Instellingsbesluit Adviescollege Veiligheid Groningen

[Regeling vervalt per 15-09-2023.]
Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Besluit van 17 december 2019, tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 16 december 2019, nr. WJZ/ 19261158, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet Adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • adviescollege: Adviescollege Veiligheid Groningen;

Artikel 2

 • 1 Er is een Adviescollege Veiligheid Groningen.

 • 2 Het adviescollege heeft tot taak Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten aanzien van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt te adviseren over:

  • a. de wijze waarop een risicoprofiel voor een gebouw en de actualisatie daarvan wordt vastgesteld;

  • b. de wijze waarop wordt vastgesteld of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 52d, tweede lid, onderdeel a, van de Mijnbouwwet;

  • c. de wijze waarop wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

 • 3 Het adviescollege heeft voorts tot taak Onze Minister ten aanzien van de in het tweede lid genoemde gemeenten te adviseren over de redelijkerwijs te treffen maatregelen aan bouwwerken, geen gebouw zijnde, om te voorkomen dat als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld de veiligheid wordt geschaad.

 • 4 Het adviescollege raadpleegt bij de voorbereiding van zijn adviezen de colleges van burgemeesters en wethouders van de in het tweede lid genoemde gemeenten en de inspecteur-generaal der mijnen over de uitvoerbaarheid van de adviezen en de doeltreffendheid van de adviezen in de praktijk.

 • 5 In de adviezen besteedt het adviescollege tevens aandacht aan:

  • a. de laatste bouwkundige en seismische inzichten;

  • b. de laatste inzichten over toekomstige gaswinning uit het Groningenveld;

  • c. de uitvoerbaarheid van de regels en de doeltreffendheid van deze regels in de praktijk.

 • 6 Het adviescollege informeert de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten en de inspecteur-generaal der mijnen over de wijze waarop hun reacties in een advies zijn verwerkt.

Artikel 3

Het adviescollege bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, onder wie de voorzitter.

Artikel 4

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2019.

 • 2 Dit besluit vervalt op 15 september 2023.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Terug naar begin van de pagina