Besluit personeelsraadspersonen Belastingdienst 2020

Geraadpleegd op 08-08-2022.
Geldend van 21-04-2021 t/m heden

Besluit van de Staatssecretarissen van Financiën, van 29 maart 2020, nr. 2020-66979, houdende benoeming van twee personeelsraadspersonen bij de Belastingdienst (Besluit personeelsraadspersonen Belastingdienst 2020)

De staatssecretarissen van Financiën;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a) Ministerie: het Ministerie van Financiën;

 • b) Staatssecretarissen: de staatssecretarissen van Financiën;

 • c) SG: de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën;

 • d) DG: de directeur-generaal van de Belastingdienst, de directeur-generaal Toeslagen en de directeur-generaal Douane;

 • e) Personeelsraadspersonen: de in artikel 2 als zodanig bedoelde personen;

 • f) Betrokkene: een medewerker, voormalig medewerker, stagiair, vrijwilliger, oproepkracht, gedetacheerde dan wel een persoon of organisatie die zich op een andere wijze in relatie tot de organisatie verhoudt.

Artikel 3. Taak

De personeelsraadspersoon heeft tot taak:

 • a) het op laagdrempelige wijze ophalen en ontvangen van signalen van betrokkenen over mogelijke onrechtmatigheden, daaronder ook begrepen meldingen van vermoedens van misstanden;

 • b) het verzamelen, inventariseren en zo mogelijk verifiëren van signalen;

 • c) het zo nodig inwinnen van nadere inlichtingen naar aanleiding van signalen;

 • d) het beoordelen in hoeverre de signalen aanleiding geven tot enigerlei vervolgprocedure;

 • e) het rapporteren aan de SG, in afschrift aan de DG, over signalen en een advies over de bijbehorende opvolging.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1 Als personeelsraadspersonen worden benoemd de heer A.M. Hol en mevrouw H.A.G. Splinter-van Kan.

 • 2 De benoeming geschiedt met ingang van 1 maart 2020 en voor de duur van anderhalf jaar.

 • 3 De personeelsraadspersonen zijn bereikbaar via: PersoneelsraadspersonenBelastingdienst@rijksoverheid.nl.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een personeelsraadpersoon kunnen de staatssecretarissen een ander lid benoemen.

 • 4 De personeelsraadspersonen kunnen worden geschorst en ontslagen door de staatssecretarissen.

Artikel 5. Secretariaat

 • 1 Er wordt voorzien in onafhankelijke ondersteuning van de personeelsraadspersonen.

 • 2 Deze ondersteuning is voor de uitvoering van haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de personeelsraadspersonen.

 • 4 De medewerker(s) die ter ondersteuning tot secretaris worden benoemd, zijn tegenover anderen dan de personeelsraadspersonen verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun in het verband van de werkzaamheden van de personeelsraadspersonen bekend is geworden.

 • 5 Op verzoek van de personeelsraadspersonen wordt zorggedragen voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de personeelsraadspersonen.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1 De personeelsraadspersonen stellen gezamenlijk hun eigen werkwijze vast rekening houdende met de beschermingsbepalingen van hoofdstuk 13 van de cao Rijk 2020 en de eventueel daaropvolgende opvolgende cao(‘s).

 • 2 De personeelsraadspersonen verantwoorden hun werkwijze in een rapportage.

 • 3 Ter uitvoering van hun taak hebben de personeelsraadspersonen toegang tot alle betrokken medewerkers en leidinggevenden en alle relevante documenten en dossiers die zij daartoe relevant achten.

 • 4 De personeelsraadspersonen rapporteren uiterlijk in september 2020 hun tussentijdse bevindingen en in februari 2021 hun eindrapportage geanonimiseerd aan de SG.

 • 5 De personeelsraadspersonen verstrekken de DG, de Departementale ondernemingsraad, de Groepsondernemingsraad Belastingdienst en het Departementaal georganiseerd overleg een afschrift van de rapportages.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid, inwinnen van inlichtingen en medewerkingsplicht ambtenaren

 • 1 De personeelsraadspersonen zorgen ervoor dat de identiteit van betrokkene niet verder bekend wordt dan noodzakelijk is voor de behandeling van het afgegeven signaal. Een betrokkene kan zich anoniem melden.

 • 2 De personeelsraadspersonen behandelen de betrokkene en het signaal vertrouwelijk. Als sprake is van een wettelijke (aangifte)verplichting dan kunnen de personeelsraadspersonen de vertrouwelijkheid niet handhaven.

 • 3 Zo nodig winnen de personeelsraadspersonen nadere informatie in op basis waarvan zij zich een zo gedegen en objectief mogelijk oordeel kunnen vormen.

 • 4 Voor het inwinnen van informatie of inlichtingen kunnen de personeelsraadspersonen zich wenden tot medewerkers van het Ministerie. Van medewerkers wordt verwacht dat zij vertrouwelijkheid betrachten en de medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de taken van de personeelsraadspersonen.

Artikel 9. Vergoeding

 • 1 Aan de personeelsraadspersoon wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op salarisschaal 18 van paragraaf 6.4 van de cao Rijk 2020 en de arbeidsduurfactor op 16/36.

De Staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

Naar boven