Besluit aanwijzing dierenartsen ex artt. 30 en 31 Verordening officiële controles

Geraadpleegd op 24-05-2022.
Geldend van 21-04-2021 t/m 15-07-2021

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 december 2019, nr. WJZ/ 19260258 , tot aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EU) nr. 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012. (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad, artikel 6.3, tweede lid, Wet dieren en artikel 3 Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 2 Indien een dierenarts als bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan artikel 30, 31, tweede lid, of 32 van verordening (EU) nr. 2017/625, besluit de minister om een dierenarts van het verrichten van een of meer taken als bedoeld in het eerste lid uit te sluiten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35396, datum inwerkingtreding 16-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 21-04-2021.

1 Iedere dierenarts die is geregistreerd overeenkomstig artikel 4.3, eerste lid, van de Wet dieren, wordt aangewezen als natuurlijk persoon als bedoeld in de artikel 30 en 31, tweede lid, van verordening (EU) nr. 2017/625 voor het verrichten van de volgende taken:

  • a. de keuring, bedoeld in artikel 4 van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2019/624; en

  • b. werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid en in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit worden uitgevoerd in het kader van opsporing, preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Regeling diergezondheid en artikel 3a.1 van de Regeling houders van dieren.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 december 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

J.C. Goet

Secretaris-generaal

Naar boven