Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst

[Regeling vervalt per 22-07-2023.]
Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 22-07-2019 t/m 28-09-2020

Besluit van 31 augustus 2020, nr. 2020001703 tot instelling van het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst (Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 augustus 2020, nr. WJZ / 20065999, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Er is een Adviescollege huis- en hobbydierenlijst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het adviescollege heeft tot taak Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over:

  • a. de beoordeling van diersoorten of diercategorieën ten behoeve van aanwijzing op grond van artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren, of de intrekking van een aanwijzing, aan de hand van de reeds hiertoe ontwikkelde systematiek;

  • b. eventuele aanpassing van de onder a genoemde systematiek;

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het adviescollege bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste tien leden, onder wie de voorzitter.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Hoofdstuk 3 van de Kaderwet adviescolleges is van toepassing op het adviescollege.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het adviescollege wordt ingesteld voor de duur van vier jaar en wordt opgeheven per 22 juli 2023.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De evaluatie van de taakvervulling vindt drie jaar na instelling plaats, zodat deze kan worden gebruikt bij de beoordeling van een eventuele voortzetting van de adviestaak.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De archiefbescheiden van het adviescollege worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 8

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2019.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 22 juli 2023.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Artikel 9

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2020

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 49660, datum inwerkingtreding 29-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 22-07-2019.

Naar boven