Regeling specifieke uitkering Maas-pilots

[Regeling vervallen per 31-12-2022.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 28-08-2020 t/m 30-12-2022

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 26 augustus 2020, nr. IENW/BSK-2020/148251, houdende een specifieke uitkering in verband met pilots Mobility as a Service (Regeling specifieke uitkering Maas-pilots)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • MaaS-pilot: regionale, landelijk opschaalbare, pilots Mobility as a Service zoals opgenomen in de Afsprakenlijst Bestuurlijk Overleggen MIRT van 2018 en 2019, waarop de Raamovereenkomst voor de uitvoering van zeven regionale, landelijk opschaalbare, Maas-pilots van toepassing is;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • ontvanger: de gemeenten Amsterdam en Eindhoven, en de provincies Drenthe, Limburg, Overijssel en Utrecht.

Artikel 2. Verlening specifieke uitkering

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De minister verleent op aanvraag een specifieke uitkering aan de ontvanger voor het realiseren van een MaaS-pilot.

 • 2 De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 50% van de totale overheidsbijdrage aan de MaaS-pilot, met een maximum van:

  • a. € 2.000.000,– inclusief BTW voor de gemeente Amsterdam;

  • b. € 900.000,– inclusief BTW voor de gemeente Eindhoven;

  • c. € 500.000,– inclusief BTW voor de provincie Drenthe;

  • d. € 1.000.000,– inclusief BTW voor de provincie Utrecht;

  • e. € 632.500,– inclusief BTW voor de provincie Overijssel;

  • f. € 1.050.000,– inclusief BTW voor de provincie Limburg.

 • 3 Het plafond van de specifieke uitkering bedraagt € 6.082.500,– inclusief BTW.

Artikel 3. Aan de uitkering verbonden verplichtingen

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De ontvanger besteedt de specifieke uitkering uitsluitend aan uitgaven met betrekking tot de overheidsbijdrage aan de MaaS-pilot, met uitzondering van reguliere apparaatskosten van de ontvanger.

 • 2 De ontvanger komt bij de realisatie van de MaaS-pilot de afspraken na die zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst die tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken ontvanger ten behoeve van de Maas-pilot is gesloten.

Artikel 4. Voorschotverlening

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Gelijktijdig met de beschikking tot verlening van de uitkering verleent de minister een voorschot van 100% van de specifieke uitkering.

 • 2 Het voorschot wordt in overleg met de betrokken ontvanger betaald in drie evenredige delen gedurende de looptijd van het project:

  • a. bij gunning van de Maas-pilot;

  • b. bij start van de MaaS-dienstverlening;

  • c. bij einde pilot.

Artikel 5. Vaststelling

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

De minister stelt binnen een half jaar na afloop van de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend, de specifieke uitkering vast op basis van de verantwoording, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 6. Inwerkingtreding en horizonbepaling

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op uitkeringen die voor die datum zijn verleend.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering Maas-pilots.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbinga

Naar boven