Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 03-07-2022.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2019, kenmerk 1596762-197227-Z, houdende Aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2020 (Aanwijzing beheerskosten Wlz 2020)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 85,932 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4. tweede lid, van de Wet langdurige zorg, € 28,647 miljoen voor de Sociale verzekeringsbank voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 3.3.3. zevende lid, van de Wet langdurige zorg en € 123,734 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken van de Wlz-uitvoerders.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Naar boven