Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie [...] regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)

Geraadpleegd op 10-08-2022.
Geldend van 05-08-2020 t/m heden

Besluit tot instelling van een adviescommissie inzake subsidieverlening en een onafhankelijke bezwarenadviescommissie op de voet van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht bij de uitvoering van Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag

De Minister voor Rechtsbescherming

Besluit

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • de Adviescommissie: de Adviescommissie bedoeld in artikel 2.1;

 • de Bezwarenadviescommissie: de Bezwarenadviescommissie bedoeld in artikel 3.1;

 • de DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

 • de plaatsvervangend Hoofddirecteur: de plaatsvervangend Hoofddirecteur DJI;

 • de plaatsvervangend directeur: de plaatsvervangend directeur Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van DJI;

 • de Subsidiebeleidsregeling: de Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag, zoals gepubliceerd in de Staatscourant, 2020, nr. 31865.

Artikel 1:3. Informatie

De plaatsvervangend directeur draagt er zorg voor dat de Adviescommissie en de Bezwarenadviescommissie de beschikking heeft over alle informatie die voor de advisering noodzakelijk is.

Artikel 1.5. Vergoeding

De voorzitter van de Adviescommissie en van de Bezwarenadviescommissie alsmede het onafhankelijke lid van de laatste commissie worden bezoldigd op de voet van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. In het benoemingsbesluit worden de vergoedingen per vergadering vastgelegd.

Paragraaf 2. Adviescommissie

Artikel 2.1. Adviescommissie subsidieverlening Kleinschalige Voorziening

 • 1 Er is een Adviescommissie inzake subsidieverlening bij de uitvoering van Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag.

 • 2 De Adviescommissie heeft tot taak de Minister voor Rechtsbescherming te adviseren over door de plaatsvervangend directeur toegezonden aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio Rotterdam-Rijnmond en de regio Den Haag.

 • 3 De Adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van de Subsidiebeleidsregeling en met name bijlage 6: Beoordelingskader.

 • 4 Uiterlijk vóór 1 december 2020 wordt het advies van de Adviescommissie gericht aan de Minister voor Rechtsbescherming en verzonden aan de plaatsvervangend directeur.

Artikel 2.2. Leden

 • 1 De voorzitter en de leden van de Adviescommissie worden namens de Minister voor Rechtsbescherming benoemd en ontslagen door de plaatsvervangend directeur.

 • 2 Een lid wordt voorgedragen:

  • a. door de gemeente Den Haag voor het adviseren omtrent aanvragen voor de regio Den Haag;

  • b. door de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor het adviseren omtrent aanvragen voor de regio Rotterdam;

  • c. door de Raad voor de Kinderbescherming;

  • d. vanuit de Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen, en

  • e. door het Hoofd Juridische Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen die tevens optreedt als secretaris.

 • 3 Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Paragraaf 3. De Bezwarenadviescommissie

Artikel 3:1. Bezwarenadviescommissie subsidieverstrekking Kleinschalige Voorzieningen

 • 1 Er is een Bezwarenadviescommissie inzake subsidieverstrekking bij de uitvoering van Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag.

 • 2 De Bezwarenadviescommissie heeft tot taak de Minister voor Rechtsbescherming op de voet van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht te adviseren omtrent bezwaarschriften tegen de verlening en de vaststelling van subsidie op grond van de Subsidiebeleidsregeling.

 • 3 De voorzitter en de leden worden benoemd en ontslagen namens de Minister voor Rechtsbescherming door de plaatsvervangend Hoofddirecteur.

 • 4 Een lid dat optreedt als secretaris, wordt voorgedragen door het Hoofd van de Juridische Afdeling van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

 • 5 De voorzitter en het andere lid zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Minister voor Rechtsbescherming,

namens deze,

M.C.J. Groothuizen

Plv. Hoofd directeur van de Dienst Justitiële inrichtingen

Naar boven