Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-08-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders een aantal wetten te wijzigen zodra die wet in werking treedt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XXII

[Red: Wijzigt deze wet en de Wijzigingswet Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, enz. (uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik).]

Artikel XXIV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 10 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg,

M.J. van Rijn

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Uitgegeven de negentiende juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven