Mandaatbesluit AS

Geldend van 04-12-2020 t/m heden

Besluit van de secretaris van de algemene raad van 25 mei 2020, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit AS)

De secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het Mandaatbesluit AR;

Verklaart in te stemmen met het Mandaatbesluit AR;

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2. Geen ondermandaat, machtiging

  • 2 Voor toepassing van dit mandaatbesluit wordt onder mandaat ook begrepen het op grond van machtiging verrichten van feitelijke handelingen, alsmede het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen, voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie.

Artikel 3. Vervanging

  • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde wordt deze vervangen door degene die door de mandaatgever binnen de organisatie als diens vervanger is aangewezen.

  • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde en diens aangewezen vervanger worden deze vervangen door de mandaatgever.

  • 3 Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde en diens aangewezen vervanger in zaken die verband houden met bezwaar wordt aan de portefeuillehouder bestuursrecht van de algemene raad mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het beslissen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met bezwaar.

Paragraaf 2. Mandaatverlening

Artikel 4. Besluiten Advocatenwet

Aan de plaatsvervangend algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 5. Besluiten Verordening en Regeling

Aan de plaatsvervangend algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 6. Besluiten overige wet- en regelgeving

Aan de plaatsvervangend algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 7. Vergoedingen

Aan de manager financiën en organisatie wordt mandaat en volmacht verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 8. Deelname onderwijs en examen

Aan de manager toetsen van de uitvoeringsorganisatie wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 9. Verkrijgen hoedanigheid advocaat bij de Hoge Raad

Aan telkens twee door de voorzitter van de commissie cassatie aangewezen leden van die commissie wordt gezamenlijk mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 10. Bezwaar en (administratief) beroep

  • 1 Aan de juridisch adviseur en aan de juridisch medewerker wordt mandaat verleend voor het verrichten van handelingen die verband houden met:

    • a. bezwaar, met uitzondering van het beslissen op het bezwaarschrift;

    • b. voorbereiden van administratief beroep, met uitzondering van het beslissen op het administratief beroepschrift.

  • 2 Aan de juridisch adviseur en aan de juridisch medewerker wordt mandaat en volmacht verleend voor het verrichten van handelingen en het vertegenwoordigen van de algemene raad in rechte in zaken die verband houden met beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter.

Artikel 11. Gegevensverwerking tableau, geheimhoudernummers, authenticatiemiddel

Aan de manager financiën en organisatie wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 12. Ondertekening in mandaat

Het op grond van mandaat ondertekenen van besluiten geschiedt als volgt:

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

Namens deze,

[handtekening]

[naam gemandateerde]

[functie gemandateerde]

Terug naar begin van de pagina