Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (versterking beroepsonderwijs, [...] doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs))

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2027.]
Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de aansluiting van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs op het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren en daartoe meer samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs mogelijk te maken in de vorm van doorlopende leerroutes vmbo-mbo waarbij voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in een geïntegreerd onderwijsprogramma worden verzorgd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIII. Samenloop met de Wet doelmatige leerwegen (Stb. 2013, 288)

[Red: Wijzigt deze wet en de Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)(Stb. 2013, 288).]

Artikel IX. Samenloop met de Wet samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (Stb. 2018, 50)

[Red: Wijzigt deze wet en Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)(Stb. 2018, 50).]

Artikel X. Samenloop met wetsvoorstel versterking positie mbo-studenten (kamerstukken 35 252)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XI. Samenloop met wetsvoorstel wet voortgezet onderwijs 20xx (kamerstukken 35 297)

[Red: Wijzigt deze wet en het voorstel van wet houdende Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (Kamerstukken 35 297).]

Artikel XIa. Evaluatiebepaling

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de effecten van deze wet op de voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten.

Artikel XII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 20 mei 2020

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Uitgegeven de vijfde juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina