Mandaatbesluit AR

Geldend van 04-12-2020 t/m heden

Besluit van de algemene raad van 25 mei 2020, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit AR)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2. Ondermandaat en machtiging

 • 2 Voor toepassing van dit mandaatbesluit wordt onder mandaat ook begrepen het op grond van machtiging verrichten van feitelijke handelingen, alsmede het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen, voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie.

Artikel 3. Vervanging

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde wordt deze vervangen door degene die door de mandaatgever binnen de organisatie als diens vervanger is aangewezen.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde en diens aangewezen vervanger worden deze vervangen door de mandaatgever.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde en diens aangewezen vervanger in zaken die verband houden met bezwaar wordt aan de portefeuillehouder bestuursrecht van de algemene raad mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het beslissen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met bezwaar.

Paragraaf 2. Mandaatverlening

Artikel 4. Besluiten Advocatenwet

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 5. Besluiten Verordening en Regeling

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 6. Besluiten overige wet- en regelgeving

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 7. Vergoedingen

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat en volmacht verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 8. Deelname onderwijs en examen

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 9. Verkrijgen hoedanigheid advocaat bij de Hoge Raad

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 10. Bezwaar en beroep

 • 1 Aan de algemeen secretaris wordt mandaat en volmacht verleend voor het beslissen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met bezwaar, tenzij het betreft een beslissing op een bezwaarschrift tegen een primair besluit dat door de algemene raad of de algemeen secretaris zelf is genomen.

 • 2 Aan de algemeen secretaris wordt mandaat en volmacht verleend voor het verrichten van handelingen en het vertegenwoordigen van de algemene raad in rechte in zaken die verband houden met beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter.

Artikel 11. Administratief beroep

 • 1 Aan steeds drie leden van de algemene raad wordt gezamenlijk mandaat verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van handelingen die verband houden met administratief beroep.

 • 2 Aan één van de drie leden wordt mandaat verleend tot ondertekening van de beslissing op het administratief beroep.

Artikel 12. Ondertekening in mandaat

 • 1 Het op grond van mandaat ondertekenen van besluiten geschiedt als volgt:

  De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

  Namens deze,

  [handtekening]

  [naam gemandateerde]

  [functie gemandateerde]

 • 2 Het op grond van mandaat ondertekenen van besluiten als bedoeld in artikel 11, tweede lid, geschiedt als volgt:

  Overeenkomstig het namens de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten genomen besluit,

  Voor deze,

  [handtekening]

  [naam gemandateerde]

  [functie gemandateerde]

Terug naar begin van de pagina