Besluit mandaat CBR 2019

Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m 22-02-2022

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/255828, tot vaststelling van het Besluit mandaat CBR met betrekking tot de afgifte, opschorting en intrekking van vaarbewijzen, Rijnpatenten, radarpatenten en de afgifte van het ICC 2019 (Besluit mandaat CBR 2019)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1.9, eerste lid, 1.18, eerste lid, 7.6, tweede lid, 7.7, derde tot en met het achtste lid, 7.9, derde lid, 7.18, eerste en vierde lid, 7.25 van de Binnenvaartregeling, artikel 26 van de Binnenvaartwet en de artikelen 7.09, eerste lid, 7.14, eerste lid, 7.15, 7.17, tweede lid, 7.18, eerste lid, 7.19, eerste lid, 8.02, eerste lid, van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn;

Gezien de instemming van de gemandateerde blijkens de brief van 22 januari 2019, nr. CDS20190011, van de directeur bedrijfsvoering van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de brief van 12 juli 2019, kenmerk IENW/BSK-2019/120782, van de loco-secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het CBR;

BESLUIT:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk;

  • ICC: Internationaal Certificaat van Competentie als bedoeld in artikel 7.1 van de Binnenvaartregeling;

  • minister: de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur van het CBR wordt mandaat verleend ten aanzien van:

Artikel 3

Aan de gemandateerde wordt machtiging verleend om handelingen te verrichten die verband houden met de in artikel 2 genoemde bevoegdheden.

Artikel 4

De directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken kan de gemandateerde ten aanzien van de in artikel 2 genoemde bevoegdheden per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 5

De gemandateerde kan, ten aanzien van de aan hem op grond van dit besluit verleende bevoegdheden, ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 6

De gemandateerde voert bij de aan hem toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaft de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de aan hem toegekende bevoegdheid.

Artikel 7

De gemandateerde neemt geen beslissing op een bezwaarschrift, ingediend tegen een krachtens zijn mandaat genomen besluit, of een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven