Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen

Gelet op artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatieverstrekking voor de vaststelling van het budget.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. zorgaanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wmg.

 • b. regionale ambulancevoorziening: zorgaanbieder als bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg, die zorg draagt voor het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg en het in stand houden van een meldkamer.

 • c. Meldkamer: de meldkamer voor ambulancezorg, onderdeel van de meldkamer, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

 • d. budget: betreft een jaarlijks door de NZa vastgesteld bedrag voor de ambulancezorg. Dit bedrag wordt per regionale ambulancevoorziening vastgesteld.

 • e. gebudgetteerde instelling: zorgaanbieder die rechtspersoonlijkheid bezit en op wie de budgetsystematiek van toepassing is.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling heeft tot doel het stellen van regels over de informatie die regionale ambulancevoorzieningen moeten aanleveren ten behoeve van de vaststelling van het budget. Deze regels hebben betrekking op de inhoud van de informatie zelf, de wijze waarop deze moet worden aangeleverd en de termijnen waarbinnen dat dient te geschieden.

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling is van toepassing op regionale ambulancevoorzieningen (categorienummer: 240).

Artikel 4. Te verstrekken informatie

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Regionale ambulancevoorzieningen zijn – in hun hoedanigheid van gebudgetteerde instelling – overeenkomstig de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening van jaar (t) verplicht om jaarlijks ten behoeve van de nacalculatie vóór 1 juli van het jaar (t+1) de opgave van de definitief overeengekomen afspraken van jaar (t) aan de NZa te verstrekken.

 • 2 Regionale ambulancevoorzieningen zijn – in hun hoedanigheid van gebudgetteerde instelling – overeenkomstig de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening van jaar (t) verplicht om jaarlijks ten behoeve van het vaststellen van het opbrengstverschil een definitieve (werkelijke) opgave van de opbrengsten (gedeclareerde tarieven) aan de NZa te verstrekken.

  De opbrengsten bestaan uitsluitend uit de declaraties van zorgprestaties die ter dekking van het budget dienen. De opbrengsten bevatten niet de verrekenbedragen. Regionale ambulancevoorzieningen zijn verplicht de NZa deze definitieve (werkelijke) opgave van de opbrengsten van jaar (t) vóór 1 juli van het jaar (t+1) te verstrekken.

 • 3 Regionale ambulancevoorzieningen zijn – in hun hoedanigheid van gebudgetteerde instelling – overeenkomstig de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening van jaar (t) verplicht om jaarlijks ten behoeve van het vaststellen van de definitieve opbrengstverrekening een opgave van de definitieve (werkelijke) opbrengsten (gedeclareerde tarieven) per zorgverzekeraar (uzovi) aan de NZa te verstrekken. Regionale ambulancevoorzieningen zijn verplicht de NZa deze definitieve (werkelijke) opgave van de opbrengsten per zorgverzekeraar van jaar (t) vóór 1 juli van het jaar (t+1) te verstrekken.

 • 4 Voor de definitieve opgaven bedoeld in het eerste, tweede en derde lid moet verplicht gebruik worden gemaakt van het hiertoe bestemde formulier, dat door de NZa beschikbaar wordt gesteld.

 • 5 De definitieve (werkelijke) opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  het volledig ingevulde digitale formulier met de volgende bijlagen:

  • een digitale versie van het ondertekende formulier;

  • een ondertekeningsdocument bij het formulier van de regionale ambulancevoorziening en/of verzekeraar;

  • een goedkeurende controleverklaring (zie ook artikel 5);

  • een digitale versie van de jaarrekening jaar (t).

  • een overzicht van de opbrengsten uit gedeclareerde tarieven van jaar (t) per verzekeraar (uzovi).

  Eventuele extra vermeldingen op het ondertekende formulier zijn niet geldig en worden niet meegenomen in de besluitvorming.

Artikel 5. Controleverklaring

[Vervallen per 01-01-2021]

De regionale ambulancevoorzieningen zijn verplicht er zorg voor te dragen dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de te verstrekken gegevens en inlichtingen bedoeld in artikel 4, tweede lid, bevestigt overeenkomstig de wijze als beschreven in het door de NZa vastgestelde Accountantsprotocol opbrengsten jaar(t) regionale ambulancevoorzieningen. Dit accountantsprotocol ziet toe op zowel het correct opgeven van de totale opbrengst als op de opbrengsten per verzekeraar, opgegeven door de regionale ambulancevoorziening.

Het accountantsprotocol is te vinden op de website van de NZa (www.nza.nl).

Artikel 6. Wijze van verstrekking

[Vervallen per 01-01-2021]

De in artikel 4 genoemde formulieren zijn beschikbaar gesteld op het digitale portaal van de NZa (https://aanvragen.nza.nl). Zorgaanbieders dienen de in artikel 4 bedoelde informatie in te dienen via het formulier op dit portaal.

Artikel 7. Gebrekkige aanlevering

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Van een gebrekkige aanlevering is sprake indien de in artikel 4 bedoelde informatie onjuist, onvolledig, niet, of niet tijdig wordt aangeleverd.

 • 2 Van een onjuiste of onvolledige aanlevering is sprake, indien de in artikel 4 bedoelde informatie weliswaar binnen de geldende indieningstermijnen is verstrekt, maar niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de eisen die hieraan zijn gesteld in deze regeling, de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening van jaar (t), of in de toepasselijke formulieren. Bij een onjuiste of onvolledige aanlevering stelt de NZa de zorgaanbieder tenminste eenmaal in de gelegenheid – kosteloos en zonder verdere gevolgen – alsnog binnen een nader te stellen termijn over te gaan tot aanlevering van de juiste, respectievelijk volledige, informatie.

 • 3 Van geen of niet tijdige aanlevering is sprake indien na het verstrijken van de geldende indieningstermijnen geen, of alsnog een aanlevering van de in artikel 4 genoemde informatie is ontvangen. Bij de beoordeling of sprake is van een niet tijdige aanlevering is niet relevant of de informatie onjuist, onvolledig of compleet is. Voor deze gevallen wordt een separaat en nader in te vullen handhavingstraject vastgesteld. Daarbij wordt ook bepaald in welk geval welk handhavingsinstrument (aanwijzing, boete, last onder dwangsom, etc.) wordt ingezet.

Artikel 8. Intrekking oude regeling

[Vervallen per 01-01-2021]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen, met kenmerk NR/CU-1925, ingetrokken.

Artikel 9. Toepasselijkheid voorafgaande regeling

[Vervallen per 01-01-2021]

De Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen, met kenmerk NR/REG-1925, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen.

Nederlandse Zorgautoriteit

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina