Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de positie van studenten die een beroepsopleiding volgen te versterken door het instellen van een mbo-studentenfonds, maatregelen te treffen voor zwangere studenten, mbo-instellingen te verplichten een mbo-verklaring af te geven als aan een student geen diploma of mbo-certificaat kan worden uitgereikt, maar de student wel een deel van de opleiding heeft gevolgd en de wettelijke benaming te wijzigen van studenten die een beroepsopleiding volgen van deelnemer naar student en voorts dat het wenselijk is om nadere vooropleidingseisen niet verplicht te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XV. Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XVI. Wijziging Wet inkomstenbelasting BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XVII. Wijziging «deelnemer» in «student»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XVIII. Wijziging «deelnemers» in «studenten»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XIX. Wijziging «deelnemer» in «mbo-student»

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet kinderbijslagvoorziening BES.]

Artikel XX. Wijziging «deelnemers» in «mbo-studenten»

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.]

Artikel XXI. Wijziging «deelnemer» in «vavo-student»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XXII. Wijziging «deelnemers» in «vavo-studenten»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XXIII. Wijziging «deelnemer aan een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs» in «vavo-student»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XXIV. Wijziging «deelnemers» in «vavo-studenten en deelnemers»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XXV. Wijziging «deelnemer» in «student of vavo-student»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XXVI. Wijziging «deelnemers» in «studenten en vavo-studenten»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XXVII. Wijziging «deelnemer» in «mbo-student of vavo-student»

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel XXVIII. Wijziging «deelnemer vavo» in «vavo-student»

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel XXIX. Wijziging «deelnemers vavo» in «vavo-studenten»

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel XXX. Wijziging «deelnemer aan een beroepsopleiding» in «student»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XXXI. Wijziging «leerling of deelnemer» in «leerling, mbo-student of vavo-student»

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969 en de Leerplichtwet BES.]

Artikel XXXII. Wijziging «leerlingen of deelnemers» in «leerlingen, mbo-studenten of vavo-studenten»

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel XXXIII. Wijziging «deelnemers en leerlingen» in «studenten, vavo-studenten en leerlingen»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XXXIV. Wijziging «leerling» in «mbo-student of vavo-student»

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969 en de Leerplichtwet BES.]

Artikel XXXV. Wijziging «leerling» in «leerling, vavo-student of mbo-student»

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XXXVI. Wijziging «leerlingen» in «leerlingen, vavo-studenten of mbo-studenten»

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XXXVII. Wijziging «aspirant-deelnemers» in «aspirant-studenten»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XXXVIII. Wijziging «student» in «ho-student»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XXXIX. Wijziging «studenten» in «ho-studenten»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XL. Wijziging «examendeelnemer» in «extraneus»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel XLI. Wijziging «examendeelnemers» in «extraneï»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XLII. Wijziging «studerende» in «student»

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet studiefinanciering BES.]

Artikel XLIII. Wijziging «studerenden» in «studenten»

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet studiefinanciering BES.]

Artikel XLIV. Wijziging «deelnemersraad» in «studentenraad»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XLV. Wijziging «deelnemersstatuut» in «studentenstatuut»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XLVI. Overgangsrecht

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XLVIa. Procedure aanpassingsbesluit wet versterken positie mbo-studenten

 • 1 Indien ingevolge enig wettelijk voorschrift, anders dan het derde lid,

  • a. over het ontwerp van een regeling of het voornemen tot het treffen van een regeling advies moet worden gevraagd of extern overleg moet worden gevoerd,

  • b. van het ontwerp van een regeling kennis moet worden gegeven,

  • c. een regeling niet eerder in werking kan treden dan nadat sedert haar vaststelling of bekendmaking een bepaalde termijn is verstreken,

  • d. een regeling bij de wet moet worden goedgekeurd,

  • e. door of namens een van de Kamers van de Staten-Generaal of een aantal leden daarvan kan worden verlangd dat het onderwerp of de inwerkingtreding van de regeling bij de wet wordt geregeld, of

  • f. de voordracht voor een algemene maatregel van bestuur moeten worden gedaan door een andere minister dan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geldt dat voorschrift niet ten aanzien van het Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op het horen van de Raad van State.

 • 3 De voordracht voor het Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel XLVIX

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs) (Stb. 2013/288).]

Artikel LX

[Red: Wijzigt deze wet en de Wet van 16 oktober 2013 tot aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) (Stb. 2013/432).]

Artikel LXI

[Red: Wijzigt deze wet, de Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs) (Stb. 2013/288) en de Wet van 16 oktober 2013 tot aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) (Stb. 2013/432).]

Artikel LXII

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, de Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs) (Stb. 2013/288) en de Wet van 16 oktober 2013 tot aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) (Stb. 2013/432).]

Artikel LXIII

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, de Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs) (Stb. 2013/288) en de Wet van 16 oktober 2013 tot aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) (Stb. 2013/432).]

Artikel LXIIIa

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel LXIV. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de achtste juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina