Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten

[Regeling vervallen per 01-10-2020.]
Geldend van 12-06-2020 t/m 09-07-2020

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2020, 2020-0000061136, tot vaststelling van een tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-10-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Het recht op een tegemoetkoming

[Vervallen per 01-10-2020]

Recht op een tegemoetkoming heeft degene die:

 • a. als werknemer in februari 2020 ten minste € 400 aan loon heeft genoten;

 • b. als werknemer in maart 2020 ten minste € 1 aan loon heeft genoten;

 • c. op 1 april 2020 achttien jaar of ouder was, maar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt;

 • d. in april 2020 ten minste 50% minder loon heeft genoten in vergelijking met het genoten loon in februari 2020, met dien verstande dat het percentage naar boven wordt afgerond op hele procenten;

 • e. in april 2020 ten hoogste € 550 aan loon heeft genoten;

 • f. schriftelijk verklaart als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud; en

 • g. schriftelijk verklaart over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering op grond van hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet toegekend te hebben gekregen, dan wel een naar aard en strekking vergelijkbare uitkering toegekend te hebben gekregen op grond van een buitenlandse wettelijke regeling.

Artikel 3. Vaststelling genoten loon

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 Voor de vaststelling van het loon, bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, d en e, wordt de werknemer geacht het loon te hebben genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever van dat loon opgave heeft gedaan.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het loon over een aangiftetijdvak van vier weken geacht te zijn genoten in de kalendermaand waarin het aangiftetijdvak van vier weken eindigt.

Artikel 4. Uitsluitingsgronden

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 Geen recht op een tegemoetkoming heeft degene die:

  • a. in april 2020 op grond van hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet een uitkering over die periode heeft ontvangen of toegekend heeft gekregen;

  • b. in april 2020 een loondervingsuitkering heeft ontvangen;

  • c. over april 2020 op grond van een buitenlandse wettelijke regeling een uitkering toegekend heeft gekregen die naar aard en strekking vergelijkbaar is met een loondervingsuitkering of een uitkering als bedoeld in onderdeel a;

  • d. in april 2020 rechtens zijn vrijheid is ontnomen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Ziektewet; of

  • e. zich in april 2020 heeft onttrokken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

 • 2 Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, onderdelen a en b.

Artikel 5. De tegemoetkoming

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

 • 2 De tegemoetkoming bedraagt per kalendermaand bruto € 550.

Artikel 6. Weigeringsgronden

[Vervallen per 01-10-2020]

De tegemoetkoming wordt geweigerd indien:

 • a. de aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen;

 • b. de aanvraag niet binnen de in artikel 7, tweede lid, gestelde termijn is ontvangen;

 • c. de aanvrager reeds op grond van deze regeling een toekenning van de tegemoetkoming heeft ontvangen; of

 • d. het loon, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, niet kan worden vastgesteld.

Artikel 7. Aanvraag

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 Het UWV stelt op aanvraag vast of recht op de tegemoetkoming bestaat.

 • 2 Een aanvraag wordt door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld formulier ingediend vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020.

 • 3 In de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens van de aanvrager vermeld:

  • a. het burgerservicenummer;

  • b. de geboortedatum;

  • c. het telefoonnummer; en

  • d. het bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming kan worden uitbetaald, met dien verstande dat indien sprake is van een buitenlands bankrekeningnummer tevens de volgende gegevens worden vermeld: het BIC-nummer, de bankcode, de naam en de vestigingsplaats van de bank.

Artikel 8. Informatieverplichtingen

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 De aanvrager verleent aan het UWV desgevraagd de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze regeling en verstrekt aan het UWV op verzoek de inlichtingen, gegevens en bescheiden die van belang zijn voor het nemen van een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming.

 • 2 Degene aan wie de tegemoetkoming is toegekend verleent tot vijf jaar na de datum van toekenning van de tegemoetkoming aan het UWV desgevraagd de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze regeling en verstrekt aan het UWV op verzoek de inlichtingen, gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de vaststelling van de rechtmatigheid van de toekenning.

 • 3 Degene aan wie de tegemoetkoming is toegekend werkt tot vijf jaar na de datum van toekenning van de tegemoetkoming, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de Minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de Minister inlichtingen te verschaffen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling en de ontwikkeling van het beleid van de Minister.

Artikel 9. Betaling

[Vervallen per 01-10-2020]

De tegemoetkoming wordt door het UWV binnen acht weken na de datum van toekenning van de tegemoetkoming uitbetaald aan de rechthebbende.

Artikel 10. Besluit intrekken en terugvordering

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 Het UWV kan een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming intrekken indien:

  • a. blijkt dat de tegemoetkoming is toegekend op basis van onjuiste of onvolledige gegevens en inachtneming van de juiste en volledige gegevens tot een afwijzend besluit zou hebben geleid; of

  • b. niet is voldaan aan de verplichting, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 2 De tegemoetkoming die als gevolg van een besluit als bedoeld in het eerste lid ten onrechte is toegekend kan worden teruggevorderd van degene aan wie de tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 12. Financiering

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling.

 • 2 Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In verband met het middelenbeheer wordt de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, beschouwd als middelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 13. Opgave lasten en betaling van de rijksbijdrage

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 2 De Minister kan, na overleg met het UWV, van het in het eerste lid bedoelde bedrag afwijken.

Artikel 14. Verslag UWV en afrekening

[Vervallen per 01-10-2020]

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-10-2020]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2020.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op de dag voorafgaand aan 1 september 2020, van toepassing op de afwikkeling van de op grond van deze regeling ingediende aanvragen en op de toegekende tegemoetkomingen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid blijven de verplichtingen, bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid, gedurende de in die leden genoemde periode gelden voor degene aan wie de tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 juni 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Terug naar begin van de pagina