Regeling nadere regels Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO

[Regeling vervalt per 10-04-2023.]
Geldend van 13-04-2021 t/m 23-06-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2020, 2020-0000077412, houdende nadere regels inzake de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 3, tweede lid, en 8 van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO;

Besluit:

Artikel 2. Verlenging periode

Artikel 4. Uitbreiding kring van rechthebbenden

De tegemoetkoming kan eveneens worden verstrekt aan de ouder, bedoeld in artikel 3 van het besluit, aan wie na 6 april 2020 over de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020:

  • a. voor het eerst kinderopvangtoeslag is toegekend; of

  • b. voor een of meer volgende kinderen kinderopvangtoeslag is toegekend.

Artikel 5. Peildatum

  • 1 De Minister van Financiën stelt een tegemoetkoming voor de ouder, bedoeld in artikel 4, vast op basis van de gegevens zoals verwerkt bij de Belastingdienst/Toeslagen op 4 september 2020 indien dat leidt tot een eerste of hogere tegemoetkoming.

  • 2 Indien sprake is van een hogere tegemoetkoming, wordt de eerdere vaststelling van de tegemoetkoming verrekend met de nieuwe vaststelling.

Artikel 6. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt met uitzondering van de artikelen 1, 2 en 3 in werking met ingang van 1 augustus 2020. De artikelen 1, 2 en 3 van deze regeling treden in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juni 2022 met dien verstande dat de regeling zoals die luidde op 31 mei 2022 van toepassing blijft op de dan lopende afwikkeling van besluiten en ingestelde gerechtelijke procedures op grond van deze regeling.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juni 2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

Terug naar begin van de pagina