Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19)

[Regeling vervallen per 20-05-2022.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 09-06-2021 t/m 02-09-2021

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2020, kenmerk 1793063-215168-WJZ, houdende aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op artikel 64a van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, met uitzondering van de artikelen 58q en 58r, zijn voorts belast:

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

  • 2 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58ne en 58pa van de Wet publieke gezondheid zijn belast de buitengewoon opsporingsambtenaren van NS Groep N.V., voor zover het toezicht betreft op de naleving van de verplichtingen voor personen die met gebruikmaking van bedrijfsmatig personenvervoer per trein Nederland inreizen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Naar boven