Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2020

Geldend van 01-02-2020 t/m 30-06-2020

Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2020

Artikel 1

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het toekennen van voorzieningen voor de werksituatie of de onderwijssituatie en bij het toekennen van een tolkvoorziening voor de leefsituatie, de normbedragen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De indexering per 1 januari 2020, zoals bedoeld in artikel 2 van dit besluit, is reeds in de in de bijlage bij dit besluit vermelde normbedragen op en na 1 januari 2020 verwerkt.

Artikel 2

UWV indexeert de normbedragen voorzieningen als volgt:

 • 1. Tweemaal per jaar, per 1 januari en per 1 juli normbedrag B 11 met dezelfde index als het wettelijk minimumloon;

 • 2. Jaarlijks, per 1 januari:

  • a. De normbedragen C 20-I, C 20-III en Z1 tot en met Z3 met dezelfde index als het maximum premieloon;

  • b. De normbedragen met de codes C 18-II, C 18-III en C 18-IV, C 22, C 25-I, C25-V, C 26-I, C 26-II, C 27, C 31 tot en met C 34, C 71, E 17-A1 en E 17 A2, G 22-I en I 12 met de consumentenprijsindex (CPI);

  • c. De normbedragen met de codes E 17-I tot en met E 17-III en E 17-A3 en Q 1 en Q 2 met dezelfde index als de Cao-lonen in de gezondheid – en welzijnszorg;

  • d. Normbedrag Z 4 op basis van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde percentage.

 • 3. De aanpassingspercentages per 1 januari 2020 bedragen;

  • a. Voor het normbedrag dat wordt geïndexeerd op basis van het wettelijke minimumloon: 1,10%. Dit betreft het aanpassingspercentage zoals opgenomen in de Regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2019, nummer 2019 -0000146977;

  • b. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met dezelfde index als het maximum premieloon: 1,02%;

  • c. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met de CPI: 1,03%. Het betreft hier het indexcijfer september 2019;

  • d. Voor de normbedragen, die worden geïndexeerd op basis van de CAO lonen in de gezondheid- en welzijnszorg: 1,01%. Het betreft hier het indexcijfer september 2019.

  • e. Voor normbedrag Z4 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het indexcijfer vastgesteld op 1,73%.

Artikel 3

UWV laat periodiek onafhankelijk (markt)onderzoek uitvoeren naar de actualiteit van de normbedragen.

Artikel 4

 • 1 In afwijking van de normbedragen uit de bijlage genoemd in artikel 1, zijn tot 1 januari 2021 voor de persoon aan wie vóór 1 juli 2019 een voorziening is toegekend de normbedragen van toepassing die direct voor 1 juli 2019 golden, voor zover toepassing van de na deze datum geldende normbedragen – na aftrek van de eventueel geldende (hogere) eigen bijdrage – per saldo tot een lagere vergoeding zou leiden, dan vóór 1 juli 2019. De op basis van deze overgangsregeling toe te passen normbedragen worden niet geïndexeerd. Het in dit artikellid bepaalde geldt alleen voor de volgende normbedragen:

  • C 18-IV Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting;

  • C 25-I Kilometervergoeding voor gebruik van de eigen personenauto;

  • C 25-V Kilometervergoeding voor gebruik van een eigen bestelauto/busje;

  • C 26-I Algemeen gebruikelijke kosten woon- werkverkeer onder inkomensgrens C 20-I.

 • 2 In afwijking van de normbedragen uit de bijlage genoemd in artikel 1, is tot 1 januari 2021 voor de persoon ten behoeve van wie aan de werkgever subsidie interne Jobcoaching is toegekend vóór 1 juli 2019, de subsidie met code Q2 voor de begeleidingsregimes midden en intensief voor het tweede jaar, gelijk aan het normbedrag dat direct voor 1 juli 2019 gold. De vorige volzin is ook van toepassing op de interne Jobcoaching voor een dienstbetrekking die direct voorafgegaan is door interne Jobcoaching op een proefplaatsing die is gestart voor 1 juli 2019. De op basis van deze overgangsregeling toe te passen subsidiebedragen met code Q2 voor het tweede jaar midden en intensief worden dus niet geïndexeerd.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 10 december 2019

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur

Normbedragen voorzieningen 1 januari 2020

   

Normbedrag geldend op en na 01-07-2019

Normbedrag als de Voorziening is toegekend vóór 01-07-2019 tot aan einde overgangstermijn

Normbedrag geldend op en na 01-01-2020

B11

Drempelbedrag (incl. BTW)

€ 139,66

nvt

€ 141,19

         

C18-II

Normbedrag referentieauto (incl. BTW)

€ 4.976,10

nvt

€ 5.102,84

         

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten

€ 52,82

nvt

€ 54,16

         

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting

€ 46,20

€ 34,00

€ 47,38

         

C20-I

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 39.150,95

nvt

€ 40.051,90

         

C20-III

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 58.726,42

nvt

€ 60.077,84

         

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

€ 0,13

nvt

€ 0,13

         

C25-I

Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto

€ 0,35

nvt

€ 0,36

         

C25-V

Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus

€ 0,49

€ 0,61

€ 0,51

         

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I

€ 0,17

€ 0,14

€ 0,18

         

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

€ 0,35

nvt

€ 0,36

         

C27

Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer

€ 225,00

nvt

€ 230,73

         

C31

Taxikostenvergoeding leefdomein

€ 5.547,05

nvt

€ 5.688,33

         

C32

Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking

€ 2.773,52

nvt

€ 2.844,16

         

C33

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein

€ 7.080,35

nvt

€ 7.260,68

         

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein

€ 2.773,52

nvt

€ 2.844,16

         

C71

Vergoeding reiskosten voor een begeleider

€ 1.370,60

nvt

€ 1.405,50

         

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 54,94

nvt

€ 55,74

         

E17-II

Uurvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 56,44

nvt

€ 57,26

         

E17-III

Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 21,50

nvt

€ 21,81

         

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,69

nvt

€ 0,71

         

E17-A2

Reisvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,60

nvt

€ 0,62

         

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,32

nvt

€ 0,32

         

G22-I

Vergoeding computer (bedrag incl. BTW)

€ 804,72

nvt

€ 825,21

         

I12

Normbedrag voor verstrekking in bruikleen

(Contractuele uitzonderingen zijn mogelijk)

€ 2.890,41

nvt

€ 2.964,02

         

Q1

Uurvergoeding voor Persoonlijke ondersteuning/Jobcoaching (bedrag excl. BTW)

€ 87,75

nvt

€ 89,02

         

Q2

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching

     
 

begeleidingsregime jaar 1 licht

€ 2.785,56

nvt

€ 2.825,97

 

begeleidingsregime jaar 1 midden

€ 4.745,77

nvt

€ 4.814,61

 

begeleidingsregime jaar 1 intensief

€ 7.015,49

nvt

€ 7.117,25

         
 

begeleidingsregime jaar 2 licht

€ 1.444,37

nvt

€ 1.465,32

 

begeleidingsregime jaar 2 midden

€ 2.372,89

€ 2.700,00

€ 2.407,31

 

begeleidingsregime jaar 2 intensief

€ 3.507,75

€ 4.500,00

€ 3.558,63

         
 

begeleidingsregime jaar 3 licht

€ 1.444,37

nvt

€ 1.465,32

 

begeleidingsregime jaar 3 midden

€ 1.444,37

nvt

€ 1.465,32

 

begeleidingsregime jaar 3 intensief

€ 2.785,56

nvt

€ 2.825,97

         
 

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching voor een proefplaatsing

     
 

begeleidingsregime licht

€ 515,85

nvt

€ 523,33

 

begeleidingsregime midden

€ 619,01

nvt

€ 627,99

 

begeleidingsregime intensief

€ 825,35

nvt

€ 837,32

         

Z1

Inkomensgrens voor startende zelfstandige

€ 87.466,71

nvt

€ 89.479,50

         

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen voor en na de start (bedrag excl. BTW)

€ 3.936,00

nvt

€ 4.026,58

         

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW)

€ 3.061,33

nvt

€ 3.131,77

         

Z4

Starterskrediet

€ 36.762,00

nvt

€ 37.398,00

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 47429, datum inwerkingtreding 16-09-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

  

Normbedrag geldend op en na 01-01-2020

Normbedrag als de Voorziening is toegekend vóór 01-07-2019 tot aan einde overgangstermijn

Normbedrag geldend op en na 01-07-2020

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,72

nvt

€ 0,72

Terug naar begin van de pagina