Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen waarmee de uitvoerbaarheid van de inkomensafhankelijke regelingen wordt verbeterd door het versterken van de menselijke maat, het verbeteren van de praktische rechtsbescherming en het voorkomen van schrijnende situaties als gevolg van partnerschap en daartoe in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IIA

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V

  • 1 De in artikel IV, onderdeel D, opgenomen artikelen 26a en 26b van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot berekeningsjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 16 december 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. van ’t Wout

De Minister voor Medische Zorg,

T. van Ark

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina