Tijdelijke regeling verkiezingen covid-19

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 11-03-2022 t/m 30-06-2022

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2020, houdende tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke regeling verkiezingen covid-19)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 9, eerste, derde en vierde lid, 13, vijfde en zevende lid en 23 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en artikel N 10, derde lid, van de Kieswet;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 1. (Begripsbepalingen)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. kuchscherm: een scherm dat op of voor de tafel van het stembureau dan wel elders in het stemlokaal tussen een stembureaulid en een kiezer wordt geplaatst teneinde de besmetting met of overdracht van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen;

 • b. waarnemer: een waarnemer als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

Artikel 2. (Modellen voor Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Als de modellen, bedoeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, worden de modellen vastgesteld die in de bijlage bij artikel 2 bij deze regeling zijn opgenomen.

 • 2 De tekst van de modellen in de bijlage bij artikel 2 bij deze regeling kan redactioneel worden aangepast voor een specifieke doelgroep of voor de digitale toepassing, indien dat de leesbaarheid of doelmatigheid van het model ten goede komt.

Paragraaf 2. Regels over de inrichting van het stemlokaal

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 4. (Maatregelen m.b.t. de hygiëne)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In het stemlokaal gelden de volgende hygiënemaatregelen:

 • a. De leden van het stembureau dragen er zorg voor dat de stemhokjes en andere handcontactpunten ten minste elke twee uur en de mal met audio-ondersteuning voor blinde en slechtziende kiezers na elk gebruik worden gereinigd.

 • b. Iedere kiezer ontvangt van het stembureau een schoon rood potlood waarmee het stembiljet wordt ingevuld.

Artikel 5. (Maatregelen m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Op of voor de tafel van het stembureau en waar nodig elders in het stemlokaal wordt tussen een lid van het stembureau en een kiezer een kuchscherm geplaatst.

Paragraaf 2a. Vooropening door briefstembureaus

[Vervallen per 15-10-2021]

Artikel 5f. (Overdracht stembussen en enveloppe voor stemopneming)

[Vervallen per 15-10-2021]

Paragraaf 3. Nadere regels over waarnemers

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 6. (Indeling waarnemers)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Burgemeester en wethouders wijzen aan elke waarnemer een of meer stembureaus toe om getuige te zijn van het verloop van de stemming of een deel daarvan.

 • 2 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat gedurende de zitting van het stembureau steeds ten minste één waarnemer aanwezig is.

 • 3 De ontstentenis van een waarnemer heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de zitting van het stembureau.

Artikel 7. (Bewijs van benoeming)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Burgemeester en wethouders verstrekken de waarnemer een bewijs van diens benoeming. Tijdens de uitoefening van zijn functie draagt de waarnemer dit bewijs voor een ieder zichtbaar op of over zijn kleding.

Artikel 8. (Gedrag waarnemer)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Tijdens de uitoefening van zijn functie neemt de waarnemer strikte neutraliteit in acht en geeft geen blijk van zijn politieke gezindheid.

Artikel 9. (Verslag waarnemer)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Een waarnemer maakt een verslag op. In dit verslag maakt de waarnemer melding van de bijzonderheden en onregelmatigheden die zich gedurende zijn aanwezigheid in het stemlokaal hebben voorgedaan.

 • 2 Is een waarnemer getuige van de stemming bij meer dan een stembureau, dan maakt de waarnemer voor elk stembureau separaat verslag op.

Paragraaf 4. Transport, opslag en overdracht van verkiezingsbescheiden

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 10. (Toezicht bij vervoer stembus)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 2 Tijdens het vervoer bevindt de stembus dan wel het pak zich in een afgesloten deel van het transportmiddel.

Artikel 11. (Toezicht op enveloppe en verzegelde pakken)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De leden van het stembureau dragen er zorg voor dat ten minste twee personen de integriteit van de enveloppe en pakken, bedoeld in artikel 21, derde of vierde lid, dan wel artikel 22a, in samenhang met artikel 21, vierde lid, van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, waarborgen.

Artikel 11a. (Opslag stembus, enveloppe en pakken)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Indien het een stembureau betreft als bedoeld in de artikelen 2g, 3a, dan wel 4a van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 draagt de burgemeester er zorg voor dat enerzijds de stembus en anderzijds de enveloppe en pakken na de dag van stemming, tot het moment dat zij kunnen worden overgedragen aan het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen ten behoeve van de stemopneming, gescheiden van elkaar worden vervoerd en gescheiden van elkaar worden opgeslagen in:

  • a. een inbraakvertragende en brandwerende voorziening, waaronder in elk geval wordt begrepen een gesloten inbraakwerende waardekast of kluis; of

  • b. een ruimte, uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in verbinding staat met een door de rijksoverheid toegelaten alarmcentrale; of

  • c. een ruimte die onder permanente fysieke (24-uurs) bewaking staat.

Paragraaf 4a. Nadere regels over de stemopneming

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 11b. (Schorsing)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 2 De burgemeester draagt er zorg voor dat de stembus en de verzegelde enveloppe gescheiden van elkaar worden vervoerd en, tot het moment dat stemopneming wordt hervat, gescheiden van elkaar worden opgeslagen in:

  • a. een inbraakvertragende en brandwerende voorziening, waaronder in elk geval wordt begrepen een gesloten inbraakwerende waardekast of kluis;

  • b. een ruimte, uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in verbinding staat met een door de rijksoverheid toegelaten alarmcentrale; of

  • c. een ruimte die onder permanente fysieke (24-uurs) bewaking staat.

Artikel 11c. (Handelswijze als stemopneming vóór 21.00 uur is afgerond)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen kan zich bij de stemopneming doen bijstaan door personen, daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen.

 • 2 Indien een gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de in artikel N 2 en N 9, tweede tot en met vierde lid, van de Kieswet bedoelde werkzaamheden op de dag van de stemming vóór eenentwintig uur verricht, verzegelt het de pakken pas nadat het uitvoering heeft kunnen geven aan artikel N 9, eerste lid, eerste volzin, van de Kieswet.

 • 3 Met dien verstande dat het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de in het eerste lid bedoelde pakken onder zich dient te hebben op het moment dat de stemopneming wordt hervat worden de pakken tot die tijd tijdelijk opgeslagen op de locatie waar het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zitting houdt in:

  • a. een inbraakvertragende en brandwerende voorziening, waaronder in elk geval wordt begrepen een gesloten inbraakwerende waardekast of kluis;

  • b. een ruimte, uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in verbinding staat met een door de rijksoverheid toegelaten alarmcentrale; of

  • c. een ruimte die onder permanente fysieke (24-uurs) bewaking staat.

Artikel 11d. (Duur openbaarmaking processen-verbaal stembureaus)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De processen-verbaal en de digitale bestanden die op grond van artikel 17g van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 elektronisch openbaar zijn gemaakt dienen ten minste beschikbaar te blijven tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Paragraaf 4b. De openbare zitting van een gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 11e. (Hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen bij zitting gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen)

[Vervallen per 11-03-2022]

Paragraaf 4c. De openbare zitting van een hoofdstembureau

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 11g. (Duur openbaarmaking proces-verbaal hoofdstembureau)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Het proces-verbaal en de digitale bestanden die op grond van artikel 23j van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verkiezingen covid-19 elektronisch openbaar zijn gemaakt dienen ten minste beschikbaar te blijven tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Paragraaf 4d. De openbare zitting van een centraal stembureau

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 11i. (duur openbaarmaking proces-verbaal centraal stembureau)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Het proces-verbaal en de digitale bestanden die op grond van artikel 23o van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verkiezingen covid-19 elektronisch openbaar zijn gemaakt dienen ten minste beschikbaar te blijven tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Paragraaf 4e. Tijdelijke regels over de toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 11j. (Bewaren verkiezingsbescheiden)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In aanvulling op de artikelen 11a, eerste lid, en 11b, tweede lid, kunnen de stembus respectievelijk de enveloppen en pakken, voor zover een openbaar lichaam niet beschikt over een inbraakalarmeringssysteem, bedoeld in onderdeel b van die bepalingen, ook worden opgeslagen in een ruimte die onder permanente fysieke (24-uurs) bewaking staat.

Paragraaf 4f. Experimenten

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 11k. (Hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen bij zitting gemeentelijk stembureau)

[Vervallen per 11-03-2022]

Artikel 11l. (Duur openbaarmaking proces-verbaal gemeentelijk stembureau)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Het proces-verbaal en de digitale bestanden die op grond van artikel 28a van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verkiezingen covid-19 elektronisch openbaar zijn gemaakt dienen ten minste beschikbaar te blijven tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 13. (Inwerkingtreding en verval)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 9, 13 en 23 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in werking treden en vervalt uiterlijk op het tijdstip waarop die wet vervalt.

Artikel 14. (Citeertitel)

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling verkiezingen covid-19.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Bijlage behorende bij artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Inhoudsopgave:

In de onderstaande inhoudsopgave wordt verstaan onder:

Model

Grondslag

Omschrijving

Model D

Art. 13 lid 5 Tijdelijke wet

Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte toegang

Model G-1

Art. 16 lid 3 Tijdelijke wet

Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen

Model G-2

Art. 16 lid 4 Tijdelijke wet

Verklaring gemachtigde volmachtstem

Model J

Art. 22a lid 4 Tijdelijke wet

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen

Model K-1

Art. 22f lid 3 Tijdelijke wet

Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in gemeenten waar geen experiment met centrale stemopneming plaatsvindt

Model K-2

Art. 22f lid 3 Tijdelijke wet

Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in gemeenten waar een experiment met centrale stemopneming plaatsvindt

Model D: Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte toegang

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Bijlage 264868.png
Bijlage 264869.png
Bijlage 264870.png
Bijlage 264871.png
Bijlage 264872.png

Model G-1: Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Bijlage 266849.png
Bijlage 266850.png

Model G-2: Verklaring gemachtigde volmachtstem

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Bijlage 267310.png

Model J: Proces-verbaal stembureau vervroegd stemmen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Bijlage 266852.png
Bijlage 266853.png
Bijlage 266854.png
Bijlage 266855.png
Bijlage 266856.png
Bijlage 266857.png
Bijlage 266858.png

Model K-1: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Bijlage 267971.png
Bijlage 267972.png
Bijlage 267973.png
Bijlage 267974.png
Bijlage 267975.png
Bijlage 267976.png
Bijlage 267977.png
Bijlage 267978.png
Bijlage 267979.png
Bijlage 267980.png

Model K-2: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen bij het experiment met een centrale stemopneming

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Bijlage 267981.png
Bijlage 267982.png
Bijlage 267983.png
Bijlage 267984.png
Bijlage 267985.png
Bijlage 267986.png
Bijlage 267987.png
Bijlage 267988.png
Bijlage 267989.png
Bijlage 267990.png
Naar boven