Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes)

Geldend van 19-05-2020 t/m heden

Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes)

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • podiumkunstenaar: iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

Artikel 2. Doel

Het bestuur kent in het kader van deze regeling financiële bijdrages toe aan podiumkunstenaars om hen in staat te stellen initiatieven te ontwikkelen die passen bij de beperkingen als gevolg van de Covid-19crisis.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1 De regeling is gericht op podiumkunstenaars die kleinschalige live-uitvoeringen willen ontwikkelen, waarbij rekening is gehouden met de beperkingen van de Covid-19crisis.

 • 2 Een aanvraag kan worden ingediend door een individuele podiumkunstenaar of door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die artistiek en financieel verantwoordelijk is voor het werk van een of meer podiumkunstenaar(s).

 • 3 Subsidie wordt niet verstrekt aan aanvragers die reeds een instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of een meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen.

 • 4 Het bestuur weigert het subsidie als de aanvraag wordt ingediend door een instelling die zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, zoals podia en festivals.

Artikel 4. Instapeis

Subsidie kan alleen worden aangevraagd indien de betrokken uitvoerenden professioneel actief zijn in de podiumkunsten en in die hoedanigheid in de afgelopen periode regelmatig zelfstandig of met anderen hebben deelgenomen aan voorstellingen of concerten op relevante podia of festivals in Nederland.

Artikel 5. Eisen voor deelname

 • 1 Een bijdrage kan worden toegekend aan initiatieven:

  • a. van in Nederland woonachtige podiumkunstenaars;

  • b. die betrekking hebben op uitvoeringen, waarbij rekening is gehouden met de beperkingen van de Covid-19crisis;

  • c. die zullen resulteren in een live toonmoment;

  • d. waarvan de kosten in redelijke verhouding staan tot de voorgenomen activiteiten.

 • 2 Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten:

  • a. die onvoldoende bijdragen aan de doelstelling van deze regeling;

  • b. waarvan de artistieke kwaliteit onvoldoende gewaarborgd is;

  • c. waarbij onvoldoende is gewaarborgd dat de door de overheid vastgestelde beperkende maatregelen inzake de Covid-19crisis worden nageleefd of waar anderszins sprake is van onaanvaardbare risico’s;

  • d. waar onvoldoende is voorzien in randvoorwaarden om een goede uitvoering van de activiteiten te garanderen.

 • 3 Het bestuur kan het subsidie weigeren als de aanvrager of een van de bij de activiteiten betrokken uitvoerenden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag reeds eenmaal subsidie heeft verkregen op grond van deze regeling.

Artikel 6. Aanvraagprocedure

 • 1 De aanvraag wordt digitaal ingediend.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier.

 • 3 Het bestuur kan als onderdeel van de beoordelingsprocedure nadere vragen stellen over de aanvraag.

 • 4 Het bestuur informeert de aanvrager uiterlijk binnen 4 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit.

 • 5 Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening. Als moment van indiening geldt de datum waarop de aanvraag compleet is.

Artikel 7. Toekenning

 • 1 Het bestuur kent een financiële bijdrage toe ten behoeve van een initiatief als dat voldoet aan de eisen van de regeling en voor zover de financiële middelen dat toelaten.

 • 2 Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage. De bijdrage is een tegemoetkoming in de investering van tijd, materialen en diensten van derden en kan gebruikt worden voor kosten die verband houden met de ontwikkeling van nieuw werk.

 • 3 Het subsidie bedraagt nooit meer dan € 5.000.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 500.000.

 • 2 Het bestuur kan besluiten het subsidieplafond in lid 1 te verhogen.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het tweede lid wordt bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes).

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten,

H. Post,

directeur / bestuurder

Terug naar begin van de pagina