Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van tomaat tegen het quarantainewaardige organisme Tomato brown rugose fruit virus, 2019

[Regeling vervallen per 23-02-2020.]
Geldend van 26-10-2019 t/m 22-02-2020

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 oktober 2019, nr. 19246304, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato brown rugose fruit virus, 2019)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 23-02-2020]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend het gebruik van Virkon S ter bestrijding van het quarantainewaardige organisme Tomato brown rugose fruit virus in de teelt van tomaat.

Artikel 2

[Vervallen per 23-02-2020]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 23-02-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-02-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van tomaat tegen het quarantainewaardige organisme Tomato brown rugose fruit virus, 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

M.C. Beens

Directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Virkon S (13676)

[Vervallen per 23-02-2020]

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:

 • Ter bestrijding van tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in of op transportvoertuigen incl. containers e.d. waarin materiaal is vervoerd en apparatuur dat gebruikt wordt voor het laden en lossen van de voertuigen en de ruimtes en oppervlakten waarin deze behandeling plaatsvindt.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

Tijdens spuiten en vernevelen voor ruimtebehandeling mogen geen andere personen in de ruimte aanwezig zijn dan de toepasser.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de riolering met aansluiting op de RWZI.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt

reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren

zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Desinfectie van transportvoertuigen incl. containers e.d. en apparatuur dat gebruikt wordt voor het laden en lossen van voertuigen en ruimtes en oppervlakten waarin deze behandeling plaatsvindt.

 • Ruimtes en oppervlakken:

  Dosering: 1% (100 gr middel in 10 Liter water)

  Minimale inwerktijd: 10 minuten

  Aanbevolen hoeveelheid: 300 mL van de 1% gebruiksverdunning per m2 te behandelen oppervlak

  Toepassing met rugspuit of hoge drukspuit met lage druk en grote druppelgrootte.

Opmerkingen betreffende opslag, gebruik en afval

 • Het middel mag uitsluitend toegepast worden boven verharde ondergronden.

 • Sterk absorberende oppervlakken die snel drogen (b.v. beton) moeten goed nat worden gemaakt.

 • Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.

Terug naar begin van de pagina