Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (implementatie richtlijn 2014/45/EU alsmede [...] verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het ter implementatie van richtlijn 2014/45/EU noodzakelijk is een periodieke technische controle voor bepaalde landbouw- en bosbouwtrekkers en in verband daarmee een registratie- en kentekenplicht voor alle landbouw- en bosbouwtrekkers in te voeren alsmede dat het wenselijk is die registratie- en kentekenplicht ook in te voeren voor motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en daarnaast geen nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid meer tot het verkeer toe te laten, om mede uitvoering te geven aan richtlijn 2014/47/EU en verordeningen (EU) nr. 167/2013 en (EU) 2016/1628, de verkeersveiligheid te verhogen en snelheidsverhoging en centrale ontheffing mogelijk te maken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

 • 1 Artikel 36, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is, onverminderd artikel 37 van die wet, niet van toepassing op voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel in het verkeer gebrachte:

  • a. landbouw- of bosbouwtrekkers;

  • b. motorrijtuigen met beperkte snelheid; en

  • c. aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.

 • 2 Artikel 48, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is niet van toepassing op voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel in het verkeer gebrachte:

  • a. landbouw- of bosbouwtrekkers;

  • b. motorrijtuigen met beperkte snelheid; en

  • c. aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.

 • 3 Artikel 50 van de Wegenverkeerswet 1994 is niet van toepassing op de eerste inschrijving en tenaamstelling van voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel in het verkeer gebrachte:

  • a. landbouw- of bosbouwtrekkers;

  • b. motorrijtuigen met beperkte snelheid; en

  • c. aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.

 • 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze van aanvragen van de eerste inschrijving en tenaamstelling van de voertuigen, bedoeld in het derde lid.

Artikel III

 • 1 Artikel 40, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is niet van toepassing op voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel in het verkeer gebrachte:

  • a. landbouw- of bosbouwtrekkers;

  • b. motorrijtuigen met beperkte snelheid; en

  • c. aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.

Artikel V

Als personenauto als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 worden niet aangemerkt landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, die voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel in het verkeer zijn gebracht.

Artikel VII

Als motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden niet aangemerkt landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, die voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel in het verkeer zijn gebracht.

Artikel VIIIa

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, waarbij in het bijzonder aandacht besteed wordt aan de nalevingskosten.

Artikel IX

 • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2 De artikelen II, V en VII vervallen met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 20 mei 2020

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de zeventiende juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina