Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF en vergelijkbare zaken/toeslagen

[Regeling vervalt per 01-04-2024.]
Geldend van 12-06-2020 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 mei 2020 nr. 2020-100630, houdende instelling van een commissie ter uitvoering van het eindadvies Adviescommissie uitvoering toeslagen (Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF en vergelijkbare zaken/toeslagen)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een commissie van onafhankelijke deskundigen ter uitvoering van het eindadvies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. te beoordelen of het standpunt van Belastingdienst/Toeslagen bij de beoordeling of overige (CAF-)zaken vergelijkbaar zijn met CAF 11 juist is;

  • b. te beoordelen of in individuele gevallen een compensatie geweigerd of toegekend kan worden op grond van de compensatieregeling in die gevallen waarin het eindrapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen voorschrijft dat het voornemen hiertoe eerst moet worden voorgelegd aan de commissie;

  • c. het adviseren over de afdoening van verzoeken gedaan op grond van artikel 49 en 49a van de Wet hardheidsaanpassing Awir.

  • d. De commissie rapporteert haar bevindingen aan Belastingdienst/Toeslagen.

 • 3 De commissie is bevoegd gedurende het onderzoek aanvullende vragen te formuleren en deze te onderzoeken en beantwoorden, indien zij dat dienstig acht aan haar opdracht.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1 De commissie bestaat uit vijf leden.

 • 2 De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 3 De leden kunnen (op eigen verzoek of wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden) worden geschorst en ontslagen door de Staatssecretaris.

 • 4 Bij tussentijds vertrek, schorsing of ontslag van een lid kan de Staatssecretaris een ander lid benoemen.

Artikel 4. Leden

De commissie bestaat uit:

 • a. mr. C. Schaap, tevens voorzitter;

 • b. prof. mr. dr. M.B.A. van Hout;

 • c. dr. E.B. Pechler;

 • d. mr. dr. L.J.A. Pieterse;

 • e. mr. J.P.F. Slijpen.

Artikel 5. Instellingsduur

De commissie wordt ingesteld met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7. Werkwijze en geheimhouding

 • 1 De commissie functioneert bij de behandeling van een zaak in een wisselende samenstelling van drie leden.

 • 2 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit.

Artikel 8. Vergoeding

 • 1 Aan de leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk, en de arbeidsduurfactor wordt bepaald op basis van het gerealiseerde tijdsbeslag.

Artikel 9. Archiefbescheiden

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie.

Artikel 10. Ingetrokken regeling

Het Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/toeslagen van 16 december 2019, kenmerk 2019-213003, is ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2020

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop er geen verzoeken, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van dit besluit meer aanhangig of te verwachten zijn en uiterlijk op 1 april 2024.

 • 3 Deze termijn kan eenmalig bij besluit met ten hoogste twee jaar worden verlengd. Eind 2023 stelt het adviescollege/de Staatssecretaris een evaluatieverslag op waarin het aandacht besteedt aan zijn taakvervulling.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF en vergelijkbare zaken/toeslagen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Staatssecretaris van Financiën

A.C. van Huffelen

Terug naar begin van de pagina