Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-12-2021.]
Geldend van 03-12-2019 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2019, kenmerk 1596789-197231-Z, houdende vaststelling van een tweede nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2019

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2019 is voor de beheerskosten Wlz van de Wlz-uitvoerders en de Sociale verzekeringsbank € 5,812 miljoen meer beschikbaar dan geregeld in artikel 1 van de Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 3,709 miljoen bestemd voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en € 2,103 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken van Wlz-uitvoerders.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina