Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 25-06-2020 t/m 31-12-2020

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2020, nr. WJZ/ 20077977, tot tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in bepaalde sectoren door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • algemene de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

 • ambulante onderneming: onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling;

 • direct gedupeerde onderneming: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister met een hoofd- of nevenactiviteit die in de tabellen 1a, 1b of 1c van bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, en zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd;

 • gedupeerde onderneming: in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, niet zijnde een overheidsbedrijf:

  • a. die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven met een hoofd- of nevenactiviteit die in bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, en zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd;

  • b. waar ten hoogste 250 personen werkzaam zijn, blijkend uit de inschrijving in het handelsregister op 15 maart 2020; en

  • c. die:

   • 1°. voor zover het een onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:

    • ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming; of

    • een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of

   • 2°. voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft;

 • gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister met een hoofd- of nevenactiviteit die in tabel 2 van bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling;

 • gedupeerde onderneming met een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 88.10.2, 88.99.3 of 88.99.9 van de Standaard Bedrijfsindeling, en een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum exploiteert;

 • gedupeerde onderneming met geregistreerde nevenactiviteit: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 alleen voor een nevenactiviteit stond ingeschreven in het handelsregister met een activiteit die in bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, en zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd;

 • gedupeerde vervaardigende onderneming met een retailwinkel: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 10.71, 10.72, 11.05, 14.13, 14.19 of 74.10.2 van de Standaard Bedrijfsindeling, en een fysieke retailwinkel exploiteert;

 • gedupeerde zorgonderneming: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister met een hoofd- of nevenactiviteit die in tabel 3 van bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, en zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd;

 • handelsregister: handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • horecaonderneming: onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 56.10.1, 56.10.2 of 56.30 van de Standaard Bedrijfsindeling;

 • minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • overheidsbedrijf: overheidsbedrijf als bedoeld in artikel 25g, eerste lid, van de Mededingingswet;

 • verklaring de-minimissteun: verklaring van de gedupeerde onderneming waarin deze bevestigt dat de tegemoetkoming niet zal leiden tot een overschrijding van het de-minimisplafond, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de algemene de-minimisverordening;

 • vestiging: vestiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Handelsregisterwet 2007.

Artikel 2. (verstrekking en hoogte tegemoetkoming)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gedupeerde onderneming die verwacht in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020:

  • a. ten minste € 4000,– aan omzetverlies te lijden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;

  • b. ten minste € 4000,– aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

 • 2 Indien de gedupeerde onderneming een gedupeerde onderneming met geregistreerde nevenactiviteit is, komt deze alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien het te verwachten omzetverlies, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de te verwachten vaste lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend betrekking hebben op zijn nevenactiviteit die in bijlage 1 is opgenomen.

 • 3 Indien de gedupeerde onderneming een gedupeerde onderneming met een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum is, komt deze alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien het te verwachten omzetverlies, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de te verwachten vaste lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend betrekking hebben op horeca activiteiten of activiteiten met betrekking tot zaalverhuur van de betreffende onderneming.

 • 4 Indien de gedupeerde onderneming een gedupeerde vervaardigende onderneming met een retailwinkel is, komt deze alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien het te verwachten omzetverlies, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de te verwachten vaste lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming voor de retailwinkel.

 • 5 In aanvulling op het eerste en tweede lid, komt een gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien die onderneming het omzetverlies, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, verwacht te lijden doordat de onderneming voor minimaal zeventig procent van zijn omzet afhankelijk is van:

  • a. direct gedupeerde ondernemingen; of

  • b. activiteiten die als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 verboden zijn of ontraden worden.

 • 6 In aanvulling op het eerste en tweede lid, komt een gedupeerde zorgonderneming alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de gedupeerde zorgonderneming verwacht, ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, het omzetverlies, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, te lijden en de vaste lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, te hebben.

 • 7 De tegemoetkoming bedraagt € 4000 per gedupeerde onderneming.

Artikel 3. (afwijzingsgronden)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien:

 • a. de aanvraag niet voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen;

 • b. de gedupeerde onderneming in staat van faillissement verkeert dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan de onderneming is ingediend;

 • c. de tegemoetkoming niet verstrekt kan worden op grond van de algemene de-minimisverordening.

Artikel 4. (informatieverplichtingen bij aanvraag en aanvraagperiode)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister beschikbaar gesteld middel.

 • 2 Een aanvraag omvat in ieder geval:

  • a. gegevens over de gedupeerde onderneming, waaronder het nummer waarmee de gedupeerde onderneming geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer dat op naam van de gedupeerde onderneming staat of, in geval de gedupeerde onderneming een eenmanszaak betreft en deze geen zakelijke rekening heeft, het rekeningnummer van de eigenaar van de eenmanszaak;

  • b. gegevens over de contactpersoon bij de gedupeerde onderneming, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;

  • c. een verklaring dat de gedupeerde onderneming geen overheidsbedrijf is;

  • d. een verklaring de-minimissteun;

  • e. een verklaring dat de gedupeerde onderneming op het moment van aanvraag voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen;

  • f. een verklaring waarin de gedupeerde onderneming aangeeft dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht te lijden van ten minste € 4000,–;

  • g. een verklaring waarin de gedupeerde onderneming aangeeft dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 verwacht ten minste € 4000,– aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;

  • h. indien van toepassing: een verklaring dat de gedupeerde onderneming een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang, en een bewijsstuk ter onderbouwing van deze verklaring zoals:

   • 1°. een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging; of

   • 2°. een kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 of 2020 waaruit blijkt dat er sprake is van een werkruimte waarvan de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn als bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

  • i. voor zover het een gedupeerde onderneming met geregistreerde nevenactiviteit betreft: een verklaring dat het te verwachten omzetverlies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, en de te verwachten vaste lasten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, uitsluitend betrekking hebben op zijn nevenactiviteit die in bijlage 1 is opgenomen;

  • j. voor zover het een gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen betreft: een verklaring dat de onderneming het omzetverlies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, verwacht te lijden doordat de onderneming voor minimaal zeventig procent van zijn omzet afhankelijk is van:

   • 1°. direct gedupeerde ondernemingen; of

   • 2°. activiteiten die als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 verboden zijn of ontraden worden; en

  • k. voor zover het een gedupeerde zorgonderneming betreft: een verklaring dat de onderneming verwacht, ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, het omzetverlies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, te lijden en de vaste lasten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, te hebben;

  • l. voor zover het een gedupeerde onderneming met een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum betreft: een verklaring dat het te verwachten omzetverlies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, en de te verwachten vaste lasten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, uitsluitend betrekking hebben op zijn horeca activiteiten of zijn activiteiten met betrekking tot zaalverhuur;

  • m. voor zover het een gedupeerde vervaardigende onderneming met een retailwinkel betreft: een verklaring dat het te verwachten omzetverlies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, en de te verwachten vaste lasten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, uitsluitend betrekking hebben op zijn activiteiten met betrekking tot de retailwinkel.

 • 3 Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020.

Artikel 5. (beslistermijn)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister beslist binnen drie weken na ontvangst van een aanvraag. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beslissing wel kan worden genomen.

Artikel 6. (aanpassing tegemoetkoming achteraf)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister kan de hoogte van de tegemoetkoming binnen vijf jaar na de verstrekking herzien dan wel de beschikking tot de tegemoetkoming intrekken, indien blijkt dat de tegemoetkoming, door onjuiste gegevensverstrekking door de gedupeerde onderneming, niet in overeenstemming met deze beleidsregel is verstrekt, of indien de gedupeerde onderneming de bewijsstukken, bedoeld in het tweede lid, niet overlegt.

 • 2 Indien van toepassing, overlegt de gedupeerde onderneming desgevraagd gedurende vijf jaar na de verstrekking van de tegemoetkoming de volgende bewijsstukken aan de minister:

  • a. aanvullende bewijsstukken waaruit blijkt dat de gedupeerde onderneming op het moment van de aanvraag van de tegemoetkoming een vestiging had die fysiek afgescheiden was van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien was van een eigen opgang of toegang;

  • b. voor zover het een gedupeerde onderneming met geregistreerde nevenactiviteit betreft: bewijsstukken waaruit blijkt waar de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel i, op gebaseerd is, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020;

  • c. voor zover het een gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen betreft: bewijsstukken waaruit blijkt waar de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel j, op gebaseerd is, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020;

  • d. voor zover het een gedupeerde zorgonderneming betreft: bewijsstukken waaruit blijkt waar de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel k, op gebaseerd is, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 en een kopie van de stukken uit de boekhouding van 2020 waaruit blijkt wat de hoogte is van de tegemoetkomingen die de gedupeerde zorgonderneming heeft ontvangen van de zorginkopers ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19;

  • e. voor zover het een gedupeerde onderneming met een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum betreft: bewijsstukken waaruit blijkt waar de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel l, op gebaseerd is, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020;

  • f. voor zover het een gedupeerde vervaardigende onderneming met een retailwinkel betreft: bewijsstukken waaruit blijkt waar de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel m, op gebaseerd is, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020.

Artikel 7. (staatssteun)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, bevat staatssteun en wordt gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening.

Artikel 8. (inwerkingtreding en vervaldatum)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 27 maart 2020.

 • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat de beleidsregel van toepassing blijft op aanvragen om tegemoetkoming die uiterlijk 26 juni 2020 zijn ingediend, dan wel op tegemoetkomingen die voor 1 januari 2021 zijn verstrekt.

Artikel 9. (citeertitel)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Bijlage 1. behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19: activiteiten met de daarbij behorende code van de standaard bedrijfsindeling (SBI-code)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Tabel 1a. Direct gedupeerde ondernemingen (eerste tranche)

Omschrijving activiteit

SBI-code

Hotel-restaurants

55.10.1

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

55.10.2

Restaurants

56.10.1

Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

56.10.2

Eventcatering

56.21

Cafés

56.30

Bioscopen

59.14

Reisbemiddeling

79.11

Reisorganisatoren

79.12

Organiseren van congressen en beurzen

82.30

Dansscholen

85.52.1

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

85.52.2

Auto-en motorrijscholen

85.53

Beoefening van podiumkunst

90.01.1

Producenten van podiumkunst

90.01.2

Circus en variété

90.01.3

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.02

Theaters en schouwburgen

90.04.1

Evenementenhallen

90.04.2

Musea

91.02.1

Kunstgalerieën en -expositieruimten

91.02.2

Casino’s

92.00.1

Exploitatie van speelautomaten

92.00.9

Zwembaden

93.11.1

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

93.11.2

Sportvelden

93.11.3

Overige sportaccommodaties

93.11.9

Veldvoetbal

93.12.1

Veldsport in teamverband (geen voetbal)

93.12.2

Atletiek

93.12.3

Tennis

93.12.4

Paardensport en maneges

93.12.5

Wielersport

93.12.6

Auto- en motorsport

93.12.7

Wintersport

93.12.8

Overige buitensport

93.12.9

Fitnesscentra

93.13

Indviduele zaalsport

93.14.1

Zaalsport in teamverband

93.14.2

Kracht- en vechtsport

93.14.3

Bowlen, kegelen, biljarten e.d.

93.14.4

Denksport

93.14.5

Sportscholen

93.14.6

Overige binnensport en omnisport

93.14.9

Zwem- en onderwatersport

93.15.1

Roei- kano- zeil- en surfsport e.d.

93.15.2

Organiseren van sportevenement

93.19.5

Pret-en themaparken

93.21.1

Kermisattracties

93.21.2

Haarverzorging

96.02.1

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting

96.02.2

Sauna’s, solaria, baden e.d.

96.04

Tabel 1b. Direct gedupeerde ondernemingen (tweede tranche)

Omschrijving activiteit

SBI-code

Warenhuizen

47.19.1

Winkels met algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

47.19.2

Benzinestations

47.30

Winkels in computers, randapparatuur en software

47.41

Winkels in telecommunicatieapparatuur

47.42

Winkels in audio-en videoapparatuur

47.43.1

Winkels in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed

47.43.2

Winkels in kledingstoffen

47.51.1

Winkels in huishoudtextiel

47.51.2

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

47.51.3

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

47.52.1

Winkels in verf, verfwaren en behang

47.52.2

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

47.52.3

Winkels in tegels

47.52.4

Winkels in keukens

47.52.5

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

47.52.6

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

47.52.7

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

47.53

Winkels in witgoed

47.54.1

Winkels in naai- en breimachines

47.54.2

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.3

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.4

Winkels in meubels

47.59.1

Winkels in verlichtingsartikelen

47.59.2

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

47.59.3

Winkels in muziekinstrumenten

47.59.4

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

47.59.5

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)

47.59.6

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

47.59.7

Winkels in boeken

47.61

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

47.62

Winkels in audio- en video-opnamen

47.63

Winkels in fietsen en bromfietsen

47.64.1

Winkels in watersportartikelen

47.64.2

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

47.64.3

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

47.64.4

Winkels in speelgoed

47.65

Winkels in herenkleding

47.71.1

Winkels in dameskleding

47.71.2

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)

47.71.3

Winkels in baby- en kinderkleding

47.71.4

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

47.71.5

Winkels in onderkleding, foundations e.d.

47.71.6

Winkels in modeartikelen

47.71.7

Textielsupermarkten

47.71.8

Winkels in schoenen

47.72.1

Winkels in lederwaren en reisartikelen

47.72.2

Winkels in parfums en cosmetica

47.75

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.76.1

Tuincentra

47.76.2

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

47.76.3

Winkels in juweliersartikelen

47.77

Winkels in fotografische artikelen

47.78.1

Winkels in optische artikelen (inclusief thuiszorgwinkels)

47.78.2

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

47.78.3

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

47.78.9

Winkels in antiek

47.79.1

Winkels in tweedehands kleding

47.79.2

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

47.79.3

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

47.82

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.89.1

Markthandel in tweedehands goederen

47.89.2

Markthandel in overige goederen

47.89.9

Tabel 1c. Direct gedupeerde ondernemingen (derde tranche)

Omschrijving activiteit Module 1

SBI-code

Winkels in aardappelen, groenten en fruit

47.21

Winkels in vlees en vleeswaren

47.22.1

Winkels in wild en gevogelte

47.22.2

Winkels in vis

47.23

Winkels in brood en banket

47.24.1

Winkels in chocolade en suikerwerk

47.24.2

Winkels in dranken

47.25

Winkels in tabaksproducten

47.26

Winkels in kaas

47.29.1

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

47.29.2

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

47.29.3

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

47.29.9

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

47.81.1

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

47.81.9

Vervoer per taxi

49.32

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50.30

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

55.20.1

Jeugdherbergen en vakantiekampen

55.20.2

Kampeerterreinen

55.30

Kantines en contractcatering

56.29

Videotheken

77.22

Zeil- en surfscholen

85.51.1

Overig sport- en recreatieonderwijs

85.51.9

Openbare bibliotheken

91.01.1

Kunstuitleencentra

91.01.2

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

91.01.9

Monumentenzorg

91.03

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen

91.04.1

Natuurbehoud

91.04.2

Hengelsport

93.19.2

Verzorgen van vistochten

93.19.3

Overige sportactiviteiten (rest)

93.19.9

Jachthavens

93.29.1

Overige recreatie (rest)(geen jachthavens)

93.29.9

Reparatie van computers en randapparatuur

95.11

Reparatie van communicatieapparatuur

95.12

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

95.21

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten

95.22

Reparatie van schoenen en lederwaren

95.23

Reparatie en stoffering van meubels

95.24

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

95.25

Reparatie van overige consumentenartikelen

95.29

Wasserijen en linnenverhuur

96.01.1

Chemische wasserijen en ververijen

96.01.2

Wassalons en -verzendinrichtingen

96.01.3

Overige dienstverlening (rest)

96.09

Tabel 1d. Direct gedupeerde ondernemingen (vierde tranche)

Omschrijving activiteit

SBI-code

Nadere clausulering

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

10.71

Alleen voor zover de onderneming een fysieke retailwinkel exploiteert

Vervaardiging van beschuit en koekjes en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.72

Alleen voor zover de onderneming een fysieke retailwinkel exploiteert

Vervaardiging van bier

11.05

Alleen voor zover de onderneming een fysieke retailwinkel exploiteert

Vervaardiging van overige bovenkleding

14.13

Alleen voor zover de onderneming een fysieke retailwinkel exploiteert

Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires

14.19

Alleen voor zover de onderneming een fysieke retailwinkel exploiteert

Handel in en reparatie van caravans

45.19.4

 

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en

genotmiddelen

47.11

Alleen voor zover de onderneming voor zijn omzet afhankelijk is van en gevestigd op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein

Winkels in medische en orthopedische artikelen

47.74.2

Alleen voor zover de onderneming een audicien betreft

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50.10

 

Reclamebureaus

73.11

Alleen voor zover de onderneming een standbouwer betreft

Industrieel en productontwerp

74.10.2

Alleen voor zover de onderneming een fysieke retailwinkel exploiteert

Welzijnswerk voor ouderen

88.10.2

Alleen voor zover de onderneming een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum exploiteert

Lokaal welzijnswerk

88.99.3

Alleen voor zover de onderneming een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum exploiteert

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

88.99.9

Alleen voor zover de onderneming een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum exploiteert

Tabel 2. Gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen

Omschrijving activiteit Module 2

SBI-code

Groothandel in bloemen en planten

46.22

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

46.23.2

Groothandel in huiden en vellen

46.24.1

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

46.24.2

Groothandel in groenten en fruit

46.31.1

Groothandel in consumptieaardappelen

46.31.2

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

46.32

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

46.33.1

Groothandel in eieren

46.33.2

Groothandel in dranken (geen zuivel)

46.34

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.36

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

46.37

Groothandel in snacks

46.38.1

Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren

46.38.2

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

46.38.3

Groothandel in bakkerijgrondstoffen

46.38.4

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (rest)

46.38.9

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

46.39

Groothandel in kledingstoffen en fournituren

46.41.1

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

46.41.2

Groothandel in bovenkleding

46.42.1

Groothandel in werkkleding

46.42.2

Groothandel in onderkleding

46.42.3

Groothandel in schoenen

46.42.4

Groothandel in modeartikelen

46.42.5

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

46.42.9

Groothandel in witgoed

46.43.1

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

46.43.2

Groothandel in audio- en videoapparatuur

46.43.3

Groothandel in fotografische artikelen

46.43.4

Groothandel in beeld- en geluidsdragers

46.43.5

Groothandel in optische artikelen

46.43.6

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

46.44.1

Groothandel in huismeubilair

46.47.1

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

46.47.2

Groothandel in verlichtingsartikelen

46.47.3

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

46.48

Groothandel in fietsen en bromfietsen

46.49.1

Groothandel in watersportartikelen

46.49.2

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

46.49.3

Groothandel in speelgoed

46.49.4

Groothandel in muziekinstrumenten

46.49.5

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

46.49.6

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

46.49.7

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

46.49.8

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest)

46.49.9

Groothandel in computers, randapparatuur en software

46.51

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

46.52

Groothandel in bedrijfsmeubels

46.65

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

46.66

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

46.90.1

Ongeregeld personenvervoer over de weg

49.39.1

Dienstverlening voor vervoer over land

52.21

Dienstverlening voor vervoer over water

52.22

Dienstverlening voor de luchtvaart

52.23

Productie van films (geen televisiefilms)

59.11.1

Productie van televisieprogramma’s

59.11.2

Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

59.12

Distributie van films en televisieproducties

59.13

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

59.20

Fotografie

74.20.1

Ontwikkelwinkels

74.20.2

Ontwikkelcentrales

74.20.3

Vertalers en tolken

74.30

Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)

77.11.1

Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen en campers

77.12

Verhuur van sport- en recreatieartikelen

77.21

Verhuur van leesportefeuilles

77.29.1

Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen

77.29.2

Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)

77.29.9

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

77.33

Verhuur en lease van schepen

77.34

Verhuur en lease van vliegtuigen

77.35

Verhuur van automaten

77.39.1

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen neg (geen automaten)

77.39.9

Uitzendbureaus

78.20.1

Uitleenbureaus

78.20.2

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

79.90

Particuliere beveiliging

80.10

Facility management

81.10

Bedrijfsopleiding en -training

85.59.2

Dienstverlening voor het onderwijs

85.60

Tabel 3. Gedupeerde zorgondernemingen

Omschrijving activiteit Module 3

SBI-code

Nadere clausulering

Tandtechnische bedrijven

32.50.1

 

Winkels in medische en orthopedische artikelen

47.74.2

Alleen voor zover de onderneming een thuiszorgwinkel betreft

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

86.10.4

 

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

86.22.2

 

Praktijken van tandartsen

86.23.1

 

Praktijken van tandheelkundig specialisten

86.23.2

 

Praktijken van verloskundigen

86.91.1

 

Praktijken van fysiotherapeuten

86.91.2

 

Praktijken van psychotherapeuten en psychologen

86.91.3

 

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers

86.91.9

 
Naar boven