Regeling gegevens studentenenquête

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 25-04-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2020, nr. 23681368, houdende de vaststelling van de door het instellingsbestuur aan te leveren gegevens ten behoeve van de enquêtes onder studenten (Regeling gegevens studentenenquête)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.15a, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gegevens studentenenquête

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 7.15a, vijfde lid, van de wet, omvatten de volgende gegevens van de studenten die zijn ingeschreven aan de betreffende instelling:

  • a. het e-mailadres van de student, verkregen van de instelling;

  • b. het Brinnummer van de betreffende instelling;

  • c. het Brinvolgnummer van de betreffende instelling;

  • d. de naam van de opleidingslocatie (vestigingsplaats) van de betreffende instelling;

  • e. of de voorkeurstaal van de student;

  • f. de CROHO-code van de desbetreffende opleiding;

  • g. de naam van de opleidingsvariant, leerroute of track die de student volgt;

  • h. of de student een voltijd-, deeltijd, of duale-opleiding volgt;

  • i. of de student een reguliere student, postmaster of premasterstudent is;

  • j. of de student afstandsonderwijs volgt;

  • k. of de student een eerstejaars- of ouderejaarsstudent is; en

  • l. of de student een opleiding in het wetenschappelijk- of hoger beroepsonderwijs volgt.

 • 2 De rechtspersoon, bedoeld in artikel 7.15a, eerste lid, van de wet, bepaalt op welk moment en op welke wijze de gegevens, bedoeld in artikel 7.15a, vijfde lid, van de wet, worden verstrekt aan deze rechtspersoon door het instellingsbestuur:

Artikel 3. Inwerkingtreding en verval regeling

 • 1 Deze regeling treedt in werking op 1 april 2020. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 april 2020, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel B, van de Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (Stb. 2020, 88) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Naar boven