Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019

Geldend van 26-10-2017 t/m 23-12-2019

Besluit van 9 december 2019 met kenmerk 19013111 tot digitale vervanging van papieren archiefbescheiden van het Staatstoezicht op de Mijnen (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden SodM 2019)

De Inspecteur-Generaal der Mijnen,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, artikel 26b van de Archiefregeling 2009 en de artikelen 2, 3 en 5 van de Beheersregeling document- en archiefbeheer EZ 2006;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder digitale vervanging: vervanging van papieren archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 door de reproducties op digitale wijze te vervaardigen en op te slaan.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De digitale vervanging heeft betrekking op papieren archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit en die worden ontvangen of opgemaakt in de periode na inwerkingtreding van dit besluit.

De digitale vervanging geldt niet voor personeelsdocumenten en die documentcategorieën die uitgesloten van zijn van vervanging zoals beschreven in het ‘Handboek routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden bij het Staatstoezicht op de Mijnen’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De digitale vervanging geschiedt volgens de specificaties die zijn vastgelegd in het

Handboek routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden bij het Staatstoezicht op de Mijnen’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De digitale reproducties worden in goede, geordende en toegankelijke staat beheerd en bewaard alvorens de vervangen papieren archiefbescheiden worden vernietigd of overgebracht op basis van een geldende selectielijst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Staatstoezicht op de Mijnen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

T.F. Kockelkoren

Inspecteur-Generaal der Mijnen

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Bijlage

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

[Red: Het ‘Handboek routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden bij het Staatstoezicht op de Mijnen’ ligt ter inzage bij het Staatstoezicht op de Mijnen, directie Bestuurszaken, afdeling ICT.]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 69732, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Terug naar begin van de pagina