Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten van MKB-ondernemingen (Vouchers internationaal ondernemen)

Geraadpleegd op 01-12-2022.
Geldend van 31-10-2020 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2019, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationaal ondernemen geldt voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 een subsidieplafond van € 4.150.000,–, waarvan ten minste € 180.000,– beschikbaar is voor het verstrekken van kickstartvouchers en Brexitvouchers en ten minste € 20.000,– voor het verstrekken van vouchers voor deelname aan een collectieve activiteit en het verstrekken van financiële ondersteuning voor individuele beursdeelname.

  • 2 Ten aanzien van de verdeling van de in het eerste lid bedoelde middelen die beschikbaar zijn voor het verstrekken van vouchers voor deelname aan een collectieve activiteit en het verstrekken van financiële ondersteuning voor individuele beursdeelname geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 3 van de Regeling vouchers internationaal ondernemen1 dat aanvragen voor deelname aan een collectieve activiteit of individuele beursdeelname die plaatsvindt in 2020 voorrang krijgen ten opzichte van aanvragen voor deelname aan een collectieve activiteit of individuele beursdeelname die later plaatsvindt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Namens deze,

De directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

H. Schuiling

  1. Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen), Stcrt. 2016, nr. 48327. ^ [1]
Naar boven