Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2021

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 06-07-2021 t/m 31-12-2021

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2021

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Personenvervoer 2000, hoofdstuk 9 van de Arbeidstijdenwet, artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel 1 van de Wet van 17 maart 1979, houdende Regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van snelle motorboten, artikel 3 van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 9, vijfde lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de Regeling houders van dieren, artikel 32 Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi, de Binnenvaartregeling en de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, tot aanwijzing van de Dienst Wegverkeer als bevoegde autoriteit in de zin van artikel 17, eerste lid, van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019, L 152)

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 1. Begrippen regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. Opbouw tarieven, munteenheid en wijze van betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De tarieven zijn exclusief de bedragen voor de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling en afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.

 • 2 De tarieven zijn weergegeven in euro.

 • 3 Bij betaling in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 3. Uurtarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. uurtarief technisch medewerker: € 114,00;

 • b. uurtarief ICT-specialist: € 136,00;

 • c. technisch inspecteur: € 138,00;

 • c. uurtarief administratieve medewerkers: € 99,00;

 • d. uurtarief consultancy/ projectmanagement: € 147,00.

Artikel 4. Kosten van derden

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 5. Werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties worden reis- en zo nodig verblijfkosten in rekening gebracht.

 • 2 Voor keuringen buiten een RDW-locatie door medewerkers van een RDW-keuringslocatie, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 3 Voor keuringen en andere werkzaamheden door technisch inspecteurs van de RDW geldt dat onderscheid wordt gemaakt in afstand tot en boven een geografische straal van 225 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de RDW te Zoetermeer dan wel een RDW-vestiging in het buitenland alsmede de wijze van vervoer.

 • 4 Indien sprake is van een programma waarbij meerdere technisch inspecteurs separaat werken, worden de kosten als bedoeld in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken als bedoeld in de Wet, de Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2021, is voor de instandhouding van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken het geldende toezicht tarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende deel van het kalenderjaar.

 • 3 Indien een abonnement als bedoeld in deze regeling geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

 • 4 Degene die op grond van hoofdstuk IIa en III van de Wet aan toezicht is onderworpen en wiens aanwijzing dan wel goedkeuring niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2021, is voor de instandhouding van de aanwijzing dan wel goedkeuring het geldende toezicht tarief verschuldigd. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Wijziging in producten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, die niet in deze regeling zijn opgenomen, is het bepaalde in artikel 3 tot en met 5 van toepassing.

Artikel 8. Tarief bij niet verschijnen keuringsstations

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring op een keuringstation niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien door de keuringslocaties van de RDW uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen.

§ 2. Bijlagen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 10. Tarieven Bijlage I, erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De tarieven met betrekking tot de aanvraag van en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden, de diensten en producten ten behoeve van het gebruik en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze regeling alsmede de handelaarskentekens, zijn vermeld in Bijlage I.

 • 2 Voor de erkenninghouder GWC die tevens in het bezit is van een geldige door de RDW op grond van de Wet verleende typegoedkeuring geldt het jaarlijkse instandhoudingstarief erkenning GWC niet.

Artikel 14. Tarieven Bijlage VI, Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen alsmede registratie en afgifte vliegbewijzen onbemande luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI.

§ 3. Bijzondere bepalingen Typegoedkeuring, individuele goedkeuring en aanwijzing bijzondere bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 16. Testwerkzaamheden typegoedkeuring en individuele goedkeuring

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het tarief van een test/keuring is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van een stuks tarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing, op basis van het betreffende uurtarief;

 • 4. Een toeslag van 15% op de in artikel 3 vermeldde tarieven ingeval van testen in het kader van Vo 692/2008 (toezicht emissie gebruikte voertuigen).

Artikel 17. Reis- en verblijfkosten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid zijn als volgt opgebouwd:

 • a. reiskosten:

  • 1°. per auto tot en met 225 km, of

  • 2°. per auto vanaf 225 km of meer, en

  • 3°. bij een andere wijze van vervoer, de daadwerkelijk gemaakte reiskosten

 • b. een uurtarief tijdens reisuren;

 • c. verblijfskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten;

 • d. indien van toepassing 50% van het uurtarief technisch inspecteur als bedoeld in artikel 3 onder c, voor verblijfskosten in het weekend en tijdens feestdagen met een maximum van 8 uur.

Artikel 18. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Indien de werkzaamheden op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag van 100% op basis van het uurtarief als bedoeld in artikel 3, onder c, berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en op feestdagen.

Artikel 19. Meer/minder testen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De tarieven vermeld in Bijlage III zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.

 • 2 Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.

 • 3 Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 20. Reductie typegoedkeuring

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

 • 2 Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:

  • a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;

  • b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij de korting zoals van toepassing op basis van de berekening en toetsing over 2020 in 2021 op de aanvragen van dat jaar worden verstrekt.

Artikel 21. Negatief resultaat

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 22. Berekening extra tijd

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de RDW-medewerker in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 23. Annulering

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring of test niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats dan wel op het Testcentrum Lelystad, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring of test wordt overgegaan, wordt het voor de aangevraagde keuring of test vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. door het Testcentrum Lelystad twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een individuele goedkeuring of aanwijzing bijzondere bromfiets;

  • b. door de RDW dertig werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een typegoedkeuring dan wel annulering van een huurovereenkomst. In deze gevallen wordt het tarief administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen in rekening gebracht.

 • 3 Ingeval van annulering van een afspraak in het kader van toezicht als bedoeld in bijlage III worden de kosten als bedoeld in artikel 3 en 5, eerste lid alsmede de administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen, in rekening gebracht.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 24. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief zoals geldend op datum aanvraag van toepassing.

Artikel 26. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van de in bijlage VI, onder Conversie LRV opgenomen tarieven.

 • 2 De in Bijlage VI, onder Conversie LRV opgenomen tarieven treden in werking op het tijdstip dat het bij koninklijke boodschap op 10 april 2019 ingediende voorstel van wet Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid, kamerstuk 35.188, nr. 2 tot wet is verheven en die in werking treedt.

 • 3 [Red: Wijzigt deze regeling.]

Deze regeling wordt met Bijlagen, Legenda en toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Bijlage I. Aanvraag en toezicht erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2021

in euro ( €)

Aanvragen erkenningen en bevoegdheden

   

Erkenning gasinstallatie

WP

342,00

Erkenning APK

KI

398,00

Erkenning BCT (Boordcomputer Taxi)

WP /MAE

398,00

Inrichtingen bij mobiele keuringseenheid, mobiele onderzoekseenheid of mobiele activeringseenheid erkenninghouder

STK

114,00

Erkenning TA (tachograaf)

WP

285,00

Erkenning bedrijfsvoorraad, BV

VE / NVE

199,00

Handelaarskenteken, HKB

STK

199,00

Bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD

VE / NVE

55,50

Bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH

VE / NVE

55,50

Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI

VE / NVE

55,50

Erkenning exportdienstverlening, ED

VE / NVE

55,50

Bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV

VE / NVE

167,00

Erkenning tenaamstelling, Kentekenloket

VE / NVE

1531,00

Erkenning European Electronic Toll Service, EETS

VE / NVE

6862,00

RTL

VE / NVE

56,50

Erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten, GAIK

VE / NVE

396,00

Erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

396,00

Erkenning GWC

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Verklaring van overeenstemming t.b.v. GWC

STK

157,00

Erkenning als installateur of reparateur van een Tachograaf, als bedoeld in de Binnenvaartregeling

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Erkenning leveren pasfoto en handtekening voor het elektronisch aanvragen van rijbewijzen

STK

0,00

Variabele (toezicht) kosten

   

Afmelding gasinstallatie

STK

5,35

Afmelding gasinstallatie (via rdw.nl)

STK

5,85

Herkeuring in beroep APK (klacht)

STK

47,50

Afmelding APK, bij goedkeuring

STK

3,85

Afmelding APK, bij goedkeuring (via rdw.nl)

STK

4,35

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,55

Vermeend onterechte goedkeuring APK

STK

47,50

Melding export, ED

STK

9,95

Afmelding TA

STK

5,35

Afmelding TA (via rdw.nl)

WP /ME

5,85

Melding demontage, ORAD (via provider en rdw.nl)

STK

0,00

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via provider)

STK

0,26

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl)

STK

1,29

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via provider met gebruik RDW-applicatie)

STK

0,52

Tenaamstelling bij RDW erkenninghouder, exclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

6,40

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een tenaamstelling aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

4,35

Optioneel: card voor voertuig in bedrijfsvoorraad

STK

3,10

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

STK

3,30

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad (via rdw.nl)

STK

3,70

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen

STK

9,95

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen (via rdw.nl)

STK

10,30

Schorsing tenaamstelling bij een erkend bedrijf (exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een schorsing aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

Inschrijving

5,85

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

69,80

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

94,75

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

119,70

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

19,10

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

19,10

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

44,05

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

44,05

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

69,00

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

69,00

Brom- of snorfiets voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

5,65

Brom- of snorfiets voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

17,15

Brom- of snorfiets voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

28,65

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

19,10

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

44,05

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

69,00

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Vaste (instandhouding) kosten

   

Instandhouding erkenning gasinstallatie

WP

194,50

Instandhouding erkenning APK

KI /ME

194,50

Instandhouding erkenning BCT

WP /MAE

194,50

Instandhouding erkenning TA (tachograaf)

WP /ME

176,50

Instandhouding inrichtingen bij ME / MAE/MOE

Inrichting

114,00

Instandhouding erkenning BV, ongeacht of er bevoegdheden aan verbonden zijn

VE / NVE

101,50

Instandhouding handelaarskenteken

VE / NVE

101,50

Instandhouding bevoegdheid ORAD

VE / NVE

101,50

Instandhouding bevoegdheid OREH

VE / NVE

56,50

Instandhouding bevoegdheid VI

VE / NVE

101,50

Instandhouding erkenning, ED

VE / NVE

56,50

Instandhouding bevoegdheid TV

VE / NVE

142,00

Instandhouding RTL

VE / NVE

288,00

Instandhouding erkenning Kentekenloket

VE / NVE

1583,50

Instandhouding erkenning European Electronic Toll Services, EETS

VE / NVE

6862,00

Instandhouding erkenning GAIK

VE / NVE

424,50

Instandhouding erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

424,50

Instandhoudingskosten erkenning GWC

STK

521,00

Erkenning GWC reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

114,00

Erkenning GWC reiskosten auto van 225 km of meer

Autoreis

318,00

Erkenning GWC reisuren

Uur

69,00

Erkenning GWC verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Algemeen

   

Aanvraag wijziging / overname erkenningen, bevoegdheid of handelaarskenteken

STK

70,00

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat) exclusief verzendkosten

VE / NVE / WP / KI / ME /MAE/MOE

20,50

Bezoekkosten in kader van aanvraag, wijziging /overname erkenningen bevoegdheid of handelaarskenteken

Bezoek

114,00

Historie tellerstand door erkend bedrijf

STK

0,00

Verstrekking APK-handboek

STK

40,00

Gecommitteerde examens

UUR

114,00

Aanvraag verklaring APK-keurmeesterexamen

STK

58,00

Bevoegdheidspas APK

STK

12,50

Examen tachograaftechnicus

STUK

243,00

Examen en bevoegdheidspas bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus

STK

67,50

Tellerstandenrapport t.b.v. erkenning bedrijfsvoorraad, BV

STK

0,00

Erkenning BV, tweede, volgende of vervangende bedrijfsvoorraadpas

STK

23,00

Bijlage II. Keuringen en onderzoeken individuele voertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2021

in euro (€)

Algemeen

   

Reisuren

Uur

69,00

Controlekeuring schadevoertuig op grond van artikel 106 van de Wet

STK

31,50

Controlekeuring

STK

31,50

Voorrijkosten keuren aan huis

Uur

114,00

Identiteitsonderzoeken

   

Identificatie voertuig licht

STK

51,00

Identificatie voertuig zwaar

STK

92,00

Identificatie LRV

STK

92,00

Nader identiteitsonderzoek VIN eenvoudig

STK

44,50

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN fiets, snor- en bromfiets en lichte aanhangwagens

STK

164,50

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN voertuig licht, zwaar, LRV en overig

STK

279,50

(her) inslag VIN

STK

44,50

Kentekenonderzoeken ten behoeve van inschrijving

   

Verklaring van geen bezwaar

STK

44,50

COP/CEMT Document

STK

16,00

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij RDW locatie

STK

16,45

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij keuren aan huis

STK

28,45

Vervangend goedkeuringsbewijs taxi

STK

16,00

Eerste Keuring Taxi

STK

35,50

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

47,50

Beoordeling gebruiksdoel zwaar

STK

85,50

Beoordeling gebruiksdoel LRV

STK

85,50

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht

STK

28,50

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht

STK

57,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig licht

STK

85,50

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig licht

STK

114,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig licht

STK

142,50

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig licht

STK

171,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig zwaar

STK

28,50

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig zwaar

STK

57,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig zwaar

STK

85,50

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig zwaar

STK

114,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig zwaar

STK

142,50

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

171,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig LRV

STK

28,50

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig LRV

STK

57,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig LRV

STK

85,50

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig LRV

STK

114,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig LRV

STK

142,50

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig LRV

STK

171,00

Her inschrijving voertuig licht

STK

67,00

Her inschrijving voertuig zwaar

STK

139,50

Schadekeuring voertuig licht

STK

44,50

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

111,00

Periodieke keuringen

   

Vrijwillige APK op eigen verzoek voertuig licht (bij identificatie)

STK

57,00

Vervangend keuringsbewijs

STK

16,00

Periodieke keuring voertuig licht

STK

65,00

Periodieke keuring voertuig zwaar

STK

122,00

Periodieke keuring bus, < 20 zitplaatsen

STK

76,50

Periodieke keuring bus, 20 tot en met 41 zitplaatsen

STK

139,50

Periodieke keuring bus > 41 zitplaatsen

STK

180,00

ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

16,00

ADR-certificaat

STK

143,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

143,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument (12 weken geldig)

STK

16,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

111,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

16,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

80,50

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

143,50

Periodieke keuring hitte werende bekleding LPG tanks

STK

68,00

Dierenvervoer

   

Keuring van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren

Uur

138,00

Keuring van een wegvoertuig voor her vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing

STK

31,50

Keuring vervoer pluimvee en pelsdieren (basis)

STK

92,00

Vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren

STK

16,00

Basiskeuring vervoer levende dieren, voertuig licht

STK

92,00

Keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren

STK

92,00

Keuring vervoer vee, categorie: eenhoevig, geiten, runderen, schapen en varkens, voertuig licht en zwaar (uitgebreid)

STK

171,00

Bijlage III. Typegoedkeuringen, individuele goedkeuringen en aanwijzing bijzondere bromfietsen, inclusief toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2021

in euro ( €)

Algemeen

   

Reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

114,00

Reiskosten per auto van 225 km of meer

Autoreis

318,00

Reiskosten andere wijze van vervoer

Persoon

Daadwerkelij-ke kosten

Reisuren

Uur

69,00

Verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelij-ke kosten

Administratiekosten

STK

68,00

Waarmerken van documenten

STK

13,50

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

158,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

39,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

52,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

17,00

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

STK

139,00

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

W>1

69,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

69,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

314,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

805,00

Aanvraag aanwijzing technische dienst

Uur

Artikel 3-5

Instandhouding COP Europa

STK

782,00

Instandhouding COP overige landen

STK

1.150,00

Instandhouding TD klein

STK

3.255,00

Instandhouding TD groot

STK

5.425,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

331,00

Typegoedkeuringsverklaring aanvulling/correctie aangeleverd

STK

264,00

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

WMI code

STK

198,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / Wel V

267,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

Wel V

335,00

Certificaten, T(GK) en verklaringen (nationaal & EG / ECE) administratieve wijziging

W>1

73,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

103,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer 2000 (Bus, Wegtrein, Taxi, OV-auto)

STK

145,00

Goedkeuring voertuig voor speciaal doeleinde (ambulance, voertuig ingericht voor gehandicapte)

STK

145,00

Verklaring van overeenstemming

STK

157,00

CEMT verklaring

STK

16,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

606,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (eenvoudig)

STK

303,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1.211,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

606,00

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

143,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

16,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK <=5

103,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK >5

50,00

ADR

   

Typegoedkeuring ADR

STK

351,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

217,00

Wijziging ADR-certificaat

Uur

100,00

Binnenvaartregeling (tachografen Rijnvaart)

   

Indien de keuring plaatsvindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad

Uur

138,00

Indien de keuring plaatsvindt op de door de aanvrager gewenste locatie

Uur

138,00

en reiskosten

Aanwijzing Bromfietsen (artikel 20b Wet)

   

Beoordeling aanwijzing bromfietsen

Uur

Artikel 3c en 17

Jaarlijkse evaluatie

STK

521,00

Periodiek toezicht op de aanwijzing

Uur

Artikel 3c en 17

Steekproefsgewijs toezicht

Uur

Artikel 3c en 17

Bijlage IV. Gebruik RDW-testcentrum (Lelystad)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2021

In euro ( €)

RDW Testcentrum

   

Gebruik testbaan

Uur

122,00

Gebruik baan parkeerremhelling

Uur

122,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan

Uur

122,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

Test / keuring

58,00

Gebruik dynamische vlakte

Uur

370,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

Uur

95,00

Gebruik stabiliteitsvlakte

Uur

168,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook

Uur

168,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte

Uur

168,00

Gebruik stabiliteitsvlakte lichte voertuigen

Uur

148,00

Gebruik TCL baan aquaplaning

Uur

171,00

Gebruik ABS-baan

Uur

322,00

Gebruik 4x4-baan

Uur

153,00

Gebruik Wetgripbaan

Uur

262,00

Gebruik TCL hal

Keuring

58,00

Gebruik TCL hal unit 1

Dag

172,00

Gebruik TCL hal unit 2

Dag

172,00

Gebruik TCL hal unit 3

Dag

186,00

Gebruik TCL hal unit 4

Dag

200,00

Gebruik TCL hal unit 5

Dag

212,00

Gebruik TCL hal unit 1

Maand

1.636,00

Gebruik TCL hal unit 2

Maand

1.636,00

Gebruik TCL hal unit 3

Maand

1.770,00

Gebruik TCL hal unit 4

Maand

1.903,00

Gebruik TCL hal unit 5

Maand

2.015,00

Gebruik TCL hal unit 1

Jaar

15.270,00

Gebruik TCL hal unit 2

Jaar

15.270,00

Gebruik TCL hal unit 3

Jaar

16.511,00

Gebruik TCL hal unit 4

Jaar

17.750,00

Gebruik TCL hal unit 5

Jaar

18.800,00

Gebruik kantoorruimte

Dag

70,00

Gebruik TCL huurauto

Uur

56,00

Gebruik TCL voertuig

Uur

104,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

Uur

69,00

Kalibratie testbank

Kalibratie

576,00

Kalibratie manometer

Kalibratie

95,00

Kalibratie tijdmeetset

Kalibratie

576,00

Verschroten band

STK

13,50

Gebruik apparatuur

Test / keuring

58,00

Gebruik wetgripcar

Test / keuring

107,00

Gebruik wetgrip C3 car

Test / keuring

456,00

Gebruik rolweerstandsbank

Test / keuring

660,00

Gebruik stuurrobot

Test / keuring

2.324,00

Gebruik PEMS apparatuur

Test / keuring

700,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

Uur

147,00

Bandentest rolweerstand C1

Test / keuring

985,00

Bandentest rolweerstand C2

Test / keuring

1.070,00

Bandentest rolweerstandsbank C3

Test / keuring

1.240,00

Geluidtest C1 / C2

Test / keuring

1.133,00

Geluidtest C3

Test / keuring

1.858,00

Wetgrip bandentest C1 / C2

Test / keuring

1.528,00

Wetgrip bandentest C3

Test / keuring

2.215,00

Individuele goedkeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

322,00

Individuele goedkeuring speciaal brom / snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

375,00

Individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

859,00

Individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

671,00

Individuele goedkeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

430,00

Individuele goedkeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

671,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

220,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

284,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

494,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

397,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

252,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

397,00

Bijlage V. Ontheffingen en vergunningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2021

in euro ( €)

Algemeen

   

Ontheffing landbouwvoertuigen (in mandaat, per wegbeheerder)

STK

30,00

Incidentele ontheffing exceptioneel

   

Annulering

STK

16,00

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerders incl. 1 route

STK

93,00

Afdracht per wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Ontheffing voor specifieke doeleinden of opleiding

STK

128,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Verlenging incidentele ontheffing met 2 weken met een maximum van 12 weken

STK

56,00

Aantal routes (totaal 5 en route geldend tot aan de Nederlandse grens)

STK

56,00

Langlopende ontheffing exceptioneel

   

Langlopende ontheffing (jaarontheffing)

Kenteken

155,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

25,00

Basis Ontheffing LZV

STK

155,00

Incidentele ontheffing LZV en opleidingsontheffing LZV

STK

128,00

Ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies

   

Incidentele ontheffing (demonstraties en kortlopende proeven)

STK

368,00

Langlopende ontheffing

STK

368,00

Keuring en toelating voertuigen ten behoeve van ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies (artikel 2a Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer)

Uur

Artikel 3-5

Ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

   

SERT document nieuw

STK

74,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

37,00

Ontheffingsattest

STK

94,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

37,00

Vergunningen ZRA (experimenteerwet)

   

Aanvraag vergunning

STK

1000,00

RDW testen, onderzoeken en begeleiding

Uur

Artikel 3en 17 en Bijlage IV

Advies SWOV

STK

Werkelijke kosten

Deskundigenrapporten

STK

Werkelijke kosten

Bijlage VI. Inschrijving, tenaamstelling verval tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen alsmede registratie en afgifte vliegbewijzen onbemande luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2021

in euro (€)

Inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards

   

Inschrijving in het kentekenregister, versneld

STK

42,65

Inschrijving in het kentekenregister, individueel

STK

42,65

Kentekenbewijs GV, BN, GN, CD, CDJ

STK

42,65

Handelaarskentekenbewijs, tweede of volgende

STK

42,65

Historische kentekenbewijzen

STK

42,65

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een voertuig door een RDW erkend bedrijf conform een GWC-nummer

STK

55,80

Aanpassing inschrijving na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve beoordeling noodzakelijk is

STK

61,25

Aanpassing inschrijving wegens uitbouw roetfilter

STK

61,25

Inschrijving transito

STK

20,70

Opdracht en machtiging tot tenaamstelling

STK

5,30

Spoedlevering kentekencard: afhalen in Veendam

STK

52,80

Spoedlevering kentekencard: per koeriersdienst bezorgd

STK

211,15

Vervangende documenten

   

Vervangend handelaarskenteken

STK

32,60

Vervangende kentekencard inclusief tenaamstellingcode

STK

32,60

Vervangende tenaamstellingscode

STK

1,05

Omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard

STK

10,35

Tenaamstelling

   

Tenaamstelling bij RDW vestiging: inclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

10,75

Verval tenaamstelling

   

Verval tenaamstelling export bij RDW balie

STK

10,30

Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

75,65

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

100,60

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

125,55

Brom- of snorfiets voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

11,50

Brom- of snorfiets voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

23,00

Brom- of snorfiets voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

34,50

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

24,95

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

49,90

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

74,85

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

24,95

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

49,90

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

74,85

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

24,95

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

49,90

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

74,85

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Rijbewijzen

   

Rijbewijs bij RDW

STK

30,00

Afdracht van gemeenten voor afgifte rijbewijzen

STK

9,70

Spoedaanvraag rijbewijs

STK

43,80

Elektronische identiteit (eID) op het rijbewijs

STK

3,50

Begeleiderspas

STK

25,00

Elektronische aanvraag rijbewijs

STK

41,00

Kwalificatiekaart bestuurders

STK

57,00

Registratie snelle motorboten

   

Eerste registratie snelle motorboot

STK

55,90

Overschrijving snelle motorboot

STK

30,00

Vervangend registratiebewijs

STK

32,60

Gemodificeerd registratiebewijs

STK

15,55

Omwisseling van papieren registratiebewijs naar card registratiebewijs snelle motorboot

STK

15,55

Onbemande luchtvaartuigen

   

Eerste registratie van een exploitant van onbemand(e) luchtvaartuig(en)

STK

23,00

instandhouding registratie voor exploitant van onbemand(e) luchtvaartuig(en)

STK

13,00

Afgifte bewijs van voltooiing online theorie-examen onbemande luchtvaartuigen

STK

10,00

Afgifte vaardigheidsbewijs open categorie onbemande luchtvaartuigen

STK

10,00

Conversie LRV

   

Registratie LRV voertuig voorzien van een GV-kenteken

STK

10,40

Registratie LRV voertuig

STK

18,00

Bijlage VII. Gegevensverstrekking en kennisnemingen RDW-registers

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2021 in euro (€)

Gegevensverstrekking RDW registers

   

Algemeen

   

Aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend

Aansluiting

527,85

Lijst Registraties Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL-lijsten)

STK

4,75

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat) exclusief verzendkosten

STK

20,50

Rijbewijzen

   

Indien de aanvraag schriftelijk of elektronisch wordt ingediend en de gegevens schriftelijk worden verstrekt (echtheidsverklaring)

Informatie

4,65

Aanvraag en verstrekking op geautomatiseerde wijze via web ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt gemeld (rijbewijscontrole zakelijk)

Informatie

0,17

WAM

   

Aanvraag uittreksel van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij

STK

522,70

Aanvraag op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze

STK

0,41

Schriftelijke of telefonische aanvraag informatie verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig

STK

4,75

Recall

   

Selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een recall in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

522,70

Herhalen selectie van gegevens voor het uitvoeren van een recall in geval van gebreken aan voertuigen na eerste selectie

1 selectie voertuigen

263,95

Opmaak van een brief in het kader van een recall

STK

89,75

Brief voor het uitvoeren van een recall, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending

STK

0,70

Afmelding reparatie defect terugroepactie door houders van een erkenning als bedoeld in artikel 1, onder d van deze regeling

STK

0,26

Kentekenregister

   

Online verstrekking aan belanghebbenden van persoons- en technische gegevens

STK

0,41

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van persoonsgegevens of het kenteken en de meld code, zonder overige gegevens (hit / no hit)

STK

0,16

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van het kenteken en de meld-code, en een beperkte set technische gegevens

STK

0,41

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche

Per maand

14.490,00

Kentekenregister

– Indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik op abonnementsbasis worden verstrekt (XML)

STK

0,06

Kentekenregister

– Indien de aanvraag en verstrekking door middel van een RDW web applicatie verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt

STK

0,16

Verstrekking aan beroepsbeoefenaars van persoons- en technische gegevens

STK

0,41

Aanvraag overzicht van het wagenpark, beperkt tot actueel (schriftelijke verstrekking)

STK

5,20

Schriftelijke verstrekking van handmatig geselecteerde persoons- en technische gegevens

STK

8,40

Centrale Fietsdiefstal Register

   

Mutaties in het Centrale Fietsdiefstal Register door de fietsfabrikant

STK

0,21

Raadplegen fiets(status) gegevens

STK

0,06

Abonnementen, milieu- en technische gegevens

   

Maandabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

836,00

Weekabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

1.619,00

Abonnement aanvulling Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (providers)

MAAND

3.150,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

181,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

3.166,00

Melding regelgeving

STK

268,00

Kennisneming kentekenregister door geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger

   

Teller rapport met uitgebreide voertuiginformatie

Persoon

0,00

Indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en uitsluitende de tellerstanden betreft

STK

0,00

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend betreffende een overzicht van voertuigen op naam tot maximaal 9 jaar terug

Persoon

4,65

Kennisnemingen Centraal Rijbewijzenregister

   

Kennisneming van gegevens uit het register aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 128, eerste lid van de Wet

Persoon

4,65

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat

Persoon

4,65

Legenda en begrippen

Omschrijving eenheid

1

1e test

AANVUL

Aanvulling

DAG

Etmaal

MAAND

kalendermaand

Jaar

Periode van 12 maanden

STK

Stuk (per aanvraag / 1 document / per werkplaats/keuringsplaats/inrichting bij mobiele keuringseenheid, mobiele activeringseenheid of een mobiele onderzoekseenheid, of per voertuig/persoon bij gegevensverstrekking)

Ki

keuringsplaats

WP

werkplaats

ME / MAE/MOE

Mobiele eenheid / mobiele activeringseenheid/ mobiele onderzoekseenheid

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

VE / NVE

Vestiging / nevenvestiging

W1 / Wel voorbereid

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

Elke volgende aanvulling na W1

TD Klein

Aangewezen technische dienst die maximaal 49 richtlijnen / verordeningen beoordeeld

TD groot

Aangewezen technische dienst die 50 of meer richtlijnen / verordeningen beoordeeld of die Conformity of Production werkzaamheden uitvoert

Naar boven