Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 31-03-2020 t/m 14-04-2020

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2020, nr. WJZ/ 20077977, tot tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in bepaalde sectoren door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • algemene de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

 • gedupeerde onderneming: in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, niet zijnde een overheidsbedrijf:

  • a. die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven onder een hoofdactiviteit die in bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling;

  • b. waar ten hoogste 250 personen werkzaam zijn, blijkend uit de inschrijving in het handelsregister op 15 maart 2020; en

  • c. die:

   • 1°. voor zover het een onderneming, niet zijnde een horecaonderneming, betreft ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming; of

   • 2°. voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft;

 • handelsregister: handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • horecaonderneming: onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 56.10.1, 56.10.2 of 56.30 van de Standaard Bedrijfsindeling;

 • minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • overheidsbedrijf: overheidsbedrijf als bedoeld in artikel 25g, eerste lid, van de Mededingingswet;

 • verklaring de-minimissteun: verklaring van de gedupeerde onderneming waarin deze bevestigt dat de tegemoetkoming niet zal leiden tot een overschrijding van het de-minimisplafond, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de algemene de-minimisverordening;

 • vestiging: vestiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Handelsregisterwet 2007.

Artikel 2. (verstrekking en hoogte tegemoetkoming)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gedupeerde onderneming die verwacht in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020:

  • a. ten minste € 4000,– aan omzetverlies te lijden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;

  • b. ten minste € 4000,– aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

 • 2 De tegemoetkoming bedraagt € 4000 per gedupeerde onderneming.

Artikel 3. (afwijzingsgronden)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien:

 • a. de aanvraag niet voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen;

 • b. de gedupeerde onderneming in staat van faillissement verkeert dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan de onderneming is ingediend;

 • c. de tegemoetkoming niet verstrekt kan worden op grond van de algemene de-minimisverordening.

Artikel 4. (informatieverplichtingen bij aanvraag en aanvraagperiode)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister beschikbaar gesteld middel.

 • 2 Een aanvraag omvat in ieder geval:

  • a. gegevens over de gedupeerde onderneming, waaronder het nummer waarmee de gedupeerde onderneming geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer dat op naam van de gedupeerde onderneming staat;

  • b. gegevens over de contactpersoon bij de gedupeerde onderneming, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;

  • c. een verklaring dat de gedupeerde onderneming geen overheidsbedrijf is;

  • d. een verklaring de-minimissteun;

  • e. een verklaring dat de gedupeerde onderneming op het moment van aanvraag voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen;

  • f. een verklaring waarin de gedupeerde onderneming aangeeft dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht te lijden van ten minste € 4000,–; en

  • g. een verklaring waarin de gedupeerde onderneming aangeeft dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 verwacht ten minste € 4000,– aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

 • 3 Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020.

Artikel 5. (beslistermijn)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister beslist binnen drie weken na ontvangst van een aanvraag. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beslissing wel kan worden genomen.

Artikel 6. (aanpassing tegemoetkoming achteraf)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister kan de hoogte van de tegemoetkoming binnen vijf jaar na de verstrekking herzien dan wel de beschikking tot de tegemoetkoming intrekken, indien blijkt dat de tegemoetkoming, door onjuiste gegevensverstrekking door de gedupeerde onderneming, niet in overeenstemming met deze beleidsregel is verstrekt.

Artikel 7. (staatssteun)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, bevat staatssteun en wordt gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening.

Artikel 8. (inwerkingtreding en vervaldatum)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 27 maart 2020.

 • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat de beleidsregel van toepassing blijft op aanvragen om tegemoetkoming die uiterlijk 26 juni 2020 zijn ingediend, dan wel op tegemoetkomingen die voor 1 januari 2021 zijn verstrekt.

Artikel 9. (citeertitel)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Bijlage 1. behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19: activiteiten met de daarbij behorende code van de standaard bedrijfsindeling (SBI-code)

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Omschrijving activiteit

SBI-code

Hotel-restaurants

55.10.1

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

55.10.2

Restaurants

56.10.1

Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

56.10.2

Eventcatering

56.21

Cafés

56.30

Bioscopen

59.14

Reisbemiddeling

79.11.1

Reisorganisatoren

79.11.2

Organiseren van congressen en beurzen

82.30

Dansscholen

85.52.1

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

85.52.2

Auto-en motorrijscholen

85.53

Beoefening van podiumkunst

90.01.1

Producenten van podiumkunst

90.01.2

Circus en variété

90.01.3

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.02

Theaters en schouwburgen

90.04.1

Evenementenhallen

90.04.2

Musea

91.02.1

Kunstgalerieën en -expositieruimten

91.02.2

Casino’s

92.00.1

Exploitatie van speelautomaten

92.00.9

Sportaccommodaties

93.11

Veldvoetbal

93.12.1

Veldsport in teamverband (geen voetbal)

93.12.2

Atletiek

93.12.3

Tennis

93.12.4

Paardensport en maneges

93.12.5

Wielersport

93.12.6

Auto- en motorsport

93.12.7

Wintersport

93.12.8

Overige buitensport

93.12.9

Fitnesscentra

93.13

Indviduele zaalsport

93.14.1

Zaalsport in teamverband

93.14.2

Kracht- en vechtsport

93.14.3

Bowlen, kegelen, biljarten e.d.

93.14.4

Denksport

93.14.5

Sportscholen

93.14.6

Overige binnensport en omnisport

93.14.9

Zwem- en onderwatersport

93.15.1

Roei- kano- zeil- en surfsport e.d.

93.15.2

Organiseren van sportevenement

93.19.5

Pret-en themaparken

93.21.1

Kermisattracties

93.21.2

Haarverzorging

96.02.1

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting

96.02.2

Sauna’s, solaria, baden e.d.

96.04

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 22337, datum inwerkingtreding 17-04-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 30-03-2020.

Boven de tabel wordt opgenomen ‘Tabel 1a. Direct gedupeerde ondernemingen (eerste tranche)’.

Tabel 1a wordt als volgt gewijzigd:

de rijen:

Reisbemiddeling

79.11.1

Reisorganisatoren

79.11.2

worden vervangen door de volgende rijen:

Reisbemiddeling

79.11

Reisorganisatoren

79.12

de rij:

Sportaccommodaties

93.11

wordt vervangen door de volgende rijen:

Zwembaden

93.11.1

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

93.11.2

Sportvelden

93.11.3

Overige sportaccommodaties

93.11.9

Na tabel 1a wordt een tabel toegevoegd, luidende:

Tabel 1b. Direct gedupeerde ondernemingen (tweede tranche)

Omschrijving activiteit

SBI-code

Warenhuizen

47.19.1

Winkels met algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

47.19.2

Benzinestations

47.30

Winkels in computers, randapparatuur en software

47.41

Winkels in telecommunicatieapparatuur

47.42

Winkels in audio-en videoapparatuur

47.43.1

Winkels in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed

47.43.2

Winkels in kledingstoffen

47.51.1

Winkels in huishoudtextiel

47.51.2

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

47.51.3

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

47.52.1

Winkels in verf, verfwaren en behang

47.52.2

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

47.52.3

Winkels in tegels

47.52.4

Winkels in keukens

47.52.5

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

47.52.6

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

47.52.7

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

47.53

Winkels in witgoed

47.54.1

Winkels in naai- en breimachines

47.54.2

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.3

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.4

Winkels in meubels

47.59.1

Winkels in verlichtingsartikelen

47.59.2

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

47.59.3

Winkels in muziekinstrumenten

47.59.4

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

47.59.5

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)

47.59.6

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

47.59.7

Winkels in boeken

47.61

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

47.62

Winkels in audio- en video-opnamen

47.63

Winkels in fietsen en bromfietsen

47.64.1

Winkels in watersportartikelen

47.64.2

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

47.64.3

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

47.64.4

Winkels in speelgoed

47.65

Winkels in herenkleding

47.71.1

Winkels in dameskleding

47.71.2

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)

47.71.3

Winkels in baby- en kinderkleding

47.71.4

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

47.71.5

Winkels in onderkleding, foundations e.d.

47.71.6

Winkels in modeartikelen

47.71.7

Textielsupermarkten

47.71.8

Winkels in schoenen

47.72.1

Winkels in lederwaren en reisartikelen

47.72.2

Winkels in parfums en cosmetica

47.75

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.76.1

Tuincentra

47.76.2

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

47.76.3

Winkels in juweliersartikelen

47.77

Winkels in fotografische artikelen

47.78.1

Winkels in optische artikelen (inclusief thuiszorgwinkels)

47.78.2

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

47.78.3

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

47.78.9

Winkels in antiek

47.79.1

Winkels in tweedehands kleding

47.79.2

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

47.79.3

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

47.82

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.89.1

Markthandel in tweedehands goederen

47.89.2

Markthandel in overige goederen

47.89.9

Naar boven