Organisatiebesluit BZK 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-03-2020

Organisatiebesluit BZK 2020

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit vast te stellen het navolgende Organisatiebesluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c. bewindspersonen: de Minister of de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • d. capaciteitsplan: schriftelijk stuk waarin de uitwerking van de flexibele organisatiestructuur van een dienstonderdeel wordt vastgelegd evenals de verdeling van de formatie binnen deze structuur;

 • e. SG-Cluster: de directies Concernondersteuning, Financieel-economische Zaken, Constitutionele Zaken en Wetgeving, BZK Flex en CIO & Informatiemanagement;

 • f. BZK Kerndepartement: de directoraten-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Koninkrijksrelaties en Overheidsorganisatie, het programma directoraat-generaal Omgevingswet en het SG-Cluster.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Hoofdstuk 2. Hoofd- en overlegstructuur

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De hoofdstructuur van het ministerie bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de Algemene Leiding (ALGL);

  • b. het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW);

  • c. het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR);

  • d. het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO);

  • e. het programma directoraat-generaal Omgevingswet (PDGOW);

  • f. het Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD);

  • g. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);

  • h. het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR);

  • i. de Dienst Nationaal Coördinator Groningen (Dienst NCG);

  • j. het SG-Cluster (SGC);

  • k. het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC);

  • l. het agentschap Logius;

  • m. het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

 • 2 De dienstonderdelen bestaan uit organisatieonderdelen waarvan de inrichting nader kan worden beschreven op een wijze als bedoeld in artikel 23, tweede lid.

 • 3 De secretaris-generaal geeft rechtstreeks leiding aan de leidinggevende functionarissen van de dienstonderdelen, genoemd in het eerste lid, met uitzondering van het agentschap Dienst Huurcommissie dat ressorteert onder het bestuur van de Huurcommissie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Er is een Bestuursraad Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BR).

 • 2 De Bestuursraad is samengesteld uit de secretaris-generaal, de directeuren-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Koninkrijksrelaties, Overheidsorganisatie, Bureau Algemene Bestuursdienst, Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de programma directeur-generaal Omgevingswet, de Chief Information Officer BZK en de directeur Concernondersteuning. De leden kunnen zich incidenteel laten vervangen door hun plaatsvervangers of, in uitzonderlijke gevallen, door een andere rechtstreeks onder hen ressorterende functionaris. De directeur Financieel-economische Zaken en de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving hebben een permanente uitnodiging tot het als adviseur bijwonen van de Bestuursraad.

 • 3 Het overleg in de Bestuursraad heeft, onverminderd het bepaalde in de departementale mandaat- en volmachtbesluiten over de bevoegdheden van de afzonderlijke leden van de Bestuursraad ten aanzien van de onderwerpen die in het overleg aan de orde komen, ten doel het bespreken en het bereiken van overeenstemming over de departementale beleids- en beheerkaders en het toezien op de uitvoering van deze kaders.

 • 4 De Bestuursraad heeft tevens tot doel het bespreken en het bereiken van overeenstemming over aspecten van het departementale personeelsbeleid en personele aangelegenheden alsmede het toezien op de uitvoering hiervan. In het overleg komen in ieder geval de volgende aangelegenheden aan de orde:

  • a. de ontwikkeling van het departementale HRM-beleid in brede zin;

  • b. de beleidsontwikkeling van management-development bij het ministerie;

  • c. de voordracht tot benoeming van kandidaten bij het ministerie die behoren tot de ABD-doelgroep topmanager;

  • d. de werkzaamheden van de Bestuursraad met betrekking tot de personeelsschouw, zoals aangegeven in het departementale beleid ter zake.

 • 5 Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voor zover niet anders is besloten of indien bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 6 De adviseur Politiek-bestuurlijke advisering voert het secretariaat van de Bestuursraad.

 • 7 De directeur Concernondersteuning voert het secretariaat van de bespreking van het departementale personeelsbeleid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Hoofdstuk 3. Dienstonderdelen

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.1. Algemene Leiding

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Algemene Leiding bestaat uit de secretaris-generaal.

 • 2 De secretaris-generaal is belast met de ambtelijke leiding van het ministerie. Tot deze taak behoort in ieder geval:

  • a. het informeren en adviseren van de bewindspersonen over aangelegenheden, de bewindspersonen of het ministerie betreffende;

  • b. het zorgdragen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen het ministerie;

  • c. het uitoefenen van de algemene controlfunctie bij het ministerie;

  • d. het rechtstreeks leiding geven aan de (programma) directeuren-generaal, de directeuren en Chief Information Officer BZK van het SG-Cluster en de algemeen directeuren Logius, RvIG en Dienst NCG;

  • e. het voorzitterschap van de Bestuursraad;

  • f. het zorgdragen voor het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering en de formatie van het ministerie;

  • g. het voeren van overleg met de Departementale ondernemingsraad en de Ondernemingsraad BZK Kerndepartement, als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, en met de vakbonden, bedoeld in paragraaf 27.2 CAO Rijk 2020;

  • h. het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van de Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken;

  • i. het plegen van inhoudelijke afstemming met het secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur (sRob);

  • j. het toezicht op het beheer van de zelfstandige bestuursorganen met een relatie met het ministerie;

  • k. het eigenaarschap van alle tot het ministerie behorende agentschappen;

  • l. het geven van uitvoering aan de Regeling audit committees van het Rijk;

  • m. het verlenen of weigeren van goedkeuring van besluiten tot uitzonderingen op de aanbestedingsregelgeving;

  • n. het ‘eigenaarschap’ van de Dienst Nationaal Coördinator Groningen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.2. Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen draagt zorg voor sterk, vernieuwend en adaptief openbaar bestuur, een functionerend en zich ontwikkelend democratisch stelsel, een evenwichtige woningmarkt, een goed bouwklimaat, de verdere ontwikkeling van Nederland als een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta en een versnelde versterking van de gebouwen in het aardbevingsgebied door het uitvoeren van de volgende taken:

  • a. het bevorderen van een doelmatig, doeltreffend en democratisch openbaar bestuur, waaronder begrepen de relaties, de Europese Unie en andere internationale instellingen;

  • b. het zorgdragen voor een goede en adequate organisatie met betrekking tot het Nederlandse openbaar bestuur, onder andere met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies (het Gemeentefonds en het Provinciefonds);

  • c. het in overleg met de overige ministeries zorgdragen voor goede interbestuurlijke relaties, beredeneerd vanuit de eigenstandige positie van provincies en gemeenten en het bijdragen aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving;

  • d. een functionerende woningmarkt met aandacht voor keuzevrijheid en betaalbaarheid, ook voor lagere inkomensgroepen, bijzondere (urgente) aandachtgroepen en gebieden;

  • e. het bevorderen dat woningcorporaties het publiek belang behartigen en het waarborgen van een goed werkend corporatiestelsel;

  • f. het bevorderen van het tot stand komen van voldoende woningen en de bouwtechnische onderscheidenlijk gebruikskwaliteit daarvan en het ontwikkelen van beleid op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving;

  • g. het ter beschikking stellen van mensen en middelen aan de Hoge Raad van Adel;

  • h. het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • 1°. de coördinatie en uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid;

   • 2°. het doen van onderzoek naar de effecten van maatschappelijk ontwikkelingen op nationale ruimtelijke belangen, het afstemmen van het ruimtelijke beleid op ontwikkelingen in het buitenland alsmede het leveren van een bijdrage op Europese dossiers met een ruimtelijke component;

   • 3°. het ruimtelijke instrumentarium, waaronder de wettelijke en bijbehorende digitale instrumenten en dienstverlening;

   • 4°. de geo-informatie-infrastructuur en de basisregistraties, inclusief de bijbehorende digitale instrumenten en dienstverlening;

   • 5°. ruimtelijk ontwerp en geo-analyse in ruimtelijke plannen, programma’s en projecten;

   • 6°. gebieden van nationaal belang;

   • 7°. ruimteprojecten van nationaal belang alsmede instrumenten ter ondersteuning van gebiedsgerichte projecten;

   • 8°. de rijksagenda voor gebieden en fysieke projecten en het integreren van sectorale belangen in gebieden; en

   • 9°. de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de mainport Schiphol in relatie tot de ruimtelijke belangen van de regio en het belang van de bereikbaarheid;

  • i. het uitvoeren en versnellen van de versterkingsopgave in Groningen met meer regie voor de bewoners, het bijdragen aan de ontwikkeling van een bestendig toekomst perspectief voor de Provincie Groningen en het invullen van het opdrachtgeverschap aan de Dienst Nationaal Coördinator Groningen.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. het bureau directeur-generaal (bdgBRW);

  • b. de directie Bestuur, Financiën en Regio’s (DBFR);

  • c. de directie Democratie en Bestuur (DDB);

  • d. de directie Woningmarkt (DWM);

  • e. de directie Ruimtelijke Ordening (DRO);

  • f. de directie Bouwen en Energie (DBE);

  • g. het secretariaat van de adviescommissie geschilbeslechting

  • h. de programmadirectie Groningen, Versterken en Perspectief (pdG)

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.3. Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft de volgende taken:

  • a. het zorg dragen voor een toekomstbeeld, scenario’s en handvatten om het Koninkrijk nader vorm en inhoud te geven, door beleidsvorming, beleidsvaststelling en uitvoering;

  • b. het onderhouden van goede relaties met en het coördineren van de samenwerking met de openbare lichamen van Caribisch Nederland en met Curaçao, Aruba en Sint Maarten;

  • c. het met andere partners binnen en buiten het departement zorg dragen voor het opstellen en verwezenlijken van het beleid van het ministerie voor de openbare lichamen van Caribisch Nederland;

  • d. het met andere partners binnen en buiten het departement zorg dragen voor de coördinatie van het algemene beleid van de Rijksoverheid op dit terrein, met de speerpunten die samen met de openbare lichamen van Caribisch Nederland en de departementen worden bepaald;

  • e. het beheersmatig aansturen van de kabinetten van de gouverneur en de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • f. het ter beschikking stellen van mensen en middelen aan het College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College Financieel Toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en het College Aruba Financieel Toezicht;

  • g. het aansturen van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN);

  • h. het ondersteunen van de Vertegenwoordiger bij het uitvoeren van zijn taken en opdracht zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 4 maart 2013 (Stcrt. 2013, nr. 8486);

  • i. het uitvoeren van de taken van de Vertegenwoordiging van Nederland bij Curaçao, Aruba en Sint Maarten te weten:

   • 1°. het adviseren van en rapporteren aan de bewindspersonen en desgewenst aan de overige ministers over het beleid voor Curaçao, Aruba, en Sint Maarten;

   • 2°. het begeleiden van officiële bezoeken van Nederlandse ministers, staatssecretarissen en delegaties;

   • 3°. het uitvoeren van Kieswettaken voor de Tweede Kamerverkiezingen en de Europese verkiezingen;

   • 4°. het verwijzen van Nederlanders die niet weten bij welke lokale instanties ze moeten zijn;

   • 5°. het bieden van hulp aan Nederlanders die in de problemen zijn geraakt;

   • 6°. het verlenen van gedetineerdenzorg aan Nederlanders die in Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn aangehouden;

   • 7°. het geven van informatie over Nederlandse rijbewijzen en paspoorten.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de directie Koninkrijksrelaties (DKR);

  • b. de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.4. Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal draagt zorg voor:

  • a. de ontwikkeling van het werkgeverschap in de publieke sector (met een accent op de kabinetssectoren), modernisering van het werkgeverschap voor de sector Rijk, en de doorontwikkeling van de personele functie (HRM) van en in de Rijksdienst;

  • b. de interbestuurlijke en interdepartementale ontwikkeling van de i-Overheid voor burgers en bedrijven:

   • 1°. de randvoorwaardelijke beleidsontwikkeling ten behoeve van de i-samenleving waaruit onder andere voortvloeit de ontwikkeling en realisatie van de digitale basisvoorzieningen voor burgers en bedrijven, met inbegrip van de bijbehorende regelgeving, toezicht en de bijbehorende bestuurlijke structuur voor de aansturing en financiering van de voorzieningen;

   • 2°. het opdrachtgeverschap aan RvIG, Logius, DICTU, ICTU, KOOP en de Kamer van Koophandel en de samenwerkingsovereenkomsten met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland voor zover deze voortkomen uit de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen en beleidsverantwoordelijkheden;

   • 3°. de digitale identificatie (eID);

  • c. het bevorderen van de optimale vormgeving van de informatisering en ICT in het Rijk en bij zelfstandige bestuursorganen door het stellen van kaders en het toezicht daarop;

  • d. het toetsen van grote projecten binnen de rijksoverheid en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (tijdelijk Bureau ICT-toetsing);

  • e. de ontwikkeling van en sturing op rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid en de beoordeling of de beleidsambities worden gerealiseerd;

  • f. de kaders voor inkoop, aanbesteden, faciliteiten en huisvesting bij het Rijk en het toezicht daarop;

  • g. de doorontwikkeling van een rijksdienst en van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de overheid, inclusief de monitoring en verantwoording van het rijksbrede bedrijfsvoeringsbeleid;

  • h. het zorgdragen voor de stelsels van de basisregistratie personen, de Persoonsinformatievoorziening in de Caribische delen van het Koninkrijk (PIVA), het burgerservicenummer en reisdocumenten met de bijbehorende registraties, alsmede de verwerking van persoonsgegevens met het oog op die stelsels;

  • i. de zorg voor het bewaken van het integrale karakter en de consistentie van de rijksbrede kaders voor beveiliging alsmede het toezicht op de werking van de integrale beveiliging van de Rijksdienst.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. het bureau directeur-generaal van het directoraat-generaal Overheidsorganisatie, inclusief bureau RijksBeveiligingsAmbtenaar (bdgOO);

  • b. de directie Ambtenaar en Organisatie (DA&O);

  • c. de directie Informatiesamenleving en Overheid/Programmadirectie I;

  • d. de directie Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk (DIFHR);

  • e. de directie CIO-Rijk;

  • f. het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (BIT).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.5. Het programma directoraat-generaal Omgevingswet

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 8

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het programma directoraat-generaal Omgevingswet staat onder leiding van een programma directeur-generaal.

 • 2 Het programma directoraat-generaal heeft de volgende taken:

  • a. stelselherziening van het omgevingsrecht;

  • b. ondersteunen en faciliteren en stimuleren van overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet;

  • c. realisatie van het digitaal stelsel Omgevingswet, invoeringsproducten en de monitor op de Omgevingswet;

 • 3 Het programma directoraat-generaal bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de programmadirectie Eenvoudig Beter (PDEB);

  • b. de programmadirectie ‘Aan de slag’ (PDADS).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.6. Bureau Algemene Bestuursdienst

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 9

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het Bureau Algemene Bestuursdienst staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het Bureau heeft de volgende taken:

  • a. het bijdragen aan de versterking van het management door beleid te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van management development;

  • b. het ontwikkelen van instrumenten nodig voor de realisatie van het beleid;

  • c. het ontwikkelen van producten en diensten ter bevordering van de ontwikkeling van managers;

  • d. het adviseren en begeleiden van individuele managers op gebied van opleiding en in hun (loopbaan)ontwikkeling;

  • e. het bijdragen aan de beschikbaarheid van managers en aan talentontwikkeling;

  • f. het waar nodig realiseren van strategisch advies en de bezetting met tijdelijke capaciteit;

  • g. het zorgen voor loopbaanbegeleiding en fungeren als gedelegeerd werkgever voor het topmanagement van de Rijksdienst;

  • h. het uitvoeren van HRM-dienstverlening voor de bewindspersonen.

 • 3 Het Bureau bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de directie Management Development Rijk (MDR);

  • b. de directie Stelselontwikkeling en Bestuursondersteuning;

  • c. ABD Topconsult.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Stcrt. 2020, 48110, datum inwerkingtreding 22-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 10-05-2019.

In het derde lid vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

Paragraaf 3.7. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 10

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst staat onder leiding van een directeur-generaal en een plaatsvervangend directeur-generaal.

 • 3 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de Directie Inlichtingen;

  • b. de Directie Operatiën;

  • c. de Directie Veiligheidsonderzoeken & Bedrijfsvoering;

  • d. de Centrale Staf.

 • 4 De Centrale Staf staat onder leiding van de plaatsvervangend directeur-generaal.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.8. Het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 11

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk draagt zorg voor:

  • a. het verwerven, ontwikkelen en aan onderdelen van de rijksoverheid ter beschikking stellen van vastgoed;

  • b. het efficiënt beheren, onderhouden en gebruiken van een uitgebalanceerde rijksvastgoedportefeuille;

  • c. de transformatie en het afstoten van overtollig rijksvastgoed;

  • d. het genereren van inkomsten met rijksvastgoed, indien (wettelijk) mogelijk;

  • e. het op kwalitatief goede en efficiënte wijze uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken voor de rijksoverheid;

  • f. het bevorderen, realiseren en (doen) in stand houden van onderlinge samenhang, integratie en synergie in de dienstverlening vanuit het directoraat-generaal;

  • g. het optreden als gemandateerd eigenaar voor de agentschappen, genoemd in het derde lid, onder b tot en met e.

 • 3 Het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. het agentschap het Rijksvastgoedbedrijf (RVB);

  • b. het agentschap SSC-ICT;

  • c. het agentschap P-Direkt;

  • d. het agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR);

  • e. het agentschap FMHaaglanden (FMH);

  • f. de directie Doc-Direkt.

 • 4 Het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P);

  • b. de directie Transacties & Projecten (T&P);

  • c. de directie Vastgoedbeheer (VB);

  • d. de directie Financiën en Bestuursadvisering (F&B);

  • e. het bureau directeur-generaal (bdg);

  • f. het Atelier Rijksbouwmeester (ARbm).

 • 5 Het Rijksvastgoedbedrijf staat onder leiding van een directeur-generaal die tevens directeur-generaal is van het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk.

 • 6 Voor aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het Rijksvastgoed treedt de directeur-generaal op en doet stukken af en ondertekent deze als directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf en voor de overige aangelegenheden als directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.9. Dienst Nationaal Coördinator Groningen

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 12

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Dienst Nationaal Coördinator Groningen staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2 De Dienst Nationaal Coördinator Groningen:

  • a. draagt zorg voor de versterkingsoperatie van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen, waaronder het nemen van de daartoe nodige besluiten, de bij de versterkingsoperatie behorende contractering en het afstemmen van en voeren van overleg over deze versterkingsoperatie met de partijen die hierin belang hebben dan wel een belang behartigen. Onderdelen van deze werkzaamheden zijn onder meer het begeleiden van bewoners gedurende het versterkingsproces, het toetsen van woningen en panden aan de veiligheid, het voorbereiden en nemen van besluiten conform de toepasselijke wet- en regelgeving, het ondersteunen van gemeenten bij programma’s van aanpak en het toetsen en het voorbereiden en de uitvoering van de versterking van een gebouw en alle zaken die hiermee samen hangen.

  • b. draagt bij aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie om de versterkingsoperatie te versnellen en pakt zij alle zaken op die (in)direct bijdragen aan de versterkingsoperatie of die de wet- en regelgeving in het kader van de versterkingsoperatie aan haar opdraagt.

  • c. zal zich voorts richten op het bevorderen van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak voor de versterkingsoperatie, maatschappelijke participatie in de uitvoering daarvan, het behandelen van geschillen en het vinden van oplossingen alsmede een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.10. SG-Cluster

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 13

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het SG-Cluster staat onder inhoudelijke leiding van de Secretaris-generaal en onder beheersmatige leiding van de directeur Concernondersteuning.

 • 2 Het SG-Cluster bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de directie Concernondersteuning (DCO);

  • b. de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ);

  • c. de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW);

  • d. CIO & Informatiemanagement BZK (CIO BZK);

  • e. de directie BZK Flex (BZK Flex);

  • f. het secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur (sRob).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 14

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De directie Concernondersteuning staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. de concernsturing en de strategische advisering van de Bestuursraad;

  • b. de dienstverlening en vakinhoudelijke advisering ten behoeve van het beleid van de bedrijfsvoering;

  • c. de ondersteuning en het beheer van de bedrijfsprocessen;

  • d. de regie op inzet van kennis, internationale zaken, Europa en Macro-Economie.

 • 3 De directie bestaat uit:

  • a. Staf en ondersteuning;

  • b. Politiek-bestuurlijke advisering (PBA);

  • c. Communicatie (C);

  • d. Personeel en Organisatie (PO);

  • e. Kennis, Internationaal, Europa, Macro-Economie (KIEM).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 15

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De directie Financieel-economische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. de dienstverlening en vakinhoudelijke advisering ten behoeve van het beleid van de financieel-economische processen, het (doen) vertalen van centrale kaders en richtlijnen in specifieke voorschriften en procedures;

  • b. het beoordelen van beleidsvoorstellen op samenhang tussen inhoudelijke doelstellingen en middeleninzet, inclusief de advisering aan de bewindspersonen, secretaris-generaal en de bestuursraad;

  • c. het ministeriebreed toetsen van de producten in het kader van de begroting, beleid en beheer en het adviseren van de politieke en ambtelijke top hierover;

  • d. het voeren van overleg namens het departement met het Ministerie van Financiën over alle begrotings- en verantwoordingsaangelegenheden;

  • e. het zorgdragen voor een adequaat financieel-economisch beheer voor het ministerie;

  • f. het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de daaraan verbonden (financieel administratieve) processen binnen het ministerie;

  • g. het adviseren van de secretaris-generaal en de bewindspersonen ten aanzien van bijzondere vraagstukken op concernniveau.

 • 3 De directeur Financieel-economische Zaken bekleedt de functie van coördinerend directeur Inkoop (CDI) en heeft vanuit die hoedanigheid de volgende taken:

  • a. het stellen van kaders voor het inkoopbeleid van het ministerie;

  • b. de coördinatie van de inkoopfunctie en het contractbeheer van het ministerie;

  • c. de centrale ondersteuning en advisering bij inkoopvraagstukken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 16

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving staat onder leiding van een directeur. De projectdirectie Omgevingsrecht maakt deel uit van de directie.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het beheer en onderhoud van de Grondwet en het Statuut;

  • b. de toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen aan de Grondwet, het Statuut en relevante internationale verdragen, inclusief het EU-recht;

  • c. het opstellen van regelgeving waar de bewindspersonen eerstverantwoordelijk voor zijn;

  • d. het bijdragen aan de totstandkoming van nationale en internationale wetgeving waarbij de bewindspersonen mede zijn betrokken;

  • e. het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om door middel van wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van de bewindspersonen;

  • f. het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om de democratische constitutionele orde door middel van wetgeving aan te passen aan veranderende maatschappelijke behoeften;

  • g. de bezwaar- en beroepsprocedures tegen de bewindspersonen of het ministerie en de advisering over juridische aangelegenheden in het algemeen;

  • h. het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot een eenvoudiger en beter omgevingsrecht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 17

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De directie BZK Flex staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taak: het zorgen voor een wendbare organisatie, een organisatie die op inhoud en op capaciteit flexibel kan inspelen op actuele opgaven.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 18

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 CIO & Informatiemanagement staat onder leiding van de Chief Information Officer (CIO).

 • 2 CIO & Informatiemanagement draagt zorg voor de advisering, kaderstelling, toezicht en handhaving op het terrein van de informatievoorziening en ICT binnen bedrijfsvoering en beleid in algemene zin, alsmede voor het bevorderen van informatiebewustzijn en het gebruik van ICT-middelen middels:

  • a. het opstellen en coördineren van de departementale strategie en visie op de informatievoorziening en ICT voor bedrijfsvoering en beleid;

  • b. de advisering, kaderstelling, het toezicht en de handhaving met betrekking tot kwaliteit van informatie, waaronder informatieveiligheid;

  • c. de advisering, kaderstelling, het toezicht en de handhaving met betrekking tot het vastleggen, hergebruiken en bewaren van informatie;

  • d. de advisering, kaderstelling, het toezicht en de handhaving met betrekking tot ICT-werkomgeving binnen het ministerie;

  • e. de advisering, kaderstelling, toezicht en handhaving met betrekking tot ICT-systemen en applicaties;

  • f. het adviseren en geven van oordelen over risicobeheersing op het gebied van ICT en bij projecten of programma’s met een belangrijke ICT-component;

  • g. de advisering over de voorzieningen in beheer;

  • h. het opdrachtgeverschap SSC-ICT voor wat betreft de ICT-werkomgeving voor het ministerie;

  • i. het opdrachtgeverschap Digidoc;

  • j. het bevorderen van open data binnen het ministerie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.11. Dienst van de Huurcommissie

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 19

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.12. Agentschap Logius

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 20

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Logius staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2 Logius draagt zorg voor:

  • a. het beheren en exploiteren van overheidsbrede samenhangende ICT voorzieningen, op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie; ten behoeve van digitale dienstverlening van de overheid en publieke instellingen aan burgers en bedrijven;

  • b. het bevorderen van het gebruik van deze generieke voorzieningen;

  • c. het beheren van stelsels van de generieke digitale infrastructuur;

  • d. het voeren van het secretariaat voor het Forum voor Standaardisatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 3.13. Agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 21

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2 De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

  • a. draagt zorg voor het beheer van de basisregistratie personen, de persoonsinformatievoorziening in de Caribische delen van het Koninkrijk, het burgerservicenummer en de Nederlandse reisdocumenten;

  • b. draagt zorg voor de wijze waarop de persoonsgegevens van burgers worden vastgelegd, beheerd en verstrekt voor de publieke dienstverlening;

  • c. draagt bij aan onderzoek en ontwikkeling, innovatie en regie in het identiteitsdomein.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit hoofdstuk. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 4.1. Inrichting van de organisatie

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 22

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 De secretaris-generaal is bevoegd tot het nader vaststellen van de inrichting van de onder de directoraten-generaal, het Bureau Algemene Bestuursdienst, het SG-cluster, Logius, RvIG en de Dienst NCG ressorterende organisatieonderdelen, na advisering door de directeur Concernondersteuning.

 • 3 De secretaris-generaal is bevoegd tot het nader vaststellen van de inrichting van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst op voordracht van de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en na advisering van de directeur Concernondersteuning.

 • 4 De secretaris-generaal en de directeuren-generaal van het Bureau Algemene Bestuursdienst, van het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst stellen met inachtneming van dit besluit ten behoeve van hun dienst- of organisatieonderdelen periodiek een capaciteitsplan vast.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 4.2. Overige taken

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 23

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Tot de taak van de directoraten-generaal, het Bureau Algemene Bestuursdienst, het SG-Cluster, RvIG, Logius en de Dienst NCG behoort voorts de uitvoering van andere taken dan hiervoor genoemd, in opdracht van de bewindspersonen of de secretaris-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

 • 2 Tot de taak van de in dit besluit genoemde organisatieonderdelen, ressorterend onder de dienstonderdelen genoemd in het eerste lid, behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de bewindspersonen, de secretaris-generaal of het diensthoofd, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 4.3. Beheer

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 24

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De directeur Concernondersteuning is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De secretaris-generaal, de directeuren-generaal, de directeuren van het SG-Cluster, de algemeen directeuren Logius, RvIG en Dienst NCG, ieder voor zover het hen aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Concernondersteuning van de gegevens die een goed beheer van dit besluit mogelijk maken.

 • 3 Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 25

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de Minister en geschiedt op voordracht van de directeur Concernondersteuning.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Paragraaf 4.4. Slotbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 26

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 27

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit BZK 2020.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel 28

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het Organisatiebesluit BZK 2018 wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 33401, datum inwerkingtreding 26-06-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terug naar begin van de pagina