Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 03-12-2022.
Geldend van 07-11-2020 t/m 30-06-2022

Besluit van 26 oktober 2020, houdende tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 september 2020, nr. 2020-0000560496;

Gelet op de artikelen E 10, H 4, zevende lid, J 4, eerste lid, J 19, en M 9, vijfde lid, van de Kieswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 2020, nr. W04.20.0353/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2020, nr. 2020-0000600289;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Tijdelijke afwijkingen van het kiesbesluit

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In afwijking van artikel E 1 van het Kiesbesluit bestaat het stembureau uit ten minste vier en ten hoogste zeven leden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In afwijking van artikel H 1 van het Kiesbesluit, zijn de formulieren voor de kandidatenlijsten, bedoeld in artikel H 1, derde lid, van de Kieswet, en voor de verklaringen, bedoeld in de artikelen H 3, vijfde lid, H 4, zevende lid, en H 9, vierde lid, van de Kieswet, gedurende vijf weken voor en op de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar bij elke gemeente. De verklaring, bedoeld in artikel H 9, vierde lid, van de Kieswet is tevens gedurende vijf weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar bij het centraal stembureau.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Bij de kennisgevingen, bedoeld in de artikelen J 1 en M 8 van het Kiesbesluit, wordt de kiezer tevens gewezen op de mogelijkheid van een latere openbaarmaking van de gewijzigde adressen en de zittingstijden van stembureaus op grond van artikel 5 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 alsmede op het internetadres waar deze openbaarmaking dan plaatsvindt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

  • 2 In elk stemhokje bevindt zich een lessenaar.

  • 3 Ten behoeve van het invullen van het stembiljet ontvangt de kiezer rood schrijfmateriaal van een lid van het stembureau.

Hoofdstuk 2. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2020

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesde november 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven