Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire

[Regeling vervalt per 01-03-2022.]
Geldend van 16-10-2021 t/m 23-11-2021

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, kenmerk 1784387-214492-WJZ houdende tijdelijke bepalingen voor Bonaire in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste en vijfde lid, 58f, vijfde lid, 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i, 58 j, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, 58l, vijfde lid, 58q, eerste lid, en 58r van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ander bedrijfsmatig personenvervoer: personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer, en personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

 • beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten van personen tot die plaats;

 • bioscoop: inrichting waar bedrijfsmatig films worden vertoond;

 • casino: inrichting waar bedrijfsmatig hazardspelen worden aangeboden;

 • contactberoep: beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste de veilige afstand te houden tot een klant of patiënt;

 • discotheek: een eet- en drinkgelegenheid waar het publiek gelegenheid wordt geboden tot dansen;

 • doorstroomlocatie: publieke plaats waar sprake is van doorstroom van publiek;

 • eet- en drinkgelegenheid: inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet etenswaren of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, inclusief een daarbij behorend terras, met uitzondering van een besloten plaats;

 • essentiële winkel: supermarkt, andere levensmiddelenwinkel, tankstation, apotheek en bouwmarkt;

 • gezondheidscheck: het verkrijgen van bevestiging van de betrokkene dat hij geen ziekteverschijnselen van covid-19 heeft;

 • hoogrisicogebied A: gebied, niet zijnde een hoogrisicogebied B, ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p of 58pa van de wet geldt;

 • hoogrisicogebied B: gebied, niet zijnde een hoogrisicogebied A, ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p of 58pa van de wet geldt;

 • huishouden: personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn;

 • mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan;

 • onderwijsactiviteit: door of namens een onderwijsinstelling georganiseerde activiteit op de locatie van een onderwijsinstelling of daarbuiten, die onderdeel uitmaakt dan wel rechtstreeks verband houdt met het onderwijs dat door de onderwijsinstelling wordt verzorgd;

 • openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto of bus;

 • placeren: het toewijzen van een zitplaats;

 • publiek: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen;

 • publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

 • seksinrichting: inrichting die voor publiek toegankelijk is en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht of waar erotisch pornografische handelingen vertoond worden;

 • sport- en fitnessgelegenheid: een inrichting waar het publiek gelegenheid wordt geboden tot de beoefening van sport;

 • uitzonderlijk hoogrisicogebied: gebied ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p of 58pa van de wet, alsmede de verplichting, bedoeld in de artikelen 58nb of 58nh van de wet, geldt, waarbij onderscheid kan worden gemaakt bij de categorieën van personen die van deze verplichtingen kunnen worden uitgezonderd;

 • welnesscentrum: sauna, Turks stoombad, hamam, beauty farm, thermaal bad en badhuis;

 • wet: Wet publieke gezondheid;

 • zeer hoogrisicogebied: gebied ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p, 58pa, 58nb of 58nh van de wet, geldt.

Artikel 1.3. Aanwijzing risicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan, na overleg met de gezaghebber, hoogrisicogebieden A, hoogrisicogebieden B, zeer hoogrisicogebieden en uitzonderlijk hoogrisicogebieden aanwijzen en houdt daarbij in ieder geval rekening met:

 • a. de incidentie van het virus SARS-CoV-2 in een gebied gedurende de periode van veertien dagen voorafgaand aan de aanwijzing;

 • b. de incidentie van zorgwekkende varianten van het virus SARS-CoV-2 in een gebied;

 • c. de betrouwbaarheid van gegevens over de incidentie van het virus SARS-CoV-2 in een gebied;

 • d. de mate en de kwaliteit van het sequencen van testuitslagen ten aanzien van de infectie met het virus SARS-CoV-2;

 • e. het aantal testen op infectie met het virus SARS-CoV-2, dat in een gebied plaatsvindt;

 • f. het ontbreken van gegevens over de epidemiologische situatie rond het virus SARS-CoV-2 in een gebied.

§ 3. Groepsvorming

Artikel 3.1. Groepsvorming vijfentwintig personen

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan vijfentwintig personen.

Artikel 3.2. Groepsvorming tien personen

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan tien personen.

Artikel 3.3. Groepsvorming twee huishoudens

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan tien personen behorend tot twee huishoudens.

Artikel 3.a1. Groepsvorming honderd personen

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan honderd personen.

Artikel 3.a2. Groepsvorming vijfenzeventig personen

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan vijfenzeventig personen.

Artikel 3.a3. Groepsvorming vijftig personen

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan vijftig personen.

Artikel 3.3a. Groepsvorming huishouden

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan één persoon behorend tot een ander huishouden.

Artikel 3.4. Groepsvorming winkels

 • 1 Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden in een winkel met meer dan twee personen.

 • 2 Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden in een winkel met meer dan één persoon.

Artikel 3.5. Groepsvorming

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met personen die behoren tot verschillende huishoudens.

§ 4. Publieke plaatsen

Artikel 4.1. Openstelling publieke plaats tot maximaal vijftig personen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld indien ten hoogste vijftig personen gelijktijdig als publiek aanwezig zijn, met uitzondering van doorstroomlocaties.

Artikel 4.2. Openstelling publieke plaats tot maximaal vijfentwintig personen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld indien ten hoogste vijfentwintig personen gelijktijdig als publiek aanwezig zijn, met uitzondering van doorstroomlocaties.

Artikel 4.3. Sluiting publieke plaats

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een publieke plaats voor publiek open te stellen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op essentiële winkels.

Artikel 4.4. Openstelling eet- en drinkgelegenheid

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een eet- en drinkgelegenheid slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

  • a. in de eet- en drinkgelegenheid niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn; en

  • b. het publiek geplaceerd is en degene die geplaceerd is uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een eet- en drinkgelegenheid voor publiek open te stellen:

  • a. tussen 22.00 uur en 06.00 uur;

  • b. tussen 00.00 uur en 06.00 uur;

  • c. tussen 02.00 uur en 06.00 uur.

Artikel 4.5. Openstelling eet- en drinkgelegenheid met maximumaantal personen per gezelschap

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een eet- en drinkgelegenheid slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

 • a. in de eet- en drinkgelegenheid niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn en geen reserveringen worden aangenomen van meer dan vier personen, personen tot en met twaalf jaar niet meegeteld;

 • b. het publiek geplaceerd is en degene die geplaceerd is uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt;

 • c. de eet- en drinkgelegenheid tussen:

  • 1°. 22.00 uur en 06.00 uur gesloten is voor publiek;

  • 2°. 02.00 uur en 06.00 uur gesloten is voor publiek.

Artikel 4.6. Sluiting eet- en drinkgelegenheden

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een eet- en drinkgelegenheid voor publiek open te stellen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. de openstelling van een eet- en drinkgelegenheid in een hotel voor gasten die in het hotel overnachten;

  • b. eet- en drinkgelegenheden waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de duur van het verblijf van publiek bij de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt, de etenswaren of dranken zodanig worden verstrekt dat ter plaatse geen oploop van publiek kan ontstaan en:

   • 1°. door de gezaghebber aangewezen inrichtingen tussen 20.00 uur en 06.00 uur gesloten zijn;

   • 2°. door de gezaghebber aangewezen inrichtingen tussen 01.00 uur en 06.00 uur gesloten zijn.

Artikel 4.6a. Verkoopverbod alcoholhoudende drank eet- en drinkgelegenheden

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden in een eet- en drinkgelegenheid bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken.

Artikel 4.7. Sluiting discotheken

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een discotheek voor publiek open te stellen.

Artikel 4.8. Openstelling wellnesscentra

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een wellnesscentrum slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in het wellnesscentrum aanwezig zijn.

Artikel 4.9. Sluiting wellnesscentra

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een wellnesscentrum voor publiek open te stellen.

Artikel 4.10. Sluiting seksinrichtingen

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een seksinrichting voor publiek open te stellen.

Artikel 4.11. Openstelling casino’s

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een casino slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in het casino aanwezig zijn.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 22.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 00.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen.

 • 3 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 02.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen.

Artikel 4.12. Sluiting casino’s

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een casino voor publiek open te stellen.

Artikel 4.13. Openstelling bioscopen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een bioscoop slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in de bioscoop aanwezig zijn.

Artikel 4.14. Sluiting bioscopen

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een bioscoop voor publiek open te stellen.

Artikel 4.15. Openstelling sport- en fitnessgelegenheden

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt de publieke binnenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in de publieke binnenruimte van de sport- en fitnessgelegenheid aanwezig zijn.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt het gedeelte van een sport- en fitnessgelegenheid dat in de buitenlucht is gevestigd slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in het gedeelte van de sport- en fitnessgelegenheid dat in de buitenlucht gevestigd is, aanwezig zijn.

Artikel 4.16. Sluiting sport- en fitnessgelegenheden binnen

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen de publieke binnenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid voor publiek open te stellen.

Artikel 4.17. Algehele sluiting sport- en fitnessgelegenheden

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sport- en fitnessgelegenheid voor publiek open te stellen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen voor zwemgelegenheden mits de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen niet voor publiek zijn opengesteld.

Artikel 4.18. Sluiting winkels

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een winkel voor publiek open te stellen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op essentiële winkels.

Artikel 4.19. Gezondheidscheck en contactregistratie

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck wordt uitgevoerd.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen draagt de beheerder van een publieke plaats er zorg voor dat het publiek in de gelegenheid wordt gesteld de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van eventuele bron- en contactopsporing door de afdeling Publieke Gezondheid:

  • 1°. volledige naam;

  • 2°. datum, aankomsttijd en aangewezen zitplaatsen; en

  • 3°. e-mailadres of telefoonnummer.

 • 3 Indien het tweede lid van toepassing is, vraagt de beheerder van de publieke plaats toestemming voor de verwerking en overdracht van de in het tweede lid bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de afdeling Publieke Gezondheid. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.

 • 4 De in het tweede lid genoemde gegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door andere bezoekers.

 • 5 De in het tweede lid genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de afdeling Publieke gezondheid, worden veertien dagen bewaard en worden daarna vernietigd door de beheerder van de publieke plaats.

§ 5. Evenementen

Artikel 5.1. Evenementen met een maximaal aantal personen

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten te organiseren met meer dan:

  • a. vijfentwintig deelnemers;

  • b. vijftig deelnemers;

  • c. honderd deelnemers;

  • d. tweehonderdvijftig deelnemers;

  • e. vijfhonderd deelnemers.

 • 2 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement in een publieke binnenruimte te organiseren met meer dan:

  • a. vijfentwintig deelnemers;

  • b. vijftig deelnemers;

  • c. honderd deelnemers;

  • d. tweehonderdvijftig deelnemers;

  • e. vijfhonderd deelnemers.

 • 3 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement in een publieke binnenruimte te organiseren.

 • 4 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten te organiseren.

 • 5 Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op een huwelijksvoltrekking en herdenkingsplechtigheid.

Artikel 5.2. Evenementen met en beperkte bezettingscapaciteit

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement in een publieke binnenruimte met meer deelnemers dan vijfentwintig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer deelnemers dan vijftig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer deelnemers dan vijfenzeventig procent van de capaciteit te organiseren.

 • 2 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten met meer deelnemers dan vijfentwintig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten met meer deelnemers dan vijftig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten met meer deelnemers dan vijfenzeventig procent van de capaciteit te organiseren.

Artikel 5.2a. Zang- en dansverbod evenementen

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement in een publieke binnenruimte slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de binnenlocatie van het evenement niet wordt gezongen of wordt een evenement buiten slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de buitenlocatie van het evenement niet wordt gezongen.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement in een publieke binnenruimte slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de binnenlocatie van het evenement niet wordt gedanst of wordt een evenement buiten slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de buitenlocatie van het evenement niet wordt gedanst.

Artikel 5.3. Eindtijd evenementen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement buiten of in een publieke binnenruimte slechts georganiseerd, indien de organisator er zorg voor draagt dat het evenement niet tussen 22.00 uur en 6.00 uur, niet tussen 0.00 en 6.00 uur of niet tussen 02.00 uur en 06.00 uur wordt georganiseerd.

Artikel 5.3a. Groepsgrootte uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen

 • 1 In afwijking van de artikelen 3.1 tot en met 3.5 is het verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden met meer personen dan bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, indien daar een huwelijksvoltrekking of uitvaart plaatsvindt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 4.1, 4.2 en 5.1 tot en met 5.3 wordt op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen, voor zover het een huwelijksvoltrekking of uitvaart betreft:

  • a. een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, als publiek aanwezig is;

  • b. een evenement slechts georganiseerd, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, daaraan deelneemt.

 • 3 Het aantal personen, bedoeld in het eerste of tweede lid is:

  • a. honderd;

  • b. vijftig;

  • c. dertig;

  • d. tien.

Artikel 5.4. Toeschouwers bij een sportevenement

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren waarbij toeschouwers worden toegelaten.

 • 2 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement, waar toeschouwers gebruik kunnen maken van een drinkgelegenheid waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, te organiseren.

 • 3 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren met meer dan:

  • a. vijfentwintig toeschouwers;

  • b. vijftig toeschouwers;

  • c. vijfenzeventig procent van de bezettingscapaciteit.

 • 4 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren met meer dan:

  • a. vijfentwintig deelnemers;

  • b. vijftig deelnemers;

  • c. honderd deelnemers.

 • 5 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren met meer dan:

  • a. vijfentwintig deelnemers;

  • b. vijftig deelnemers;

  • c. honderd deelnemers;

  • d. tweehonderdvijftig deelnemers;

  • e. vijfhonderd deelnemers.

Artikel 5.4a. Verbod op sportevenement voor personen tot en met zeventien jaar

[Vervallen per 22-09-2021]

Artikel 5.4b. Verbod op sportevenement voor personen van achttien jaar en ouder

[Vervallen per 22-09-2021]

Artikel 5.5. Verbod op sportevenement

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren.

 • 2 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren voor personen tot en met zeventien jaar.

 • 3 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren voor personen tot en met zeventien jaar.

 • 4 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren voor personen van achttien jaar en ouder.

 • 5 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren voor personen van achttien jaar en ouder.

Artikel 5.5a. Toegangsbewijzen bij evenementen

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement waarbij zingen, schreeuwen en dansen zijn toegestaan, slechts georganiseerd indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

  • a. het evenement plaatsvindt op een afgesloten locatie;

  • b. met inachtneming van artikel 6b.5 alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs en het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot het evenement.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen personen tot en met twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op evenementen waar uitsluitend of vrijwel uitsluitend personen tot en met twaalf jaar toegelaten worden.

 • 4 Een organisator laat op dezelfde dag niet zowel deelnemers toe met toepassing van het eerste lid als zonder toepassing van het eerste lid.

 • 5 Bij meerdaagse evenementen draagt de organisator er zorg voor dat het geldige coronatoegangsbewijs elke keer bij het betreden van het evenemententerrein gecontroleerd wordt en de locatie waarop het evenement plaatsvindt ten minste elke vierentwintig uur wordt ontruimd waarna de deelname aan het evenement opnieuw een aanvang kan nemen.

§ 6. Overige maatregelen

Artikel 6.1. Hygiënemaatregelen

Op publieke plaatsen geldt:

 • a. oppervlakten die personen met hun handen aanraken worden regelmatig schoongemaakt;

 • b. binnenruimtes worden, indien mogelijk, regelmatig geventileerd met buitenlucht.

Artikel 6.2. Mondkapje

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen dragen personen van dertien jaar en ouder een mondkapje in publieke en openbare plaatsen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing:

  • a. op personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • b. op begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken;

  • c. op personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien;

  • d. indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt;

  • e. op personen aan wie krachtens een wettelijke bepaling gevraagd wordt hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES;

  • f. leerlingen tijdens vervoer van en naar een instelling voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES;

  • g. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan vervoer van en naar de locatie waar jongeren jeugdhulp ontvangen of zorglocaties voor jeugd.

Artikel 6.3. Uitzondering mondkapjesplicht sport, cultuur en media

De verplichting in artikel 6.2, eerste lid, geldt niet voor personen tijdens het:

 • a. beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;

 • b. beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert;

 • c. poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen;

 • d. deelnemen aan de opname van audiovisueel media-aanbod dat verzorgd wordt door aanbieders van mediadiensten, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet BES, voor zover het gaat om personen die in beeld of aan het woord komen.

Artikel 6.4. Uitzondering mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

 • 1 De verplichting in artikel 6.2, eerste lid, geldt niet:

  • a. voor personen op basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs BES;

  • b. voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen in een ruimte die daar hoofdzakelijk voor is bestemd;

  • c. indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

  • d. voor personeel van een onderwijsinstelling, indien deze een zitplaats innemen.

 • 2 Van een belemmering als bedoeld in het eerste lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

Artikel 6.5. Mondkapjes bij contactberoepen

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen dragen de beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie de diensten worden verleend een mondkapje.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. personen tot en met twaalf jaar;

  • b. personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • c. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt;

  • d. sekswerkers en personen in zorglocaties.

Artikel 6.6. Verbod op uitoefening contactberoepen

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een contactberoep uit te oefenen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de beoefening van het contactberoep om medische redenen noodzakelijk is.

 • 3 Het eerste lid geldt niet voor een zorgverlener of een mantelzorger.

Artikel 6.6a. Dagbesteding ouderen

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een locatie voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen alleen opengesteld indien niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een locatie voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen alleen opengesteld indien niet meer personen dan vijfentwintig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn.

 • 3 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen plaatsvindt voor publiek open te stellen, met uitzondering van noodopvang voor ouderen.

Artikel 6.7. Openstelling onderwijsinstellingen tot maximaal vijftig procent van de capaciteit

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen worden alleen onderwijsactiviteiten verricht indien niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in een gebouw van een onderwijsinstelling aanwezig zijn.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op personen tot en met zeventien jaar.

Artikel 6.8. Verbod op fysiek onderwijs

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor onderwijsactiviteiten die plaatvinden langs elektronische weg, mits niet meer dan tien personen gelijktijdig in de onderwijsinstelling aanwezig zijn.

 • 3 Het eerste lid geldt niet voor het houden van examens, tentamens, toetsen en voor de begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling, indien de onderwijsactiviteiten niet voldoende kunnen plaatsvinden langs elektronische weg.

Artikel 6.9. Sluiting kinderopvang

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen kinderopvang en naschoolse opvang voor publiek open te stellen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op kindercentra, naschoolse opvang of voorzieningen voor gastouderopvang die opvang bieden aan kinderen van ouders die werken in de volgende cruciale beroepen of voor de volgende vitale processen:

  • a. medische beroepen;

  • b. medewerkers in het Crisis Team;

  • c. politie;

  • d. brandweer;

  • e. personeel in essentiële winkels;

  • f. elektriciens;

  • g. telecom medewerkers;

  • h. luchthavenpersoneel;

  • i. havenpersoneel;

  • j. medewerkers van het Rode Kruis;

  • k. medewerkers van nutsbedrijven;

  • l. journalisten;

  • m. werknemers betrokken bij publieke taken in het domein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt;

  • n. medewerkers van de justitiële inrichting Caribisch Nederland;

  • o. medewerkers van het Openbaar Ministerie;

  • p. medewerkers van de Voogdijraad;

  • q. medewerkers van de Koninklijke Marechaussee;

  • r. medewerkers van de directie Toezicht en Handhaving van het openbaar lichaam Bonaire.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op kindercentra, naschoolse opvang of voorzieningen voor gastouderopvang, voor zover die opvang bieden aan kinderen in kwetsbare thuissituaties.

Artikel 6.10. Uitzonderingen op aanwijzings- en bevelsbevoegdheid gezaghebber bij religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen en plaatsen

Artikel 58l, tweede tot en met vierde lid, van de wet is niet van toepassing op gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Artikel 6.11. Negatieve NAAT-testuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 • 1 De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van vervoer met luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 8 van de Luchtvaartwet BES of het aanbieden van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot of passagiersschip, draagt er, onverminderd artikel 6.12, eerste en tweede lid, zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied A, hoogrisicogebied B, zeer hoogrisicogebied, uitzonderlijk hoogrisicogebied of het Europees deel van Nederland, een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en een toezichthouder.

 • 2 Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een NAAT-test;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees of Italiaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die test maximaal achtenveertig uur oud is op het moment van het aan boord gaan van een vervoermiddel;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruik maken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met elf jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk en op het moment dat zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • g. zeevarenden op andere schepen dan commerciële jachten en pleziervaart in het bezit van een monsterboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • h. personen op een vlucht die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • die het luchtvaartuig niet verlaten;

  • i. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum;

  • j. personen die reizen en geen negatieve testuitslag kunnen tonen in verband met urgent transport van lichaamsmaterialen ten behoeve van een medische behandeling;

  • k. personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid;

  • l. reizigers die een retourreis maken met maximaal één overnachting naar een gebied met ten hoogste vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners.

 • 4 In afwijking van het tweede lid, onder d, mag de test maximaal tweeënzeventig uur oud zijn op het moment van het aan boord gaan, indien het vervoer van een persoon buiten diens schuld om vertraagd is.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op reizigers die geïnfecteerd zijn geweest met het virus SARS-CoV-2, mits de reiziger kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan de toezichthouder:

  • a. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van minimaal elf en maximaal honderdtachtig dagen oud op het moment van aankomst in Bonaire;

  • b. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal achtenveertig uur oud of van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan; en

  • c. een op hem betrekking hebbende negatieve uitslag van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan dan wel een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal achtenveertig uur oud op het moment van het aan boord gaan, waarin is vermeld dat hij niet meer besmettelijk is.

 • 6 Een testuitslag als bedoeld in het vijfde lid bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie van de testuitslag;

  • c. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

Artikel 6.12. Negatieve antigeentestuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 • 1 Onverminderd artikel 6.11, eerste lid, beschikt een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied, zeer hoogrisicogebied, uitzonderlijk hoogrisicogebied of het Europees deel van Nederland, voor zover sprake is van vervoer met een luchtvaartuig als bedoeld in artikel 8 van de Luchtvaartwet BES, direct na aankomst in Bonaire over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan een toezichthouder.

 • 2 Onverminderd artikel 6.11, eerste lid, beschikt een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied, zeer hoogrisicogebied, uitzonderlijk hoogrisicogebied of het Europees deel van Nederland, voor zover sprake is van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, direct na aankomst in Bonaire over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan een toezichthouder.

 • 3 Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een antigeentest of een NAAT-test;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die antigeentest of NAAT-test direct na aankomst in Bonaire is afgenomen;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruikmaken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met elf jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. zeevarenden aan boord van een veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, die de veerboot of het schip niet verlaten en geen reisbeweging van en naar die veerboot of dat schip maken;

  • g. personen op een vlucht of aan boord van een veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • 1°. die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven of haven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • 2°. die de luchthaven of de haven niet verlaten;

  • h. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum

  • i. de bemanning aan boord van een luchtvaartuig:

   • 1°. die het luchtvaartuig niet verlaat en geen reisbeweging van en naar dat luchtvaartuig maakt; of

   • 2°. die wordt ingezet met toepassing van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd protocol van de aanbieder van het vervoer, waarmee naar zijn oordeel een beschermingsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat wordt bereikt met toepassing van het eerste lid;

   • 3°. Die een negatieve testuitslag van een NAAT-test die maximaal achtenveertig uur voor het moment van het aan boord gaan van het vervoermiddel is uitgevoerd kan tonen;

  • j. personen die reizen en geen negatieve testuitslag kunnen tonen in verband met urgent transport van lichaamsmaterialen ten behoeve van een medische behandeling;

  • k. personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid;

  • l. reizigers die een retourreis maken met maximaal één overnachting naar een gebied met ten hoogste vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners.

 • 5 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op reizigers die geïnfecteerd zijn geweest met het virus SARS-CoV-2, mits de reiziger kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan een toezichthouder:

  • a. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van minimaal elf en maximaal honderdtachtig dagen oud op het moment van aankomst in Bonaire;

  • b. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal achtenveertig uur oud of van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan; en

  • c. een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal achtenveertig uur oud op het moment van het aan boord gaan waarin staat dat hij niet meer besmettelijk is.

 • 6 Een testuitslag of verklaring als bedoeld in het vijfde lid bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest of voor wie de verklaring is afgegeven;

  • b. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie van de testuitslag of verklaring;

  • c. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

Artikel 6.12a. Negatieve NAAT-testuitslag internationale reizigers

 • 1 De persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied A, hoogrisicogebied B, zeer hoogrisicogebied, uitzonderlijk hoogrisicogebied of het Europese deel van Nederland, die gebruikmaakt van bedrijfsmatig personenvervoer als bedoeld in artikel 58p van de wet, beschikt bij de toegang tot het vervoermiddel en tijdens het vervoer over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan de aanbieder van dat personenvervoer en een toezichthouder.

 • 2 De persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied A, hoogrisicogebied B, zeer hoogrisicogebied, uitzonderlijk hoogrisicogebied of het Europese deel van Nederland, die anders dan met gebruikmaking van bedrijfsmatig personenvervoer als bedoeld in artikel 58p van de wet, Bonaire inreist, beschikt bij inreis over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan een toezichthouder.

 • 3 Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een NAAT-test;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die test ten hoogste achtenveertig uur oud is op het moment van het aan boord gaan van een vervoermiddel dan wel, ingeval van een persoon als bedoeld in het tweede lid, gegevens waaruit blijkt dat die test ten hoogste vierentwintig uur oud is op het moment van vertrek naar Bonaire;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 5 De persoon, bedoeld in het eerste en tweede lid, bewaart de testuitslag tot het bereiken van het woonadres of het adres van een verblijfplaats in Bonaire, diens reisbestemming in Bonaire dan wel het moment van uitreis uit Bonaire.

 • 6 De verplichting om over een negatieve testuitslag te beschikken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruikmaken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met elf jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk en op het moment dat zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • g. zeevarenden op andere schepen dan commerciële jachten en pleziervaartuigen in het bezit van een monsterboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • h. personen op een vlucht die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • die de luchthaven niet verlaten;

  • i. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum;

  • j. personen die reizen en geen negatieve testuitslag kunnen tonen in verband met urgent transport van lichaamsmaterialen ten behoeve van een medische behandeling;

  • k. personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staassecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid;

  • l. reizigers die een retourreis maken met maximaal één overnachting naar een gebied met ten hoogste vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners;

  • m. personen die werkzaamheden verrichten gerelateerd aan de gereedstelling of daadwerkelijke inzet van personeel ingedeeld bij Defensie, personeel ingedeeld bij Defensie dat een noodzakelijke korte opleiding moet volgen of experts noodzakelijk voor het functioneren van de krijgsmacht.

 • 7 In afwijking van het derde lid, onder d, mag de test maximaal tweeënzeventig uur oud zijn op het moment van het aan boord gaan, indien het vervoer van een persoon buiten diens schuld om vertraagd is.

 • 8 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op reizigers die geïnfecteerd zijn geweest met het virus SARS-CoV-2, mits de reiziger kan tonen aan de toezichthouder:

  • a. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van minimaal elf en maximaal honderdtachtig dagen oud op het moment van aankomst of inreis in Bonaire;

  • b. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal achtenveertig uur oud of van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan dan wel een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van vertrek naar Bonaire; en

  • c. een op hem betrekking hebbende negatieve uitslag van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van vertrek of aan boord gaan, dan wel een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal achtenveertig uur oud op het moment van het aan boord gaan waarin is vermeld dat hij niet meer besmettelijk is of een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van vertrek naar Bonaire waarin is vermeld dat hij niet meer besmettelijk is.

 • 9 Een testuitslag als bedoeld in het achtste lid bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie van de testuitslag;

  • c. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

Artikel 6.12aa. Vaccinatiebewijzen

 • 1 De artikelen 6.11, eerste lid, en 6.12a, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing, indien een persoon, komend uit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied B aan de aanbieder van personenvervoer en aan een toezichthouder een op hem betrekking hebbend bewijs van vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 kan tonen waaruit blijkt dat de vaccinatie met het covid-19-vaccin Janssen, registratienummer EU/1/20/1525, ten minste achtentwintig dagen voor het moment van aankomst in Bonaire is voltooid of de vaccinatie met een ander vaccin ten minste veertien dagen voor het moment van aankomst in Bonaire is voltooid, tenzij de vaccinatie is voltooid in de periode van veertien dagen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit artikelonderdeel.

 • 2 Artikel 6.12, eerste en tweede lid, is niet van toepassing, indien een persoon, komend uit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied A of het Europese deel van Nederland, aan de aanbieder van personenvervoer en aan een toezichthouder een op hem betrekking hebbend bewijs van vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 kan tonen waaruit blijkt dat de vaccinatie met het covid-19-vaccin Janssen, registratienummer EU/1/20/1525, ten minste achtentwintig dagen voor het moment van aankomst in Bonaire is voltooid of de vaccinatie met een ander vaccin ten minste veertien dagen voor het moment van aankomst in Bonaire is voltooid, tenzij de vaccinatie is voltooid in de periode van veertien dagen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit artikelonderdeel.

 • 3 Een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 bestaat uit toediening van een vaccin tegen een infectie veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, dat is goedgekeurd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen of het Europees Medicijn Agentschap of door de WHO is opgenomen op de Emergency Use Listing. Zij is voltooid indien:

  • a. de vaccinatie bestaat uit de toediening van één vaccin en dit vaccin is toegediend; of

  • b. de vaccinatie bestaat uit de toediening van twee vaccins; en

   • 1°. beide vaccins zijn toegediend met inachtneming van het aanbevolen interval; of

   • 2°. één vaccin is toegediend en is bevestigd dat de gevaccineerde persoon blijkens een positieve testuitslag eerder geïnfecteerd is geweest met het virus SARS-CoV-2.

 • 4 Een bewijs van voltooide vaccinatie bevat in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans:

  • a. gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd;

  • b. gegevens waaruit blijkt dat een vaccinatie tegen het virus SARS-Cov-2 is toegediend en is voltooid;

  • c. de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;

  • d. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;

  • e. de afgever van het bewijs van vaccinatie.

Artikel 6.12ab. Herstelbewijzen

 • 1 De artikelen 6.11, eerste lid, en 6.12a, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing, indien een persoon, komend uit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied B een op hem betrekking hebbende positieve testuitslag van een NAAT-test, afgenomen in de Europese Unie, van minimaal 11 en maximaal 180 dagen oud op het moment van aankomst in Bonaire kan tonen aan de aanbieder van personenvervoer en aan een toezichthouder.

 • 2 Een positieve testuitslag bevat in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans:

  • a. gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een NAAT-test;

  • c. de datum en het tijdstip van de afname van de test;

  • d. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

Artikel 6.12b

 • 3 Onder een bewijs van voltooide vaccinatie als bedoeld in artikel 6.12aa, eerste lid, wordt mede verstaan een certificaat als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (PbEU 2021, L 211).

Artikel 6.13. Recreatief personenvervoer

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt uitsluitend ander bedrijfsmatig personenvervoer aangeboden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst, indien de vervoerder er zorg voor draagt dat:

  • a. in het vervoersmiddel niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn;

  • b. het publiek geplaceerd is en degene die geplaceerd is uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt; en

  • c. in de kajuit zich niet meer dan één persoon bevindt.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het tussen 22.00 uur en 06.00 uur verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

 • 3 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het tussen 00.00 uur en 06.00 uur verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

 • 4 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

Artikel 6.14. Alcoholhoudende drank op openbare plaatsen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het in openbare plaatsen verboden alcoholhoudende drank te gebruiken of voor consumptie gereed te hebben.

Artikel 6.16. Bezettingsgraad logementen

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden meer dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit van een plaats waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisadministratie, te benutten.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden meer dan vijfenzeventig procent van de bezettingscapaciteit van een plaats waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisadministratie met een adres in het openbaar lichaam Bonaire, te benutten.

§ 6b. Coronatoegangsbewijzen

Artikel 6b.1. Test

 • 1 Een testuitslag wordt verkregen door een test op infectie met het virus SARS-CoV-2 te laten afnemen.

 • 2 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt aan ieder de mogelijkheid om zich te laten testen op infectie met het virus SARS-CoV-2 ten behoeve van het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs, waarbij de kosten van de uitvoering van het testen voor rekening komen van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 6b.1a. Vaccinatie

Een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 bestaat uit toediening van een vaccin tegen een infectie veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, dat is goedgekeurd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen of het Europees Medicijn Agentschap dan wel door de WHO is opgenomen op de Emergency Use Listing.

Artikel 6b.1b. Herstel

Herstel van het virus SARS-CoV-2 bestaat uit het herstel van een infectie veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, welke infectie is vastgesteld door middel van een positieve testuitslag.

Artikel 6b.2. Testuitslag

Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een testuitslag:

 • a. de naam en de geboortedatum van de geteste persoon;

 • b. het type test dat is uitgevoerd;

 • c. de datum en het tijdstip van de afname van de test; en

 • d. de uitslag van de uitgevoerde test.

Artikel 6b.2a. Verklaring van vaccinatie

Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2:

 • a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;

 • b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;

 • c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;

 • d. indien van toepassing, een bevestiging van een eerdere positieve testuitslag.

Artikel 6b.2b. Verklaring van herstel

Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van herstel van het virus SARS-CoV-2 een testuitslag met:

 • a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;

 • b. het type test dat is uitgevoerd;

 • c. de datum en het tijdstip van de afname van de test;

 • d. de uitslag van de uitgevoerde test.

Artikel 6b.3. Schriftelijk coronatoegangsbewijs

Een schriftelijk coronatoegangsbewijs bestaat uit een QR-code die aan de volgende eisen voldoet:

 • a. de QR-code is voorzien van een elektronische handtekening van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de QR-code bevat de volgende gegevens:

  • 1°. de eerste letter van de voornaam, de eerste letter van de achternaam, de geboortemaand en de geboortedag van de persoon waarop het coronatoegangsbewijs betrekking heeft, met dien verstande dat bij een zeldzame combinatie van deze gegevens slechts één of meerdere van deze gegevens wordt opgenomen;

  • 2°. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip vanaf welke het coronatoegangsbewijs geldig is; en

  • 3°. de duur van de geldigheid van het coronatoegangsbewijs;

 • c. de QR-code is zodanig samengesteld dat bij het lezen daarvan met de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet wordt getoond of de QR-code een geldig coronatoegangsbewijs bevat en zo ja, wat de gegevens zijn, bedoeld in onderdeel b, onder 1°.

Artikel 6b.4. Geldig coronatoegangsbewijs

 • 1 Een coronatoegangsbewijs op basis van een negatieve testuitslag is geldig voor deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:

  • a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang wenst;

  • b. een NAAT-test, een antigeentest of een ademtest op een infectie met het virus SARS-Cov-2 is uitgevoerd;

  • c. de uitslag van de uitgevoerde test negatief is; en

  • d. op het moment van aanvang van de deelname of toegang niet meer dan vierentwintig uren zijn verstreken sinds het tijdstip van afname van de test, bepaald overeenkomstig artikel 6b.3, onderdeel b, onder 2°.

 • 2 Een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 is geldig voor deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:

  • a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang wenst;

  • b. de vaccinatie is voltooid doordat:

   • 1°. de vaccinatie bestaat uit de toediening van één vaccin en dit vaccin is toegediend; of

   • 2°. de vaccinatie bestaat uit de toediening van twee vaccins en

    • beide vaccins zijn toegediend met inachtneming van het aanbevolen interval; of

    • één vaccin is toegediend en is bevestigd dat de gevaccineerde persoon blijkens een positieve testuitslag eerder geïnfecteerd is geweest met het virus SARS-CoV-2; en

  • c. op het moment van aanvang van de deelname of toegang:

   • 1°. ten minste achtentwintig dagen zijn verstreken met ingang van de datum van voltooiing van de vaccinatie met het covid-19-vaccin Janssen, registratienummer EU/1/20/1525, tenzij de vaccinatie is voltooid in de periode van veertien dagen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit artikelonderdeel; of

   • 2°. ten minste veertien dagen zijn verstreken met ingang van de datum van voltooiing van de vaccinatie met een ander vaccin dan bedoeld onder 1°.

 • 3 Een coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 is geldig voor deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:

  • a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang wenst;

  • b. een NAAT-test of een antigeentest is uitgevoerd;

  • c. de uitslag van de uitgevoerde test positief is; en

  • d. op het moment van aanvang van de deelname of toegang ten minste elf dagen en ten hoogste 180 dagen zijn verstreken sinds het tijdstip van afname van de test, bepaald overeenkomstig artikel 6b.3, onder b, onder 2°.

Artikel 6b.5. Verplichtingen

 • 1 Bij aanvang van de deelname aan een activiteit of de toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven:

  • a. verzoekt de beheerder de persoon die de deelname of de toegang wenst, een coronatoegangsbewijs en een identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te tonen;

  • b. toont de persoon die de deelname of de toegang wenst, zijn coronatoegangsbewijs en zijn identiteitsdocument aan de beheerder; en

  • c. ontzegt de beheerder de persoon die geen geldig coronatoegangsbewijs of geen geldig identiteitsdocument toont, de deelname of de toegang.

 • 2 Bij aanvang van de deelname of de toegang toont de persoon die de deelname of toegang wenst, tevens zijn coronatoegangsbewijs en zijn identiteitsdocument aan een toezichthouder op diens verzoek.

Artikel 6b.6. Persoonsgegevens test

 • 1 De uitvoerder van de test verstrekt op verzoek van de geteste persoon, gedaan met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde applicatie, ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een testuitslag de volgende gegevens:

  • a. de naam en de geboortedatum van de geteste persoon;

  • b. het type test dat is uitgevoerd;

  • c. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip van afname van de test;

  • d. de uitslag van de uitgevoerde test; en

  • e. een code voor het opvragen van de gegevens, bedoeld onder a tot en met d, tenzij de geteste persoon voor het opvragen van deze gegevens gebruik maakt van DigiD.

 • 2 De geteste persoon kan met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, door middel van:

 • 3 Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid en het gebruik van de in het tweede lid bedoelde applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de geteste persoon gebruikt.

 • 4 De uitvoerder van de test verstrekt op verzoek van de geteste persoon met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, een coronatoegangsbewijs op papier door de daarvoor benodigde persoonsgegevens te verwerken met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde portalapplicatie.

 • 5 De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6b.3, onderdeel b, door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de gegevens zijn, bedoeld in artikel 6b.3, onderdeel b, onder 1°.

Artikel 6b.6a. Persoonsgegevens vaccinatie

 • 1 Op verzoek van de gevaccineerde persoon, gedaan met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde applicatie, gaat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van vaccinatie na of het RIVM in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem beschikt over gegevens met betrekking tot diens vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 en zo nee, wie die persoon een vaccinatie tegen dat virus heeft toegediend.

 • 2 Het RIVM of, indien het RIVM niet beschikt over de gegevens, de toediener van de vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de gevaccineerde persoon, gedaan met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde applicatie, ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van vaccinatie de volgende gegevens:

  • a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;

  • b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;

  • c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;

  • d. indien van toepassing, de bevestiging van een positieve testuitslag.

 • 3 Ter uitvoering van het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden de naam en geboortedatum van de gevaccineerde persoon verwerkt.

 • 4 De gevaccineerde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het tweede lid, door middel van:

 • 5 Bij de uitvoering van de voorgaande leden en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de gevaccineerde persoon gebruikt.

 • 6 De toediener van de vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 dan wel, indien het een in een derde land in de zin van verordening (EU) 2021/953 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (PbEU 2021, L 211/1) toegediende vaccinatie tegen dat virus betreft, de afdeling publieke gezondheid van het openbare lichaam Bonaire, verstrekt op verzoek van de gevaccineerde persoon met de gegevens, bedoeld in het tweede lid een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 op papier door de daarvoor benodigde persoonsgegevens te verwerken met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde portalapplicatie.

 • 7 Het verzoek, bedoeld in het zesde lid, met betrekking tot een in een derde land toegediende vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2:

  • a. kan worden gedaan door een in het Europese deel van Nederland of in een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woonachtige betrokkene of door een in een derde land woonachtige betrokkene met de Nederlandse nationaliteit;

  • b. wordt in persoon gedaan, waarbij betrokkene zich legitimeert aan de hand van een geldig identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES; en

  • c. gaat vergezeld van een betrouwbaar vaccinatiebewijs waarop in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans de gegevens, bedoeld in het tweede lid, zijn vermeld en dat is voorzien van een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 8 Een coronatoegangsbewijs op basis van een in een derde land toegediende vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 wordt uitsluitend verstrekt voor een vaccin dat is goedgekeurd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen, het Europees Medicijn Agentschap of de Wereldgezondheidsorganisatie.

 • 9 Indien bij het aanmaken van een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 met de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de wet of met de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde webapplicatie of portalapplicatie uit raadpleging van persoonsgegevens waarover de afdeling publieke gezondheid van het openbare lichaam Bonaire beschikt uit hoofde van de uitvoering van testen op infectie met het virus SARS-CoV-2 of de registratie van infecties met dat virus blijkt dat de gevaccineerde persoon geïnfecteerd is geweest met het virus SARS-CoV-2, wordt de vaccinatie reeds als voltooid aangemerkt na toediening van één vaccin indien de vaccinatie uit twee vaccins bestaat.

 • 10 De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6b.3, onder b, door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de gegevens zijn, bedoeld in artikel 6b.3, onder b, onder 1°.

Artikel 6b.6b. Persoonsgegevens herstel

 • 1 De verklaarder van het herstel van het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de herstelde persoon, gedaan met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gesteld applicatie, ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 de volgende gegevens:

  • a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;

  • b. het type test dat is uitgevoerd;

  • c. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip van afname van de test;

  • d. de uitslag van de uitgevoerde test;

  • e. een code voor het opvragen van de gegevens, bedoeld onder a tot en met d, tenzij de geteste persoon voor het opvragen van deze gegevens gebruikmaakt van DigiD.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, kunnen tevens worden verkregen van de afdeling Publieke Gezondheid uit de registratie, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet, van infecties met het virus SARS-CoV-2 die is aangesloten op een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde applicatie voor het aanmaken van een coronatoegangsbewijs.

 • 3 De herstelde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, door middel van:

 • 4 Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de geteste persoon gebruikt.

 • 5 De verklaarder van het herstel van het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de herstelde persoon met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, een coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 op papier door de daarvoor benodigde persoonsgegevens te verwerken met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde portalapplicatie.

 • 6 De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6b.3, onder b, door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de gegevens zijn, bedoeld in artikel 6b.3, onder b, onder 1°.

Artikel 6b.6c. Verzoek certificaat

Een verzoek om een certificaat als bedoeld in artikel 1 van het Tijdelijk besluit DCC wordt tevens aangemerkt als een verzoek om een coronatoegangsbewijs.

Artikel 6b.6d. Inlezen certificaat

De geteste, gevaccineerde of herstelde persoon kan zijn persoonsgegevens, opgenomen in respectievelijk een namens Nederland op papier uitgegeven testcertificaat, vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat als bedoeld in artikel 8 of 9 van het Tijdelijk besluit DCC, met de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de wet, verwerken om een elektronisch coronatoegangsbewijs en respectievelijk een digitaal testcertificaat, vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat aan te maken.

Artikel 6b.7. Duur zichtbaarheid

De applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet, voor het lezen van het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs maakt gedurende ten hoogste 240 seconden zichtbaar of de QR-code een geldig coronatoegangsbewijs bevat en zo ja, wat de gegevens zijn, bedoeld in artikel 6b.6, eerste lid, onder a.

Artikel 6b.8. Uitzondering

 • 1 De vaststelling dat een persoon vanwege een beperking of een ziekte geen test kan ondergaan die nodig is om de voorgeschreven testuitslag te verkrijgen of als gevolg van een dergelijke test ernstig ontregeld raakt, geschiedt overeenkomstig een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vast te stellen protocol.

 • 2 In het protocol, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens bepaald op welke wijze een persoon als bedoeld in het eerste lid toegang geboden kan worden tot activiteiten of voorzieningen waarvoor het beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven alsmede welke verwerking van persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk is.

 • 3 De persoon, bedoeld in het eerste lid, neemt bij deelname aan activiteiten of toegang tot voorzieningen waarvoor een coronatoegangsbewijs is voorgeschreven passende maatregelen die redelijkerwijze verlangd kunnen worden om eventuele overdracht van het virus SARS-CoV-2 te voorkomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina