Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geraadpleegd op 09-12-2022.
Geldend van 01-06-2019 t/m 30-04-2020

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2020, nr. 2020-0000023728, tot Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 23909, datum inwerkingtreding 01-05-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 23909, datum inwerkingtreding 01-05-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd TEA die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 23909, datum inwerkingtreding 01-05-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 23909, datum inwerkingtreding 01-05-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 4. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 23909, datum inwerkingtreding 01-05-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven