Besluit inschrijving Rbtv

Geldend van 01-07-2020 t/m 07-10-2020

Besluit inschrijving Rbtv

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op:

Stelt beleid vast voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Begrippen en definities

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ALTE: The Association of Language Testers in Europe;

 • b. Besluit btv: Besluit beëdigde tolken en vertalers;

 • c. Brontaal: de taal waaruit getolkt wordt;

 • d. Doeltaal: de taal waarnaar getolkt wordt;

 • e. ERK: Europees Referentiekader voor de Talen;

 • f. Kader voor tolktoetsen: het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde Kader voor taalgebonden integrale tolktoetsen;

 • g. Kader voor vertaaltoetsen: het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde Kader voor taalgebonden integrale vertaaltoetsen;

 • h. Kader voor toetsing van tolkvaardigheid en -attitude: het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde kader voor de toetsing van tolkvaardigheid en -attitude;

 • i. Onderwijstaal: de taal waarin het onderwijs grotendeels wordt aangeboden;

 • j. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;

 • k. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Een tolk of vertaler kan worden ingeschreven in het Rbtv indien hij voldoet aan de formele vereisten die voortvloeien uit de Wbtv en het Besluit btv en zich verklaart te houden aan de ‘Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Tolk

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Indien een tolk niet beschikt over een diploma van een tolkopleiding op minimaal bachelorniveau, kan hij worden ingeschreven in het Rbtv op C1-niveau, als de tolk aantoont te beschikken over:

 • 1.

  • a. integriteit;

  • b. een getuigschrift waaruit blijkt dat de tolk in de betreffende talencombinatie een tolktoets op C1-niveau van het ERK met goed gevolg heeft afgelegd die voldoet aan het Kader voor tolktoetsen; of

 • 2.

  • a. integriteit;

  • b. taalvaardigheid van de brontaal op ten minste C1-niveau van het ERK;

  • c. taalvaardigheid van de doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK;

  • d. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;

  • e. tolkvaardigheid en -attitude.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Indien een tolk niet beschikt over een diploma van een tolkopleiding op minimaal bachelorniveau, kan hij worden ingeschreven in het Rbtv op B2-niveau, als de tolk aantoont te beschikken over:

 • 1.

  • a. integriteit;

  • b. een getuigschrift waaruit blijkt dat de tolk in de betreffende talencombinatie een tolktoets op B2-niveau van het ERK met goed gevolg heeft afgelegd die voldoet aan het Kader voor tolktoetsen; of

 • 2.

  • a. integriteit;

  • b. taalvaardigheid van de brontaal op ten minste B2-niveau van het ERK;

  • c. taalvaardigheid van de doeltaal op ten minste B2-niveau van het ERK;

  • d. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;

  • e. tolkvaardigheid en -attitude.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Vertaler

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Indien een vertaler niet beschikt over een diploma van een vertaalopleiding op minimaal bachelor niveau in de betreffende vertaalrichting, kan hij worden ingeschreven in het Rbtv op C1-niveau, als de vertaler aantoont te beschikken over:

 • 1.

  • a. integriteit;

  • b. een getuigschrift waaruit blijkt dat de vertaler in de betreffende vertaalrichting een vertaalvaardigheidstoets op C1-niveau van het ERK met goed gevolg heeft afgelegd die voldoet aan het Kader voor integrale taalgebonden vertaalvaardigheidstoetsen; of:

 • 2.

  • a. integriteit;

  • b. taalvaardigheid van de brontaal op ten minste C1-niveau van het ERK;

  • c. taalvaardigheid van de doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK;

  • d. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;

  • e. ten minste 420 uur scholing om vertaalvaardigheid en -attitude op ten minste de onderdelen tekst en tekstbegrip, tekst en cultuur, technische aspecten van het vertalen en vertaalhouding te ontwikkelen;

  • f. ten minste vijf jaar werkervaring als beroepsvertaler in de betreffende vertaalrichting direct voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving in het Rbtv, waarvan ten minste één jaar na afronding van de scholing als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e. Het Besluit inschrijving Rbtv is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 juli 2020 nr. 35860.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Commissie btv

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Raad voor Rechtsbijstand kan in de door haar te bepalen gevallen een verzoek tot inschrijving in het Rbtv ter advisering voorleggen aan de Commissie beëdigde tolken en vertalers (hierna: Commissie btv).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Slotbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het Besluit inschrijving Rbtv van 11 juni 2013 (Stcrt. 26 juni 2013, nr. 17544) wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Artikel 8

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit inschrijving Rbtv.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Utrecht, 1 juli 2020

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand

I.D. Nijboer

Algemeen directeur / bestuurder

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 51580, datum inwerkingtreding 08-10-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2020.

Terug naar begin van de pagina