Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019

Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 04-06-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2019, kenmerk 1574427-194610-OBP, houdende vaststelling van de Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS (Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien het Organisatiebesluit VWS 2018;

Gehoord het advies van de departementale ondernemingsraad;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. dienstonderdelen kernministerie: de in artikel 3, tweede lid, onder a tot en met e, van het Organisatiebesluit VWS 2021 genoemde beleidsdirecties, stafdirecties, facilitaire diensten en eenheden;

 • d. diensten en instellingen: de in artikel 4 van het Organisatiebesluit VWS 2021 genoemde diensten en instellingen van het ministerie;

 • e. secretariaten van raden en commissies: de in artikel 5 van het Organisatiebesluit VWS 2021 genoemde secretariaten van raden en commissies van het ministerie;

 • f. hoofd van dienst: de functionaris die is belast met de leiding van een onderdeel van het ministerie als bedoeld onder c tot en met e.

 • g. kernministerie: de onderdelen van het ministerie, genoemd in artikel 2, aanhef en a tot en met e en g, van het Organisatiebesluit VWS 2021;

 • h. ondervolmacht: de volmacht die een gevolmachtigde aan een ander verleent;

 • i. portefeuillehouder: de functionaris onder wie onderdelen van het ministerie als bedoeld onder c tot en met e ressorteren;

 • j. ressorteren: in eerste instantie vallend onder het gezagsdomein van de betreffende functionaris, de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal onverlet latend;

 • k medewerker: de ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die werkzaam is bij het ministerie;

 • l. Topmanagementgroep: de Topmanagementgroep, bedoeld in Hoofdstuk 17 van de CAO Rijk;

 • m. volmacht: volmacht als bedoeld in artikel 3:60, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek om namens de Staat der Nederlanden rechtshandelingen te verrichten;

 • n. gevolmachtigde: degene aan wie volmacht is verleend;

 • o. volmachtverlener: degene die volmacht verleent;

 • p. CAO Rijk: de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren werkzaam binnen de sector Rijk.

Hoofdstuk 2. Volmachtverlening

Artikel 2. De Secretaris-Generaal

De Secretaris-Generaal heeft;

 • a. volmacht ten aanzien van personeelsaangelegenheden betreffende arbeidsovereenkomsten met alle medewerkers van het ministerie.

 • b. machtiging tot het vaststellen van personeelsreglementen, het vaststellen van reorganisaties, het geven van aanwijzingen en instructies aan de functionarissen genoemd in de artikelen 3 tot en met 5.

Artikel 3. Portefeuillehouders

 • 1 De Directeuren-Generaal van het kernministerie en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal hebben volmacht ten aanzien van door de Staat te sluiten en gesloten arbeidsovereenkomsten betreffende medewerkers die:

  • i. rechtstreeks onder hen ressorteren;

  • ii. ressorteren onder onderdelen binnen hun gezagsdomein.

 • 2 De Directeuren-Generaal van het kernministerie en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal hebben volmacht ten aanzien van te sluiten en gesloten arbeidsovereenkomsten betreffende de hoofden van dienst, met uitzondering van de functionarissen die behoren tot de Topmanagementgroep, van de diensten en instellingen, secretariaten van raden en commissies, die behoren tot hun gezagsdomein.

Artikel 4. Hoofden van dienst van dienstonderdelen kernministerie, secretariaten van raden en commissies

De hoofden van dienst hebben volmacht ten aanzien van te sluiten en gesloten arbeidsovereenkomsten betreffende de onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel 5. Hoofden van dienst diensten en instellingen

De hoofden van dienst hebben volmacht ten aanzien van te sluiten en gesloten arbeidsovereenkomsten betreffende de onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel 6. Directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

 • 1 De directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel heeft machtiging tot het ondertekenen van stukken betreffende door gevolmachtigden verrichte rechtshandelingen ten aanzien van te sluiten en gesloten arbeidsovereenkomsten betreffende de medewerkers van het kernministerie.

 • 2 De directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel heeft machtiging tot het ondertekenen van stukken betreffende door gevolmachtigden verrichte rechtshandelingen ten aanzien van te sluiten en gesloten arbeidsovereenkomsten betreffende de medewerkers bij andere dienstonderdelen van het ministerie, indien dat met de gevolmachtigde schriftelijk is overeengekomen.

Hoofdstuk 3. Beperkingen volmacht

Artikel 7. De Secretaris-Generaal

In afwijking van de artikelen 3, 4 en 5 heeft uitsluitend de Secretaris-Generaal volmacht onderscheidenlijk machtiging ten aanzien van:

 • a. te sluiten en gesloten arbeidsovereenkomsten betreffende:

  • de hoofden van dienst, met uitzondering van hen die behoren tot de Topmanagementgroep;

  • functionarissen in functies die zijn gewaardeerd op salarisschaal 17 en hoger van de CAO Rijk, met uitzondering van functionarissen die behoren tot de Topmanagementgroep.

 • b.

  • het vaststellen van personeelsreglementen;

  • het vaststellen van inhoud en niveau van organieke en feitelijk opgedragen functies van functionarissen waarvan de functie is gewaardeerd op het niveau van salarisschaal 15 van de CAO Rijk;

  • het vaststellen van inhoud en niveau van organieke en feitelijk opgedragen functies van functionarissen waarvan de functie is gewaardeerd op het niveau van de salarisschalen 16 tot en met 18 van de CAO Rijk, na advies van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • hardheidsclausules, dan wel afwijkingen – voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen – naar redelijkheid en billijkheid;

  • het toekennen van ambtsjubileumgratificaties;

  • het vaststellen of aan een functie binnen het kernministerie, en de secretariaten van raden en commissies, een vaste vergoeding voor representatiekosten is verbonden en de hoogte van die vergoeding.

Artikel 8. Portefeuillehouders

 • 1 In afwijking van de artikelen 4 en 5 hebben de Directeuren-Generaal van het kernministerie en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal volmacht ten aanzien van te nemen reorganisatiebesluiten die betrekking hebben op onderdelen van het ministerie die behoren tot hun gezagsdomein.

 • 2 In afwijking van artikel 4 hebben de Directeuren-Generaal van het kernministerie en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal volmacht tot:

  • het in dienst nemen en het ontslag op initiatief van de medewerker zelf, van functies die zijn gewaardeerd op salarisschaal 15 of 16 van de CAO Rijk;

  • het overeenkomen van een wekelijkse arbeidsduur van meer dan 36 uur;

  • nemen van ordemaatregelen en straffen, zoals genoemd in de CAO Rijk;

  • ontslag, anders dan op initiatief van de medewerker zelf;

  • het sluiten en voortzetten van arbeidsovereenkomsten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van onder hen ressorterende ambtenaren.

Artikel 9. Bindend advies directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Met uitzondering van de Secretaris-Generaal verricht een gevolmachtigde geen rechtshandelingen dan nadat daarover bindend advies is gegeven door de directeur van de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het toekennen van een extra uitkering bij ontslag.

Hoofdstuk 4. Substitutie

Artikel 10. Bijzondere gevallen van substitutie

 • 1 De Secretaris-Generaal kan aan andere functionarissen dan de op grond van de hoofdstukken 2, 3 en 4 gevolmachtigde functionarissen ondervolmacht verlenen.

 • 2 De hoofden van dienst van dienstonderdelen van het kernministerie en secretariaten van raden en commissies zijn voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen bevoegd ondervolmacht te verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen. Elke ondervolmacht wordt schriftelijk verleend en behoeft goedkeuring van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal.

 • 3 De hoofden van dienst van diensten en instellingen zijn bevoegd voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen ondervolmacht te verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

 • 4 Ondervolmachten als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, worden schriftelijk verleend.

 • 5 Ondervolmachten als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, worden niet verleend tot:

  • het overeenkomen van een wekelijkse arbeidsduur van meer dan 36 uur;

  • het nemen van ordemaatregelen en straffen, zoals genoemd in de CAO Rijk;

  • ontslag, anders dan op initiatief van de medewerker zelf;

  • het sluiten en voortzetten van arbeidsovereenkomsten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van onder hen ressorterende ambtenaren.

 • 6 De plaatsvervangend Secretaris-Generaal is bevoegd om in het kader van P-Direkt schriftelijk ondervolmacht te verlenen aan andere functionarissen dan de in de artikelen 3, 4, 5 en 6 vermelde functionarissen.

 • 7 De directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel is bevoegd ter zake van de op grond van artikel 6 aan hem verleende volmacht ondervolmacht te verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 8 Op ondervolmachten zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11

De plaatsvervangend Secretaris-Generaal is gemachtigd de in de artikelen 3, 4, 5 en 6 verleende volmachten op te zeggen.

Hoofdstuk 5. Machtiging

Artikel 12. Machtiging

Voor de toepassing van deze regeling wordt met de verlening van volmacht gelijkgesteld de verlening van een machtiging om namens een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Hoofdstuk 6. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 13. Wijziging regelgeving

Daar waar in regelgeving die betrekking heeft op personele aangelegenheden wordt gesproken van decentrale dienst(en), wordt daarvoor gelezen de onderdelen bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het Organisatiebesluit VWS 2021.

Artikel 14. Register

 • 1 Alle op grond van deze regeling verleende volmachten op grond van dit besluit en nog niet geformaliseerde wijzigingen van het Organisatiebesluit VWS 2021, waaronder wijzigingen in de portefeuilleverdeling van portefeuillehouders, worden opgenomen in het register dat de directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bijhoudt ter uitvoering van artikel 18, eerste lid, van de Volmachtregeling VWS.

 • 2 Bij verlenging, wijziging of beëindiging van een volmacht wordt een kopie van die beëindiging gezonden aan de directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel.

Artikel 15. Uitoefening bevoegdheid door volmachtverlener

 • 1 De volmachtverlener blijft bevoegd de gevolmachtigde bevoegdheid uit te oefenen.

 • 2 De volmachtverlener kan de volmacht te allen tijde herroepen.

Artikel 16. Aanwijzingen, instructies en inlichtingen

 • 1 De volmachtverlener kan ter zake van de uitoefening van de volmacht zowel algemene als bijzondere aanwijzingen of instructies geven.

 • 2 De gevolmachtigde verschaft de volmachtgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 17. Toerekening aan volmachtverlener

Een door de gevolmachtigde binnen de grenzen van de volmacht verrichte rechtshandeling geldt als een rechtshandeling van de volmachtverlener.

Artikel 18. Beperking uitoefening volmacht

 • 1 De gevolmachtigde oefent de volmacht niet uit, indien de aard of de inhoud van een stuk een zodanig gewicht heeft dat het door de volmachtverlener behoort te worden afgedaan.

 • 2 De gevolmachtigde oefent de volmacht niet uit, indien de betrokken personeelsaangelegenheid ook hemzelf betreft.

Artikel 19. Vermelden gevolmachtigde

 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht vindt plaats op de volgende wijze:

  Namens de Staat der Nederlanden,

  de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  (aanduiding functie gevolmachtigde),

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Bij ondertekening van stukken door een plaatsvervanger wordt de handtekening voorafgegaan door: b/a.

Artikel 20. Vervanging, wijziging portefeuilleverdeling, kwartiermakers en (beoogd) hoofd van dienst nieuwe organisatie-onderdelen

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van een gevolmachtigde wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering de volmacht uitgeoefend door de plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen van een ondervolmacht.

 • 2 Bij wijzigingen van de portefeuilleverdeling, zonder dat het Organisatiebesluit VWS 2021 daarop is aangepast, ontlenen portefeuillehouders bevoegdheden op grond van deze regeling vooruitlopend op de betreffende wijziging van het Organisatiebesluit VWS 2021.

 • 3 De functionaris die schriftelijk is aangewezen als kwartiermaker of als hoofd of beoogd hoofd van dienst van een nieuw organisatie-onderdeel of een organisatie-onderdeel in oprichting, welke onderdelen nog niet zijn opgenomen in het Organisatiebesluit VWS 2021, heeft volmacht op grond van deze regeling vooruitlopend op de betreffende wijziging van het Organisatiebesluit VWS 2021.

Artikel 21

Deze regeling is niet van toepassing op rechtshandelingen of feitelijke handelingen die zijn voorbehouden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 24. Intrekking en toepassing Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007

Artikel 25. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 24, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 26. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en worden gepubliceerd op het VWS-intranet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Naar boven