Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Besluit van 30 september 2019 tot uitvoering van de Ambtenarenwet 2017 (Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017)

Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2019, nr. 2019-0000347223;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3a, tweede lid, 5, tweede lid, 7 en 13a van de Ambtenarenwet 2017;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 september 2019, nr. WO4.19.0229/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2019, nr. 2019-0000487192;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanwijzing functies als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Als functies als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet worden aangewezen de functies van:

Terugwerkende kracht

Stb. 2020, 384, datum inwerkingtreding 01-01-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

 • a. hoofd van een consulaire post;

 • b. degene die belast is met de heffing of invordering van provinciale belastingen, gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen;

 • c. belastingdeurwaarder bij een provincie, gemeente of waterschap;

 • d. toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar bij een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • e. toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • f. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • g. gemeentelijke lijkschouwer;

 • h. toezichthouder als bedoeld in artikel 114 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens over gezondheid

Indien noodzakelijk kan de overheidswerkgever gegevens verwerken over gezondheid, verkregen uit:

 • a. het medisch advies van de bedrijfsarts naar aanleiding van een geneeskundig onderzoek, of;

 • b. het rapport naar aanleiding van een psychologisch onderzoek

dat wordt verricht in het kader van de beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid voor een functie als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de wet.

Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

 • 3 De verklaring, bedoeld in het eerste lid en de justitiële gegevens, bedoeld in het tweede lid, worden van de in die leden bedoelde kandidaat slechts gevraagd als die kandidaat naar het oordeel van de overheidswerkgever overigens voldoende bekwaam en geschikt is voor de functie.

Artikel 5. Afleggen van de eed of belofte

 • 1 Formulieren overeenkomstig welke de ambtenaren ingevolge artikel 7 van de wet een eed of belofte afleggen, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 • 2 De overheidswerkgever bepaalt volgens welke van de formulieren, bedoeld in het eerste lid, de eed of belofte wordt afgelegd. Hierbij is slechts van belang of een formulier, mede gelet op de functie, passend is.

 • 3 Voor zover het formulier daarin niet voorziet, heeft de ambtenaar in elk geval de mogelijkheid om de eed of de belofte af te leggen, waarbij de eed wordt bekrachtigd met de woorden «Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» en de belofte wordt bekrachtigd met de woorden «Dat verklaar en beloof ik».

 • 4 Het formulier wordt ten minste ondertekend door de ambtenaar die de eed of belofte aflegt en door degene die de overheidswerkgever vertegenwoordigt.

 • 5 De overheidswerkgever draagt zorg voor archivering van een ondertekend formulier.

 • 6 De overheidswerkgever stelt een procedure vast omtrent de wijze van het afleggen van de eed of belofte.

Artikel 6. Aanwijzing functies als bedoeld in artikel 13a van de wet

Als functies als bedoeld in artikel 13a van de wet worden aangewezen:

 • a. de functie van hoofd van een permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij een internationale organisatie;

 • b. bij ministeriële regeling aangewezen functies behorende tot de topmanagementgroep.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Bijlage: Eed en belofteformulieren

Inhoud

Eed en belofteformulieren

 

Hoofdstuk I Rijk

   

Eed van de sector Rijk (*)

   

Belofte van de sector Rijk (*)

   

Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar

   

Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar (Engels)

 

Hoofdstuk II Provincies

   

Eed en belofte van de provincie Drenthe

   

Eed en belofte van de provincie Flevoland.

   

Eed en belofte van de provincie Friesland

   

Eed van de provincie Friesland (Fries)

   

Belofte van de provincie Friesland (Fries)

   

Eed en belofte van de provincie Gelderland

   

Eed en belofte van de provincie Groningen

   

Eed van de provincie Limburg

   

Belofte van de provincie Limburg

   

Eed en belofte van de provincie Noord-Brabant

   

Eed van de provincie Noord-Holland

   

Belofte van de provincie Noord-Holland

   

Eed en belofte van provincie Overijssel

   

Eed van de provincie Utrecht

   

Belofte van de provincie Utrecht

   

Eed en belofte van de provincie Zeeland

   

Eed en belofte van de provincie Zuid-Holland

 

Hoofdstuk III Gemeenten

   

Ambtenaren

     

Eed en belofte van de gemeente Aalten

     

Eed en belofte van de gemeente Achtkarspelen

     

Eed van de gemeente Alblasserdam

     

Belofte van de gemeente Alblasserdam

     

Eed en belofte van de gemeente Alkmaar

     

Eed van de gemeente Almelo

     

Eed van de gemeente Almere

     

Belofte van de gemeente Almere

     

Eed van de gemeente Alphen aan den Rijn

     

Belofte van de gemeente Alphen aan den Rijn

     

Eed en belofte van de gemeente Amstelveen

     

Eed en belofte van de gemeente Amersfoort

     

Eed en belofte van de gemeente Amsterdam

     

Eed en belofte van de gemeente Appingedam

     

Eed en belofte van de gemeente Arnhem

     

Eed en belofte van de gemeente Assen

     

Eed en belofte van de gemeente Asten

     

Eed van de gemeente Baarn

     

Belofte van de gemeente Baarn

     

Eed en belofte van de gemeente Barendrecht

     

Eed van de gemeente Barneveld

     

Belofte van de gemeente Barneveld

     

Eed en belofte van de gemeente Beek

     

Belofte van de gemeente Beesel

     

Eed en belofte van de gemeente Bergeijk

     

Eed van de gemeente Berg en Dal

     

Belofte van de gemeente Berg en Dal

     

Eed van de gemeente Bergen (Limburg)

     

Eed en belofte van de gemeente Bergen op Zoom

     

Eed en belofte van de gemeente Berkelland

     

Eed en belofte van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

     

Eed en belofte van de gemeente Borger – Odoorn

     

Eed van de gemeente Borne

     

Belofte van de gemeente Borne

     

Belofte van de gemeente Boxtel

     

Eed en belofte van de gemeente Breda

     

Eed en belofte van de gemeente Brielle

     

Eed van de gemeente Brummen

     

Belofte van de gemeente Brummen

     

Eed van de gemeente Bunnik

     

Belofte van de gemeente Bunnik

     

Eed en belofte ambtenaren gemeente Buren

     

Eed en belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel

     

Belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel

     

Eed en belofte van de gemeente Coevorden

     

Eed van de gemeente Cranendonck

     

Belofte van de gemeente Cranendonck

     

Eed van de gemeente Cromstrijen

     

Belofte van de gemeente Cromstrijen

     

Eed van de gemeente Culemborg

     

Belofte van de gemeente Culemborg

     

Eed en belofte van de ddfk gemeenten (Nederlands) (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland)

     

Eed van de ddfk gemeenten (Fries)( Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland)

     

Belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, (Ferwerderadeel en Kollumerland) (Nederlands)

     

Eed en belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland Frysk

     

Eed van de gemeente Dalfsen

     

Eed van de gemeente De Bilt

     

Eed van de gemeente De Fryske Marren

     

Belofte van de gemeente De Fryske Marren

     

Eed en belofte van de gemeente De Ronde Venen

     

Eed van de gemeente De Wolden

     

Eed van de gemeente Delfzijl

     

Belofte van de gemeente Delfzijl

     

Belofte van de gemeente Den Bosch

     

Eed en belofte van de gemeente Den Haag

     

Eed en belofte van de gemeente Deurne

     

Eed en belofte van de gemeente Deventer

     

Eed van de gemeente Diemen

     

Eed ambtenaren gemeente Doesburg

     

Eed en belofte van de gemeente Doetinchem

     

Eed van de gemeente Dongen

     

Belofte van de gemeente Dongen

     

Eed van de gemeente Dordrecht

     

Eed van de gemeente Drimmelen

     

Belofte van de gemeente Drimmelen

     

Eed van de gemeente Dronten

     

Belofte van de gemeente Dronten

     

Eed van de gemeente Dronten (Islamitisch)

     

Eed van de gemeente Druten

     

Belofte van de gemeente Druten

     

Eed van de gemeente Echt-Susteren

     

Belofte van de gemeente Echt-Susteren

     

Eed en belofte van de gemeente Edam-Volendam

     

Eed van de gemeente Ede

     

Belofte van de gemeente Ede

     

Eed of belofte van de gemeenten (Blaricum,) Eemnes (en Laren)

     

Eed van de gemeente Eemsmond

     

Belofte van de gemeente Eemsmond

     

Eed van de gemeente Eijsden-Margraten

     

Belofte van de gemeente Eijsden-Margraten

     

Eed van de gemeente Eindhoven

     

Belofte van de gemeente Eindhoven

     

Eed en belofte van de gemeente Emmen

     

Eed en belofte van de gemeente Enschede

     

Eed en belofte van de gemeente Epe

     

Eed en Belofte van de gemeente Ermelo

     

Belofte gemeente Etten-Leur

     

Eed van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel,) Ferwerderadeel (en Kollumerland)

     

Eed van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel,) Ferwerderadeel (en Kollumerland) (Fries)

     

Eed of belofte van de gemeente Geldrop (Mierlo)

     

Eed van de gemeente Gennep

     

Belofte van de gemeente Gennep

     

Eed en belofte van de gemeente Giessenlanden

     

Eed en belofte van de gemeente Goeree-Overflakkee

     

Eed en belofte van de gemeente Goes

     

Eed van de gemeente Gooise Meren

     

Belofte van de gemeente Gooise Meren

     

Eed van de gemeente Gooise Meren (Allah)

     

Eed en belofte van de gemeente Haaksbergen

     

Eed en belofte van de gemeente Haaren

     

Eed van de gemeente Haarlemmermeer

     

Belofte van de gemeente Haarlemmermeer

     

Eed van de gemeente Halderberge

     

Belofte van de gemeente Halderberge

     

Eed en belofte van de gemeente Harderwijk

     

Eed en belofte van de gemeente Hilvarenbeek

     

Eed van de gemeende Hardinxveld-Giessendam

     

Belofte van de gemeende Hardinxveld-Giessendam

     

Eed en belofte van de gemeente Harlingen

     

Eed van de gemeente Heemskerk

     

Belofte van de gemeente Heemskerk

     

Belofte van de gemeente Heemstede

     

Eed en belofte van de gemeente Heerde

     

Eed en belofte van de gemeente Heerenveen

     

Eed van de gemeente Heerlen

     

Belofte van de gemeente Heerlen

     

Eed van de gemeente Heezel (Leende)

     

Belofte van de gemeente Heezel (Leende)

     

Eed van de gemeente Hellendoorn

     

Belofte van de gemeente Hellendoorn

     

Eed van de gemeente Helmond

     

Belofte van de gemeente Helmond

     

Eed en belofte van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

     

Eed van de gemeente Hengelo

     

Belofte van de gemeente Hengelo

     

Eed en belofte van de gemeente Heumen

     

Eed en belofte van de gemeente Hilversum

     

Eed en belofte van de gemeente Hof van Twente

     

Eed van de gemeente Hoorn

     

Belofte van de gemeente Hoorn

     

Eed van de gemeente Houten

     

Belofte van de gemeente Houten

     

Eed en belofte van de gemeente Huizen

     

Eed van de gemeente Hulst

     

Belofte van de gemeente Hulst

     

Eed van de gemeente IJsselstein

     

Belofte van de gemeente IJsselstein

     

Eed en belofte van de gemeente Kaag en Braassem

     

Eed en belofte van de gemeente Kampen

     

Eed van de gemeente Kapelle

     

Belofte van de gemeente Kapelle

     

Eed van de gemeente Katwijk

     

Eed van de gemeente Kempen

     

Belofte van de gemeente Kempen

     

Eed van de gemeente Kerkrade

     

Eed en belofte van de gemeente Koggenland

     

Eed van de gemeente Koggenland (Islamitisch)

     

Eed van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en) Kollumerland (Nederlands)

     

Eed van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en) Kollumerland (Fries)

     

Belofte van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en) Kollumerland (Nederlands)

     

Eed en belofte van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel,) Kollumerland (Frysk)

     

Eed en belofte van de gemeente Korendijk

     

Eed van de gemeente Krimpen aan den IJssel

     

Eed van de gemeente Krimpenerwaard

     

Belofte van de gemeente Krimpenerwaard

     

Eed en belofte van de gemeenten (Blaricum, Eemnes en) Laren

     

Eed van de gemeente Landerd

     

Eed van de gemeente Landerd

     

Belofte van de gemeente Landerd

     

Belofte van de gemeente Landerd

     

Eed van de gemeente Langedijk

     

Belofte van de gemeente Langedijk

     

Eed en belofte gemeente Landgraaf

     

Eed van de gemeente Lansingerland

     

Eed van de gemeente Lansingerland (Islamitische)

     

Eed en belofte van de gemeente Leek

     

Belofte van de gemeente Leek

     

Eed van de gemeente (Heezel) Leende

     

Belofte van de gemeente (Heezel) Leende

     

Belofte van de gemeente Leerdam

     

Eed van de gemeente Leeuwarden

     

Eed van de gemeente Leeuwarden (fries)

     

Eed en belofte van de gemeente Leiden

     

Eed en belofte van de gemeente Leiderdorp

     

Belofte van de gemeente Leidschendam-Voorburg

     

Eed van de gemeente Leidschendam-Voorburg

     

Eed en belofte van de gemeente Lelystad

     

Eed van de gemeente Leusden

     

Eed en belofte van de gemeente Lingewaard

     

Eed en belofte van de gemeente Lochem

     

Eed en belofte van de gemeente Loon op Zand

     

Eed van de gemeente Lopik

     

Belofte van de gemeente Lopik

     

Eed van de gemeente Losser

     

Eed en belofte van de gemeente Maasdriel

     

Eed van de gemeente Maassluis

     

Belofte van de gemeente Maassluis

     

Eed en belofte van de gemeente Maastricht

     

Eed van de gemeente Medemblik

     

Belofte van de gemeente Medemblik

     

Eed van de gemeente Meerssen

     

Belofte van de gemeente Meerssen

     

Eed en belofte van de gemeente Meierijstad

     

Eed en belofte van de gemeente Meppel

     

Eed en belofte van de gemeente Middelburg

     

Eed en belofte van de gemeente Midden Delfland

     

Eed van de gemeente Midden-Drenthe

     

Eed en belofte van de gemeente Midden-Groningen

     

Eed en belofte van de gemeente (Geldrop) Mierlo

     

Eed en belofte van de gemeente Moerdijk

     

Eed van de gemeente Molenwaard

     

Belofte van de gemeente Molenwaard

     

Eed van de gemeente Montferland

     

Belofte van de gemeente Montferland

     

Eed van de gemeente Montfoort

     

Eed van de gemeente Montfoort (Islamitisch)

     

Belofte van de gemeente Montfoort

     

Eed en belofte van de gemeente Mook en Middelaar

     

Eed van de gemeente Neder-Betuwe

     

Belofte van de gemeente Montferland

     

Eed en belofte van de gemeente Nieuwegein

     

Eed en belofte van de gemeente Nieuwkoop

     

Eed van de gemeente Nijkerk

     

Eed en belofte van de gemeente Nijmegen

     

Eed van de gemeente Noord-Beveland

     

Belofte van de gemeente Noord-Beveland

     

Eed en belofte van de gemeente Noordenveld

     

Eed van de gemeente Noordoostpolder

     

Belofte van de gemeente Noordoostpolder

     

Eed van de gemeente Noordwijk

     

Belofte van de gemeente Noordwijk

     

Eed en belofte van de gemeente Nuenen

     

Eed en belofte van de gemeente Nunspeet

     

Eed van de gemeente Oegstgeest

     

Belofte van de gemeente Oegstgeest

     

Eed en belofte van de gemeente Oisterwijk

     

Eed en belofte van de gemeente Oldebroek

     

Eed van de gemeente Olst-Wijhe

     

Belofte van de gemeente Olst-Wijhe

     

Eed en belofte van de gemeente Olst-Wijhe

     

Eed en belofte van de gemeente Onderbanken

     

Eed en belofte van de gemeente Oosterhout

     

Eed van de gemeente Oost-Gelre

     

Belofte van de gemeente Oost-Gelre

     

Eed en belofte van de gemeente Opmeer

     

Eed en belofte van de gemeente Opsterland

     

Eed en belofte van de gemeente Oss

     

Eed en belofte van de gemeente Oude IJsselstreek

     

Eed en belofte van de gemeente Ouder-Amstel

     

Eed en belofte van de gemeente Over Betuwe

     

Eed en belofte van de gemeente Papendrecht

     

Eed van de gemeente Peel en Maas

     

Belofte van de gemeente Peel en Maas

     

Eed van de gemeente Pijnacker – Nootdorp

     

Belofte van de gemeente Pijnacker – Nootdorp

     

Eed en belofte van de gemeente Purmerend

     

Eed van de gemeente Putten

     

Belofte van de gemeente Putten

     

Eed en belofte van de gemeente Raalte

     

Eed van de gemeente Reimerswaal

     

Belofte van de gemeente Reimerswaal

     

Eed van de gemeente Renkum

     

Eed van de gemeente Rheden

     

Belofte van de gemeente Rheden

     

Eed van de gemeente Rhenen

     

Eed en belofte van de gemeente Rijssen-Holten

     

Eed en belofte van de gemeente Rijswijk

     

Eed en belofte van de gemeente Roerdalen

     

Eed van de gemeente Roermond

     

Belofte van de gemeente Roermond

     

Eed van de gemeente Rotterdam

     

Belofte van de gemeente Rotterdam

     

Eed van de gemeente Rucphen

     

Belofte van de gemeente Rucphen

     

Eed en belofte van de gemeente Scherpenzeel

     

Eed en belofte van de gemeente Schiedam

     

Eed en belofte van de gemeente Schouwen-Duiveland

     

Eed van de gemeente Simpelveld

     

Belofte van de gemeente Simpelveld

     

Belofte van de gemeente Sint Anthonis

     

Eed en belofte van de gemeente Sittard-Geleen

     

Eed van de gemeente Sliedrecht

     

Belofte van de gemeente Sliedrecht

     

Eed van de gemeente Sluis

     

Belofte van de gemeente Sluis

     

Eed en belofte van de gemeente Soest

     

Eed en belofte van de gemeente Someren

     

Eed van de gemeente Son en Breugel

     

Eed en belofte van de gemeente Staphorst

     

Eed en belofte gemeente Steenbergen

     

Eed en belofte van de gemeente Steenwijkerland

     

Belofte van de gemeente Stein

     

Eed en belofte van de gemeente Stichtse Vecht

     

Eed van de gemeente Súdwest-Fryslân

     

Belofte van de gemeente Súdwest-Fryslân

     

Eed en belofte van de gemeente Terneuzen

     

Eed van de gemeente Texel

     

Belofte van de gemeente Texel

     

Eed en belofte van de gemeente Tholen

     

Eed en belofte van de gemeente Tiel

     

Eed en belofte Gemeente Tilburg

     

Eed en belofte van de gemeente Twenterand

     

Eed van de gemeente Tynaarlo

     

Belofte van de gemeente Tynaarlo

     

Eed van de gemeente Uithoorn

     

Belofte van de gemeente Uithoorn

     

Eed en belofte van de gemeente Urk

     

Belofte van de gemeente Utrecht

     

Eed en belofte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

     

Eed van de gemeente Valkenburg aan de Geul

     

Belofte van de gemeente Valkenburg aan de Geul

     

Eed van de gemeente Valkenswaard

     

Belofte van de gemeente Valkenswaard

     

Eed en belofte van de gemeente Veenendaal

     

Eed en belofte van de gemeente Veldhoven

     

Eed en belofte van de gemeente Velsen

     

Eed en belofte van de gemeente Venlo

     

Eed en belofte van de gemeente Vlaardingen

     

Eed van de gemeente Voerendaal

     

Belofte van de gemeente Voerendaal

     

Eed van de gemeente Voorschoten

     

Belofte van de gemeente Voorschoten

     

Eed en belofte van de gemeente Waalwijk

     

Eed en belofte van de gemeente Waddinxveen

     

Eed van de gemeente Wageningen

     

Eed van de gemeente Waterland

     

Belofte van de gemeente Waterland

     

Eed van de gemeente Weesp

     

Belofte van de gemeente Weesp

     

Eed en belofte gemeente West Maas en Waal

     

Eed en belofte van de gemeente Westerveld

     

Eed en belofte van de gemeente Westland

     

Eed en belofte van de gemeente Westrom

     

Eed van de gemeente Weststellingwerf

     

Belofte van de gemeente Weststellingwerf

     

Eed van de gemeente Westvoorne

     

Eed en belofte van de gemeente Wijchen

     

Eed en belofte van de gemeente Wijk bij Duurstede

     

Eed en belofte van de gemeente Woensdrecht

     

Eed van de gemeente Woerden

     

Eed en belofte van de gemeente Woudenberg

     

Belofte van de gemeente Woudrichem

     

Eed en belofte van de gemeente Zaanstad

     

Eed van de gemeente Zaltbommel

     

Belofte de gemeente Zaltbommel

     

Eed en belofte van de gemeente Zeewolde

     

Eed en belofte van de gemeente Zevenaar

     

Eed van de gemeente Zoetermeer

     

Belofte van de gemeente Zoetermeer

     

Eed en belofte van de gemeente Zoeterwoude

     

Belofte van de gemeente Zuidhorn

     

Eed van de gemeente Zuidplas

     

Belofte van de gemeente Zuidplas

     

Eed en belofte van de gemeente Zundert

     

Eed en belofte van de gemeente Zutphen

     

Eed en belofte van de gemeente Zwartewaterland

     

Eed van de gemeente Zwijndrecht

     

Belofte van de gemeente Zwijndrecht

     

Eed en belofte van de gemeente Zwolle

   

Griffiepersoneel

     

Belofte van de gemeente Aalsmeer voor griffiepersoneel

     

Belofte van de gemeente Almelo voor griffiepersoneel

     

Eed en belofte van de gemeente Arnhem voor griffiepersoneel

     

Eed van de gemeente Assen voor de plv. griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Assen voor de griffier

     

Belofte van de gemeente Baarn voor de griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Barneveld voor de griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Beemster voor de griffier en loco griffier

     

Eed van de gemeente Best voor griffiepersoneel

     

Belofte van de gemeente Best voor griffiepersoneel

     

Eed van de gemeente Bodegraven voor griffiepersoneel

     

Eed en belofte van de gemeente Breda

     

Belofte van de gemeente Brunssum voor de (plaatsvervangend) griffier

     

Eed van de gemeente Bunschoten voor de (plaatsvervangend) griffier

     

Eed van de gemeente Delft voor de griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Den Haag voor de griffier

     

Belofte van de gemeente Diemen voor de griffier

     

Eed en belofte van Dongeradeel voor griffiepersoneel (Fries en Nederlands)

     

Eed en belofte van de gemeente Duiven voor Griffier/ plv griffier/ fractiemedewerker

     

Eed en belofte van de gemeente Emmen voor griffier/griffiemedewerker

     

Eed en belofte van de gemeente Gennep voor griffiepersoneel

     

Eed van de gemeente Halderberge voor de griffier

     

Belofte van de gemeente Halderberge voor de griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Heerhugowaard (loco-)griffier

     

Eed van de gemeente Krimpen aan den IJssel

     

Eed en belofte van de gemeente Krimpenerwaard voor medewerkers griffie

     

Eed en belofte van de gemeenten Leeuwarden voor griffiepersoneel

     

Eed van de gemeente Leiderdorp

     

Belofte van de gemeente Maasdriel voor griffiepersoneel

     

Eed en belofte van de gemeente Meerssen voor griffiepersoneel

     

Belofte van de gemeente Mook en Middelaar voor griffier

     

Belofte van de gemeente Nederweert voor griffiepersoneel

     

Eed en belofte van de gemeente Nieuwegein voor griffiepersoneel

     

Belofte van de gemeente Nieuwkoop voor (plv.) griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Noordwijk voor griffier/ plv griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Oldebroek (griffie)

     

Belofte van de gemeente Oude IJsselstreek voor de griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (griffier)

     

Eed en belofte van de gemeente Ridderkerk voor de griffier

     

Eed en belofte van de gemeente Schinnen voor medewerkers griffie

     

Eed van de gemeente Sliedrecht voor griffier en/of waarnemend griffier

     

Belofte van de gemeente Sliedrecht voor griffier en/of waarnemend griffier

     

Eed van de gemeente Stadskanaal

     

Belofte van de gemeente Stadskanaal

     

Eed van de gemeente Staphorst voor griffiepersoneel

     

Eed en belofte van de gemeente Sûdwest Fryslân voor griffiepersoneel

     

Eed van de gemeente Tynaarlo voor griffiepersoneel

     

Belofte van de gemeente Tynaarlo voor griffiepersoneel

     

Eed en belofte van de gemeente Venlo voor griffiepersoneel

     

Belofte van de gemeente Waadhoeke voor griffier en plv griffier

     

Belofte van de gemeente Waalre voor de griffier

     

Belofte van de gemeente Westerveld voor (plaatsvervangend) griffier

     

Belofte van de gemeente West Maas en Waal voor griffier

     

Eed van de gemeente Zuidplas voor griffiepersoneel (Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle)

     

Belofte van de gemeente Zuidplas voor griffiepersoneel (Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle)

   

Raadsadviseurs

     

Eed van de gemeente Nunspeet voor een raadsadviseur

 

Hoofdstuk IV Waterschappen

   

Eed van het waterschap Aa en Maas

   

Belofte van het waterschap Aa en Maas

   

Eed van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

   

Belofte van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

   

Eed van hoogheemraadschap Delfland

   

Belofte van hoogheemraadschap Delfland

   

Eed van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

   

Belofte van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

   

Eed van waterschap Noorderzijlvest

   

Belofte van waterschap Noorderzijlvest

   

Eed van waterschap Rijn en IJssel

   

Belofte van waterschap Rijn en IJssel

   

Eed of Belofte van hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

   

Eed en belofte van het Waterschap Vallei en Veluwe

   

Eed van waterschap Vechtstromen

   

Belofte van waterschap Vechtstromen

   

Eed (Almachtige) van waterschap Zuiderzeeland

   

Eed (God Almachtig) van waterschap Zuiderzeeland

   

Belofte van waterschap Zuiderzeeland

 

Hoofdstuk V Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

   

Eed en belofte van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA)

   

Eed en belofte van de Nederlandse loodsencorporatie en Regionale loodsencorporaties

   

Eed en belofte van de Nederlandse orde van advocaten en orden van advocaten in de arrondissementen

   

Eed en belofte van de Orde van Octrooigemachtigden

 

Hoofdstuk VI Gemeenschappelijke regelingen

   

Eed en belofte van 1Stroom

   

Eed en belofte van Avalex

   

Eed en belofte van de Avelingen Groep (bankierseed)

   

Eed en belofte van AVRI (Rivierenland)

   

Eed en belofte van de BAR organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)

   

Eed en belofte van de BEL Combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren)

   

Eed en belofte van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

   

Eed en belofte van de Brandweer Amsterdam – Amstelland

   

Eed en belofte van de Brandweer Brabant Noord

   

Eed en belofte van de Brandweer Hollands Midden

   

Belofte van de gemeente BVO Vijfheerenlanden

   

Eed en belofte van BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant)

   

Eed van De Kompanjie (Pekela en Veendam)

   

Belofte van De Kompanjie (Pekela en Veendam)

   

Belofte van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

   

Eed van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Franeker)

   

Eed van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

   

Belofte van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

   

Eed van GGD Flevoland

   

Belofte van GGD Flevoland

   

Eed van GGD Hollands Noorden

   

Belofte van GGD Hollands Noorden

   

Eed van GGD Noord- en Oost-Gelderland

   

Eed en belofte van Meerinzicht

   

Eed van de gemeente MijnGemeenteDichtbij (Boxtel en Sint-Michielsgestel)

   

Belofte van de gemeente MijnGemeenteDichtbij (Boxtel en Sint-Michielsgestel)

   

Eed en belofte van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

   

Eed van Novatec

   

Belofte van Novatec

   

Eed en belofte van de Omgevingsdienst Brabant Noord

   

Belofte van de Omgevingsdienst Brabant Noord

   

Eed van de Omgevingsdienst De Vallei

   

Belofte van de Omgevingsdienst De Vallei

   

Eed van de Omgevingsdienst Groningen

   

Belofte van de Omgevingsdienst Groningen

   

Eed van de Omgevingsdienst IJsselland

   

Belofte van de Omgevingsdienst IJsselland

   

Eed en belofte van de Omgevingsdienst Midden-Holland

   

Eed en belofte van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe

   

Eed van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

   

Eed van de Omgevingsdienst Regio Arnhem

   

Belofte van de Omgevingsdienst Regio Arnhem

   

Eed van de Omgevingsdienst Groningen

   

Belofte van de Omgevingsdienst Groningen

   

Eed van de Omgevingsdienst Rivierenland

   

Belofte van de Omgevingsdienst Rivierenland

   

Eed van Orionis Walcheren

   

Belofte van Orionis Walcheren

   

Eed van de RDOG Hollands Midden

   

Eed en belofte van de Regio Gooi en Vechtstreek

   

Eed van de Samenwerking Kempengemeenten

   

Belofte van de Samenwerking Kempengemeenten

   

Eed van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

   

Belofte van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

   

Eed en belofte van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

   

Eed en belofte van de SED Organisatie (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)

   

Belofte van Servicepunt71

   

Eed en belofte van Stroomopwaarts MVS (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)

   

Eed en belofte van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

   

Eed of belofte van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

   

Eed en belofte van de Veiligheidsregio Fryslân

   

Eed van de Veiligheidsregio Haaglanden

   

Belofte van de Veiligheidsregio Haaglanden

   

Eed van de Veiligheidsregio IJsselland

   

Belofte van de Veiligheidsregio IJsselland

   

Eed van de Veiligheidsregio Kennemerland

   

Belofte van de Veiligheidsregio Kennemerland

   

Eed en belofte van de Veiligheidsregio Limburg Noord

   

Eed van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

   

Eed van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord

   

Belofte van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord

   

Eed en belofte van de Veiligheidsregio Twente

   

Belofte van de Veiligheidsregio Utrecht

   

Eed van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

   

Belofte van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

   

Eed en belofte van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

   

Eed van de Werkorganisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)

   

Eed en belofte van de Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert)

   

Eed van de Werkorganisatie Duivenvoorde

   

Belofte van de Werkorganisatie Duivenvoorde

   

Eed bij de Werkorganisatie HLTsamen (Hillegom, Lisse en Teylingen)

   

Belofte bij de Werkorganisatie HLTsamen (Hillegom, Lisse en Teylingen)

   

Eed van Werkplein Hart van West-Brabant

 

Hoofdstuk VII ZBO’s

   

Eed en belofte van de AFM (Autoriteit financiële markten)

   

Eed en belofte van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

   

Eed en belofte van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

   

Eed en belofte van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

   

Eed en belofte van de Kamer van Koophandel

   

Eed en belofte van Naktuinbouw

   

Eed en belofte van De Nederlandsche Bank N.V.

   

Eed en belofte van de Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

   

Eed en belofte van Staatsbosbeheer

   

Eed en belofte van de Sociale Verzekeringsbank

   

Eed en belofte van de UWV

   

Eed van de Waarderingskamer

   

Belofte van de Waarderingskamer

Eed en belofteformulieren

Hoofdstuk I Rijk

Eed van de sector Rijk (*)

Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Belofte van de sector Rijk (*)

Ik beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!

* Sector Rijk zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar

Ik zweer/beloof trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de overige wetten van het Rijk.

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

Ik zweer/beloof dat ik om iets in mijn functie als honorair consulair ambtenaar behorende tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken te doen of te laten van niemand enige belofte of geschenk zal aannemen.

Ik zweer/beloof dat ik de mij opgedragen taken zal vervullen overeenkomstig de Nederlandse wetten en besluiten en de overige voorschriften en aanwijzingen, mij gegeven of te geven, en dat ik de belangen van ............................................. zal voorstaan en bevorderen.

Ik zweer/beloof dat ik de zaken waarvan ik bij het vervullen van mijn consulaire taken kennis neem en waarvan ik het geheim of vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of uit hoofde van mijn taakvervulling tot mededeling verplicht ben.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Dat verklaar en beloof ik.

Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar (Engels)

I swear/promise allegiance to the King, the Constitution and the other laws of the State.

I swear/affirm that I made no gift or promise to anyone in order to obtain my position, nor shall I make any gift or promise to that end.

I swear/affirm that I shall accept no gift or promise from anyone in order to do or to omit to do anything in the course of my duties as an honorary consular officer of the T

I swear/affirm that I shall perform the duties with which I have been charged in accordance with the laws of the Netherlands and that I shall carry out the other instructions which have been or may in future be given to me and that I shall uphold and further the interests of ...........................................

I swear/affirm that I shall not reveal matters which come to my knowledge in the course of my consular duties and which I know or should realise to be secret or confidential in nature to anyone other than persons to whom I am obliged to communicate them by law or by virtue of my official duties.

So help me God Almighty!

This I affirm and promise.

Hoofdstuk II Provincies

Eed en belofte van de provincie Drenthe

Ik zweer/verklaar en beloof als ambtenaar het volgende

Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen.

Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ............... zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! /Dat verklaar en beloof ik!

Eed en belofte van de provincie Flevoland.

Ik zweer/verklaar en beloof als ambtenaar het volgende.

Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen.

Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ............ zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»/ «dat verklaar en beloof ik».

Eed en belofte van de provincie Friesland

«Ik zweer/beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet.

Ik zal de beginselen van de democratische rechtstaat respecteren.

Ik zal loyaal zijn ten opzichte van ...................

Ik zal onpartijdig handelen en van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen, dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal geen giften aannemen om iets in mijn functie te doen of te laten en vertrouwelijk omgaan met informatie.

Ik zal het ambt dat mij is toevertrouwd getrouw vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

(Of)

Dat beloof ik.»

Eed van de provincie Friesland (Fries)

«Ik swar as amtner plechtich it neikommende:

Ik sil trou oan «e grûnwet wêze.

Ik sil de begjinsels fan de demokratyske rjochtssteat earbiedigje.

Ik sil loyaal wêze foar ...................... oer.

Ik sil ûnpartidich hannelje en fan de oerheidsmacht dy’t my tabetroud is gjin misbrûk meitsje.

Ik sil de betrouberens fan it amt gjin skea dwaan.

Ik sil it betrouwen, dat de boarger yn my hawwe mei, net beskamje.

Ik sil gjin jeften oannimme om dingen yn myn funksje te dwaan of te litten en fertroulik mei ynformaasje omgean.

Ik sil it amt dat my tabetroud is sekuer útoefenje.

Sa wier helpe my God Almachtich!

Belofte van de provincie Friesland (Fries)

«Ik ûnthjit as amtner plechtich it neikommende:

Ik sil trou oan «e grûnwet wêze.

Ik sil de begjinsels fan de demokratyske rjochtssteat earbiedigje.

Ik sil loyaal wêze foar ........................... oer.

Ik sil ûnpartidich hannelje en fan de oerheidsmacht dy’t my tabetroud is gjin misbrûk meitsje.

Ik sil de betrouberens fan it amt gjin skea dwaan.

Ik sil it betrouwen, dat de boarger yn my hawwe mei, net beskamje.

Ik sil gjin jeften oannimme om dingen yn myn funksje te dwaan of te litten en fertroulik mei ynformaasje omgean.

Ik sil it amt dat my tabetroud is sekuer útoefenje.

Dat ûnthjit ik»

Eed en belofte van de provincie Gelderland

Ik zweer/ verklaar en beloof als ambtenaar het volgende:

 • Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt;

 • Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen;

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen;

 • Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen;

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie;

 • Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ........................... zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig/ Dat verklaar en beloof ik/ Zo waarlijk helpe mij Allah, de erbarmer, de barmhartige.

Eed en belofte van de provincie Groningen

Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen.

Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ........................ zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

(Dat verklaar en beloof ik!)

Eed van de provincie Limburg

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand belofte heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Belofte van de provincie Limburg

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand belofte heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik verklaar dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik verklaar dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!

Eed en belofte van de provincie Noord-Brabant

Ik beloof/zweer dat ik mij aan de Grondwet en overige wetten van ons land zal houden;

Ik beloof/zweer dat ik het publieke belang zal dienen en mij zal gedragen zoals van een goed ambtenaar mag worden verwacht, daarbij zorgvuldig om zal gaan met het delen van informatie en de vertrouwelijkheid van informatie zal respecteren;

Ik verklaar/zweer dat ik in verband met mijn indiensttreding eerlijk en volledig ben geweest in het verstrekken van informatie, aan niemand iets heb geschonken of beloofd en van niemand giften of beloften heb aangenomen.

(bij de belofte)

«Dat beloof en verklaar ik»

(bij de eed)

«Zo waarlijk helpe mij God, Almachtig»

«Zo waarlijk helpe mij Allah, de Erbarmer, de Barmhartige»

«Mijn geloof in ..................... zal mij tot steun zijn»

of de volgende letterlijke (Joodse/Hindoeïstische/Boeddhistische of op andere religieuze overtuiging geïnspireerde) tekst:

Eed van de provincie Noord-Holland

Ik zweer en beloof als ambtenaar het volgende:

 • Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

 • Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen.

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen.

 • Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ................................. zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig».

Belofte van de provincie Noord-Holland

Ik verklaar en beloof als ambtenaar het volgende:

 • Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

 • Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen.

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen.

 • Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van .............................. zal schaden.

«Dat verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van provincie Overijssel

Ik zweer als ambtenaar het volgende:

 • ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt;

 • ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen;

 • ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen;

 • ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen;

 • ik zal zorgvuldig omgaan met informatie;

 • ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ........................ zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»

Eed van de provincie Utrecht

Ik zweer dat ik, om tot ambtenaar te worden aangenomen in dienst van .................., rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gekregen of beloofd en voor het verkrijgen van mijn dienstverband geen onjuiste informatie heb verstrekt.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als ambtenaar in dienst van .................................... naar eer en geweten, plichtsgetrouw en zorgvuldig zal vervullen.

Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt en het aanzien van .............................. zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Belofte van de provincie Utrecht

Ik verklaar dat ik, om tot ambtenaar te worden aangenomen in dienst van ..............., rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gekregen of beloofd en voor het verkrijgen van mijn dienstverband geen onjuiste informatie heb verstrekt.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als ambtenaar in dienst van .................................... naar eer en geweten, plichtsgetrouw en zorgvuldig zal vervullen.

Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt en het aanzien van ............... zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!

Eed en belofte van de provincie Zeeland

Ik zweer/ verklaar en beloof als ambtenaar het volgende.

Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen.

Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ........................... zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»/ «dat verklaar en beloof ik».

Eed en belofte van de provincie Zuid-Holland

Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand belofte heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! /Dat verklaar en beloof ik!

Hoofdstuk III Gemeenten

Ambtenaren

Eed en belofte van de gemeente Aalten

Hierbij verklaar ik,

 • Dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ........................ zal eerbiedigen.

 • Dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van .................................... als leidraad zal hanteren.

Eed en belofte van de gemeente Achtkarspelen

 • Ik zweer/ verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze functie aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • Ik zweer/ beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn functie iets te doen of na te laten.

 • Ik zweer/ beloof, dat ik de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal uitvoeren.

 • Ik zweer/ beloof, dat ik zaken die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren, tenzij ik daar volgens de wet of ambtshalve toe verplicht ben.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig! / Dit verklaar en beloof ik!

Eed van de gemeente Alblasserdam

 • I. «ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik alle overige wettelijke regelingen van ons land en van .................. zal eerbiedigen»;

 • II. «ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt, of relevante informatie heb verzwegen in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband»;

 • III. «ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen»;

 • IV. «ik zweer dat ik mij in de uitoefening van mijn functie bewust zal zijn van het publieke karakter hiervan»;

 • V. «ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik beroepshalve tot mededeling verplicht ben»;

 • VI. «ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen wat het aanzien van mijn functie zal schaden»;

«zo waarlijk helpe mij God Almachtig»

Belofte van de gemeente Alblasserdam

 • VII. «ik beloof dat ik trouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen»;

 • VIII. «ik beloof dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt, of relevante informatie heb verzwegen in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband»;

 • IX. «ik beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen»;

 • X. «ik beloof dat ik mij in de uitoefening van mijn functie bewust zal zijn van het publieke karakter hiervan»;

 • XI. «ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik beroepshalve tot mededeling verplicht ben»;

 • XII. «ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zat zijn en dat ik niets zal doen wat het aanzien van mijn functie zal schaden»;

«dit verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Alkmaar

 • Ik zweer/beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

 • Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! /Dat verklaar en beloof ik!

Eed van de gemeente Almelo

Ik zweer dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van .............................., zoveel in mijn vermogen is, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig!»

Eed van de gemeente Almere

Ik zweer

 • 1. dat ik de gerechtigheid zal dienen.

 • 2. dat ik trouw zal zijn aan de Grondwet en de overige regelgeving.

 • 3. dat ik mij zal inzetten voor het welzijn en de rechten van alle burgers van ................

 • 4. dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • 5. dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van .................. en het door hen vastgestelde beleid.

 • 6. dat ik van de overheidsmacht, die mij is toevertrouwd, geen enkel misbruik zal maken.

 • 7. dat ik zorgvuldig zal omgaan met informatie.

 • 8. dat ik de geloofwaardigheid van het ambt niet zal schaden.

 • 9. dat ik het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet zal beschamen.

 • 10. dat ik me een zelfstandig oordeel zal vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig»

Belofte van de gemeente Almere

Ik verklaar

 • 1. dat ik de gerechtigheid zal dienen.

 • 2. dat ik trouw zal zijn aan de Grondwet en de overige regelgeving.

 • 3. dat ik mij zal inzetten voor het welzijn en de rechten van alle burgers ............................

 • 4. dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • 5. dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van ..................... en het door hen vastgestelde beleid.

 • 6. dat ik van de overheidsmacht, die mij is toevertrouwd, geen enkel misbruik zal maken.

 • 7. dat ik zorgvuldig zal omgaan met informatie.

 • 8. dat ik de geloofwaardigheid van het ambt niet zal schaden.

 • 9. dat ik het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet zal beschamen.

 • 10. dat ik me een zelfstandig oordeel zal vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

«Dat verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Alphen aan den Rijn

Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Grondwet en alle overige wetten van ons land en ..................... zal eerbiedigen;

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die persoon aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van .................. zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Belofte van de gemeente Alphen aan den Rijn

Ik beloof dat ik trouw zal zijn aan de Grondwet en alle overige wetten van ons land en ............... zal eerbiedigen;

Ik beloof dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling;

Ik beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die persoon aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van ........................... zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!

Eed en belofte van de gemeente Amstelveen

Ik, ........., verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals respectievelijk vastgelegd in:

 • de toepasselijke wetsbepalingen;

 • bepalingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling van ........................................

 • en de Gedragscode voor ambtenaren, welke mij in het kader van de dienstverhouding met ............... ter hand zijn gesteld.

Ik beloof dat ik me aan de regels zal houden en me zal gedragen volgens de gedragscode.

Ik beloof overigens dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en me zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, open en integer zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt schaadt.

«Dat beloof ik» of «Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Eed en belofte van de gemeente Amersfoort

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk;

Ik zal me inzetten voor het algemeen belang van ............... en werken voor alle burgers van ...........................; Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren;

Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van ........................... zijn;

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van .................. en het door hen vastgestelde beleid; Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik;

Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met .................................... eigendommen; Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

Ik zal me houden aan de integriteitregels «zo zijn onze manieren» van ..................................

Dat beloof ik!

Eed en belofte van de gemeente Amsterdam

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal mij inzetten voor de rechten en het welzijn van alle burgers van ...................

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ................................. en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen, dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal mij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Dat verklaar en beloof ik.

Of eventueel een verwijzing naar godsdienst zoals:

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Of:

Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige. Of:

Zo waarlijk, als het woord van de Bhagavad Gita, helpe mij Shri Krishna.

Eed en belofte van de gemeente Appingedam

 • * Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk;

 • * Ik zal me inzetten voor het algemeen belang van de stad en werken voor alle burgers van ..............................;

 • * Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren;

 • * Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van ................................. zijn;

 • * Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ........................ en het door hen vastgestelde beleid;

 • * Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik;

 • * Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ................................. eigendommen;

 • * Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

 • * Ik zal me houden aan de integriteitregels «Gedragscode voor ambtenaren bij ...........................».

Eed en belofte van de gemeente Arnhem

A. algemeen (voor alle ambtenaren)

Ik zweer /beloof dat ik als ambtenaar in dienst van ........................:

 • 1. rechtvaardig en integer handel;

 • 2. trouw ben aan de Grondwet en de andere wetten;

 • 3. mij inzet voor de rechten en het welzijn van alle inwoners van .................................;

 • 4. onpartijdig optreedt en de democratische beginselen en procedures respecteer;

 • 5. loyaal ben aan het bestuur en het beleid van ..............................;

 • 6. geen misbruik maak van mijn ambtelijke positie;

 • 7. zorgvuldig omga met informatie;

 • 8. de geloofwaardigheid van de ambtelijke positie niet schaadt;

 • 9. het vertrouwen van de inwoners niet beschaam;

 • 10. mezelf steeds de vraag stel of ik moreel juist handel.

Dat verklaar en beloof ik.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Zo waarlijk helpe mij Allah, de erbarmer, de barmhartige

andere godsdienstige -bijvoorbeeld hindoeïstische of boeddhistische tekst

B. Bijzondere opsporingsambtenaren

De bijzondere opsporingsambtenaar legt in verband met zijn benoeming als bijzonder opsporingsambtenaar de volgende eed of belofte af:

«Ik zweer (beloof), dat ik de mij opgelegde plichten met alle ijver en zonder aanziens des persoons zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat beloof ik)».

C. Ambtenaren burgerlijke stand

«Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn dienstverband, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze betrekking te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig». («Dat verklaar en beloof ik»).

Eed en belofte van de gemeente Arnhem

 • 1. Ik zweer/beloof, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 4. Ik zweer/beloof dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode integriteit voor ambtenaren van ........................... als leidraad zal hanteren

 • 5. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» of «Dit verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Assen

Ik zweer/beloof dat

 • 1. ik deze functie niet heb verkregen door het doen van beloften, toezeggingen, of het geven van geschenken: ik ben integer;

 • 2. ik ook integer zal blijven bij het uitoefenen van mijn functie;

 • 3. ik een goed ambtenaar zal zijn en ik mij zal houden aan de gedragscode voor ambtenaren bij .....................;

 • 4. ik zorgvuldig zal omgaan met informatie, gegevens en voorkennis en ik zal geen vertrouwelijke informatie vanuit .............................. naar buiten brengen.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» of

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Asten

 • 1. Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 4. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • 5. Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................ als leidraad zal hanteren.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» of

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Baarn

«Ik heb kennisgenomen van de integriteitgedragscode zoals deze is opgesteld voor medewerkers van .................................... en ik zal de daarin genoemde gedragsregels naleven.

Ik ben in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, betrouwbare vertegenwoordiger van ......................

Ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ........................... schaadt. Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geschenken of gunsten, anders dan aangegeven in de gedragscode, mag accepteren, dat ik de vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk mag gebruiken en dat ik zorgvuldig zal omgaan met ................................. eigendommen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig»

Belofte van de gemeente Baarn

«Ik heb kennisgenomen van de integriteitgedragscode zoals deze is opgesteld voor medewerkers van ..................... en ik zal de daarin genoemde gedragsregels naleven.

Ik ben in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, betrouwbare vertegenwoordiger van ............................

Ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van .............................. schaadt. Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geschenken of gunsten, anders dan aangegeven in de gedragscode, mag accepteren, dat ik de vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk mag gebruiken en dat ik zorgvuldig zal omgaan met ................................. eigendommen.

Dat beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Barendrecht

Hierbij zweer of verklaar en beloof ik als ambtenaar plechtig het volgende:

 • Ik heb direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Tot het verkrijgen van mijn dienstverband heb ik aan niemand iets geschonken of beloofd en zal dit ook niet gaan doen.

 • Ik zal mij als een goed ambtenaar gedragen.

 • Ik zal plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken vervullen naar beste vermogen.

 • Ik zal zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheimhouden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.

 • Ik zal in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van ..................... zijn;

 • Ik zal voorkomen dat mijn gedrag het aanzien van ...................... of het ambt zal schaden, en hierbij de gedragscode van ........................... als uitgangspunt nemen.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met .............................. eigendommen.

 • Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geschenken of gunsten boven een bedrag van € 25,– mag aannemen. Ik meld iedere gift of geschenk bij mijn direct leidinggevende.

 • Ik ben trouw aan de Grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het Rijk en ............................

Eed van de gemeente Barneveld

Ik zweer als ambtenaar het volgende:

Ik ben in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger van ......................

Ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ..................... schaadt.

Ik ben mij ervan bewust dat ik zonder toestemming geen geschenken mag accepteren.

Ik ben mij ervan bewust dat ik de vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk mag gebruiken.

Ik ben mij ervan bewust dat ik zorgvuldig zal omgaan met ....................................... eigendommen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Belofte van de gemeente Barneveld

Ik beloof als ambtenaar het volgende:

Ik ben in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger van ...............................

Ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ..................... schaadt.

Ik ben mij ervan bewust dat ik zonder toestemming geen geschenken mag accepteren.

Ik ben mij ervan bewust dat ik de vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk mag gebruiken.

Ik ben mij ervan bewust dat ik zorgvuldig zal omgaan met ........................... eigendommen.

Dat verklaar en beloof ik.

Eed en belofte van de gemeente Beek

«Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

 • 1. Ik zal de gerechtigheid dienen.

 • 2. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • 3. Ik zal mij inzetten voor het welzijn en de rechten van alle burgers van ...................

 • 4. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • 5. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ............ en het door hen vastgestelde beleid.

 • 6. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

 • 7. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • 8. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

 • 9. Ik zal het vertrouwen, dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

 • 10. Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Dat verklaar en beloof ik/ Zo waarlijk helpe mij God Almachtig/ Verwijzing naar andere godsdienst»

Belofte van de gemeente Beesel

 • Ik verklaar dat ik mijn taken zorgvuldig uitvoer. Bij de uitvoering houd ik mij aan de Grondwet, alle wettelijke regelingen en regelingen van ...................

 • Ik verklaar dat ik vertrouwelijk omga met alle informatie. Ik houd deze informatie geheim, met uitzondering van de personen aan wie ik verplicht ben dit mede te delen.

 • Ik verklaar dat ik me gedraag zoals een ambtenaar zich hoort te gedragen. Ik ben zorgvuldig, betrouwbaar en integer. Ik doe niets dat de titel »ambtenaar» schaadt. De gedragscode voor ambtenaren van ........................ is hierbij mijn richtlijn.

Dit beloof ik.

Eed en belofte van de gemeente Bergeijk

 • 1. Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 4. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» of

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Berg en Dal

 • Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken naar beste vermogen zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet, alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben, zowel tijdens mijn dienstverband als na afloop.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar zal zijn en daarbij onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ..................... als leidraad zal hanteren.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Belofte van de gemeente Berg en Dal

 • Ik verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken naar beste vermogen zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet, alle overige wettelijke regelingen van ons land en van .................. zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben, zowel tijdens mijn dienstverband als na afloop.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar zal zijn en daarbij onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................... als leidraad zal hanteren.

«Dat verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Bergen (Limburg)

 • Ik zweer/verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van .................. zal eerbiedigen.

 • Ik zweer/beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van .................. als leidraad zal hanteren.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»/ «Dat verklaar en beloof ik!»

Eed en belofte van de gemeente Bergen op Zoom

 • 1. Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten en mijn functie plichtsgetrouw zal vervullen.

 • 3. Ik zweer/beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten en andere regelgeving, waaronder de gestelde gedragsregels als ambtenaar, zal nakomen en dat ik mijn plichten als vertegenwoordiger van ............... naar eer en geweten zal vervullen.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» of

Dat verklaar en beloof ik

Eed en belofte van de gemeente Berkelland

Ik verklaar voor mijn handelen als medewerker van .....................:

Dienstverband

 • Ik heb op geen enkele manier onjuiste informatie gegeven om deze baan te krijgen.

 • Ik heb niemand iets beloofd of gegeven om deze baan te krijgen.

Betrouwbaar werken

 • Ik ben eerlijk, betrouwbaar en rechtvaardig in alles wat ik doe.

 • Informatie die vertrouwelijk is vertel ik aan niemand door. Als ik dat nodig vind, mag ik vertrouwelijke informatie door vertellen aan een vertrouwenspersoon of mijn concern opdrachtgever.

 • Ik doe mijn best om mijn werk zo goed mogelijk te doen.

 • Ik ben ambassadeur van ......................

 • Ik ben zuinig op de eigendommen van ................

Eerlijk en rechtvaardig werken

 • Ik laat me niet omkopen, en neem geen cadeautjes of gunsten aan.

 • Ik trek niemand voor en ben onpartijdig in mijn werk.

 • Ik houd me aan de Grondwet en aan alle andere wetten en regels in Nederland.

Belangrijke waarden voor de organisatie

 • Ik werk oplossings- en resultaatgericht en ben open, eerlijk, echt en flexibel.

In mijn werk staan leren, innoveren en samenwerken centraal.

Dat verklaar en beloof ik/ Zo waarlijk helpe mij God almachtig*

*Op grond van godsdienstige gezindheid kun je hierbij kiezen voor een andere formulering, zoals het aanroepen van Allah in plaats van God.

Eed en belofte van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie)

Ik, ..............., medewerker van ....................., zweer of beloof het volgende:

 • 1. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en aan de overige wetten van het Rijk.

 • 2. Ik zal me inzetten voor de rechten en het welzijn van burgers.

 • 3. Ik zal onpartijdig handelen, dus ik zal niet discrimineren en geen voorkeursbehandelingen verlenen.

 • 4. Ik zal mijn taken plichtsgetrouw en nauwgezet vervullen.

 • 5. Ik zal vertrouwelijk omgaan met politiek gevoelige en vertrouwelijke informatie.

 • 6. Ik zal zorgvuldig en integer omgaan met mijn werkomgeving, mijn collega’s en ............ eigendommen.

 • 7. Ik zal mij steeds een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Dit verklaar en beloof ik

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig

Eed en belofte van de gemeente Borger – Odoorn

..................... wil een integere organisatie met een open werkklimaat zijn, die zich inzet voor de belangen van .................................... en het vertrouwen heeft van de burgers.

Daartoe zweer/ beloof * ik als ambtenaar/ ............................ medewerker het volgende:

 • ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van ons land;

 • ik zal me inzetten voor het algemeen belang van .............................. en werken voor alle burgers van ........................;

 • ik zal onpartijdig handelen en de beginselen van de democratie respecteren;

 • ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van .................................... zijn;

 • ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ...................... en het door hen vastgestelde beleid;

 • ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik;

 • ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ........................... eigendommen;

 • ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

 • ik heb kennis genomen van en zal me houden aan de gedragscode integriteit van ......................

Zo waarlijk helpe mij God almachtig! danwel Dit verklaar en beloof ik!*

 • * afhankelijk van je levensovertuiging maak je hier de keuze tot het afleggen van de eed of de belofte.

Eed van de gemeente Borne

 • 1. Ik zweer/ beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en overige wetten en regelgeving van de overheid en dat ik mijn plichten als ambtenaar, vermeld in de ............. Arbeidsvoorwaarden Regeling, naar eer en geweten zal vervullen.

 • 2. Ik zweer/ beloof, dat ik mijn functie nauwgezet en adequaat zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 3. Ik zweer/ beloof, dat ik geen misbruik maak van mijn positie als ambtenaar.

 • 4. Ik zweer/ beloof, dat ik mij zal inzetten voor het algemeen belang en in het bijzonder voor het belang van .........................

 • 5. Ik zweer/ beloof, dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van ............ en het door hen vastgestelde beleid.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» of

Belofte van de gemeente Borne

 • 1. Ik zweer/ beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en overige wetten en regelgeving van de overheid en dat ik mijn plichten als ambtenaar, vermeld in .................. Arbeidsvoorwaarden

 • Regeling, naar eer en geweten zal vervullen.

 • 2. Ik zweer/ beloof, dat ik mijn functie nauwgezet en adequaat zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 3. Ik zweer/ beloof, dat ik geen misbruik maak van mijn positie als ambtenaar.

 • 4. Ik zweer/ beloof, dat ik mij zal inzetten voor het algemeen belang en in het bijzonder voor het belang van ...................

 • 5. Ik zweer/ beloof, dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van ............ en het door hen vastgestelde beleid.

«Dat verklaar en beloof ik».

Belofte van de gemeente Boxtel

Ik verklaar en beloof

 • 1. dat ik bij het verkrijgen van mijn dienstverband de juiste informatie heb verstrekt en niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • 2. dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten;

 • 3. dat ik mij plichtsgetrouw, nauwgezet, loyaal, onpartijdig, onafhankelijk en met respect voor de wet en de democratische beginselen zal gedragen;

 • 4. dat ik in mijn contacten met bestuur, burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare medewerker van ..................... zal zijn en geen misbruik zal maken van mijn macht;

 • 5. dat zaken, waar ik door het uit hoofde van mijn functie kennis van draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ambtsbelofte: «Dat verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Breda

 • 1. Ik zet mij in voor het algemeen belang van de organisatie ..................... en het welzijn van de burgers van .........................

 • 2. Ik heb kennisgenomen van de regels voor integriteit, zoals vastgelegd in de toepasselijke wetsbepalingen en de Gedragscode van ............................

 • 3. Ik zweer/beloof dat ik mij houd aan deze regels, aan de Grondwet en aan de overige wetten en regelgeving van de overheid.

 • 4. Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken vervul en mij gedraag zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar ben en dat ik niets doe dat het aanzien van het ambt of ..................... schaadt.

 • 5. Ik maak geen misbruik van de mij toevertrouwde overheidsmacht.

 • 6. Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ........................ eigendommen.

 • 7. Ik zal loyaal zijn ten opzichte van het door de bestuursorganen van ..................... vastgestelde beleid.

 • 8. Ik zweer/beloof dat ik van niemand een belofte, gunst of geschenk aanneem om in mijn werk iets te doen of na te laten.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig», of

«Zo waarlijk helpe Allah de Erbarmer, de Barmhartige».

Voor degene die de belofte uitspreekt: «Dat verklaar en beloof ik».

Eed en belofte van de gemeente Brielle

 • 1. Ik zweer/beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

 • 2. Ik zweer/verklaar dat ik voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven;

 • 3. Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • 4. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten;

 • 5. Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • 6. Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van mijn ambt zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig!» of «Dat verklaar en beloof ik!»

Eed van de gemeente Brummen

Ik zweer, dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik zweer, dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik zweer, dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

Ik zweer, dat ik zaken, die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer, dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................ als leidraad zal hanteren.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Belofte van de gemeente Brummen

Ik verklaar, dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik verklaar, dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik beloof, dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ........................... zal eerbiedigen.

Ik beloof, dat ik zaken, die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik beloof, dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................... als leidraad zal hanteren.

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Bunnik

«Ik zweer dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen ........................, zoveel in mijn vermogen ligt, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die persoon aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!»

Belofte van de gemeente Bunnik

«Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik beloof dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen ...................................., zoveel in mijn vermogen ligt, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die persoon aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!»

Eed en belofte ambtenaren gemeente Buren

Hierbij bevestig ik dat ik kennis heb genomen van de gedragscode voor Ambtelijke integriteit van .........................

Ik verklaar hierbij dat ik me houd aan deze gedragscode en dat ik bereid ben om jaarlijks verantwoording af te leggen aan mijn direct leidinggevende.

Ik realiseer mij dat de gedragscode van mij vraagt dat ik mijn functie verantwoordingsvol uitvoer. Mijn gedrag zal ........................ niet schaden.

Eed en belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel

 • Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer dat ik, om iets vanuit mijn functie te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet, alle overige wettelijke regelingen van ons land en de regelingen en interne richtlijnen van ........................ zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben of indien een wettelijk voorschrift mij tot de mededeling verplicht.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goede ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel

 • Ik verklaar en beloof dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar en beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken en verklaar en beloof en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik verklaar en beloof dat ik, om iets vanuit mijn functie te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen.

 • Ik verklaar en beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet, alle overige wettelijke regelingen van ons land en de regelingen en interne richtlijnen van ..................... zal eerbiedigen.

 • Ik verklaar en beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben of indien een wettelijk voorschrift mij tot de mededeling verplicht.

 • Ik verklaar en beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goede ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik

Eed en belofte van de gemeente Coevorden

Ik..., zweer/beloof, als medewerker van .................., het volgende:

 • Ik besef dat ik onderdeel ben van de overheid. Ik dien het algemeen belang en zal het vertrouwen in de overheid niet beschamen.

 • Ik houd mij aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. Ik treed correct op naar burgers, bedrijven en instellingen.

 • Ik discrimineer niet en verleen geen voorkeursbehandelingen.

 • Ik voer mijn werk op een professionele manier uit. Ik geef de ambtelijke leiding en het bestuur juiste, tijdige, relevante en volledige informatie. Situaties waarin ik niet volgens de algemeen aanvaarde professionele normen kan werken stel ik bij mijn leidinggevende aan de orde.

 • Ik ga respectvol met (de integriteit van) mijn collega's om. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag en spreek ook anderen daar op aan.

 • Ik ga verantwoord om met middelen van ............ (gelden, diensten, goederen, kennis). Ik vermijd het maken van onnodige kosten.

 • Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen. Ik kan de keuzes die ik binnen mijn werk maak verantwoorden.

 • Ik geef in mijn gedrag het goede voorbeeld.

 • Ik heb als iedere burger recht op vrijheid van meningsuiting doch ik erken dat ik door mijn werk als medewerker van .............................. deze vrijheid soms moet inperken.

2. Vertrouwelijk omgaan met politiek gevoelige en vertrouwelijke informatie

 • Ik ga binnen en buiten mijn werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers, gegevens van bedrijven en instellingen, politiek gevoelige en vertrouwelijke informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van ............ kan schaden.

 • Ik ben mij er van bewust dat activiteiten die ik naast mijn werk verricht mijn functioneren bij ................................. op een of andere wijze kunnen raken en houd mij aan de hiervoor vastgestelde regels.

 • Ik neem geen geschenken aan met een geschatte waarde boven de € 50,00.

 • Ik besef dat het aannemen van geschenken verkeerde verwachtingen kan scheppen en verplichtingen met zich mee kan brengen.

 • Ik houd het privégebruik van e-mail, internet en (mobiele)telefoon beperkt.

 • Ik ga verantwoord en openlijk om met .................. voorzieningen.

 • Ik bespreek ongewenst gedrag van mijn collega's zoveel mogelijk met henzelf. Zonodig meld ik dit aan mijn leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon.

 • Ik meld een vermoeden van fraude of corruptie van mijn collega(«s) aan mijn leidinggevende, de vertrouwenspersoon of het bestuur. Ik maak zonodig gebruik van de klokkenluidersregeling.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» of

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Cranendonck

Ik zweer dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan de overige wetten van het Rijk.

Ik zweer dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking geen onwaarheden heb gebruikt, aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

Ik zweer dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik zweer dat ik mij inzet voor het algemeen belang van............ en werk voor alle burgers van ..................

Ik zweer dat ik een betrouwbare vertegenwoordiger van..................... ben in contacten met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ik zweer dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik zweer dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Beloftevan de gemeente Cranendonck

Ik verklaar en beloof dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan de overige wetten van het Rijk.

Ik verklaar en beloof dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking geen onwaarheden heb gebruikt, aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

Ik verklaar en beloof dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik verklaar en beloof dat ik mij inzet voor het algemeen belang van..................... en werk voor alle burgers van ..............................................

Ik verklaar en beloof dat ik een betrouwbare vertegenwoordiger van .............................. ben in contacten met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ik verklaar en beloof dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik verklaar en beloof dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Dat verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Cromstrijen

Ik zweer, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch geef of beloof.

Ik zweer, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk aanneem om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik zweer, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig vervul en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen volbreng.

Ik zweer, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet openbaar aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Belofte van de gemeente Cromstrijen

Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch geef of beloof.

Ik beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk aanneem om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig vervul en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen volbreng.

Ik beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet openbaar aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Dat verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Culemborg

Ik zweer als ambtenaar het volgende:

«Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!

Belofte van de gemeente Culemborg

Ik beloof als ambtenaar het volgende:

«Ik beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!»

Eed en belofte van de ddfk gemeenten (Nederlands) (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland)

 • Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»

Eed van de ddfk gemeenten (Fries) (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland)

 • Ik swar dat ik, noch rjochtstreeks noch midlik, ûnder hokfoar foarm dan ek, falske ynformaasje jûn ha yn ferbân mei it krijen fan myn oanstelling.

 • Ik swar dat ik foar it krijen fan myn oanstelling oan gjinien jeften jûn ha of tasein ha en dat ik dit ek net dwaan sil.

 • Ik swar dit ik plichtsgetrou en sekuer, de oan my opdroegen taken neikomme sil en dat ik derby de Grûnwet en alle oare wetlike regelings fan ús lân en fan .................. earbiedigje sil.

 • Ik swar dat ik de saken dy’t my op de grûn fan myn funksje fertroulik ûnder eagen komme of wêrfan ik it fertroulike aard ynsjen moat, geheim hâlde sil foar oare persoanen dan dy oan hwa’t ik op grûn fan myn amt ta meidieling ferplichte bin.

 • Ik swar dat ik my gedrage sil sa as it in goed amtner takomt, dat ik sekuer, ynteger en betrouber wêze sil en dat ik neat dwaan sil dat it oansjen fan it amt skea dwaan sil.

«Sa wierlik helpe my God Almachtich!»

Belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, (Ferwerderadeel en Kollumerland) (Nederlands)

Ik verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

«Dat verklaar en beloof ik!»

Eed en belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland Frysk

Ik swar/ferklearje dat ik, noch rjochtstreeks noch midlik, ûnder hokfoar foarm dan ek, falske ynformaasje jûn ha yn ferbân mei it krijen fan myn oanstelling.

 • Ik swar/ ferklearje dat ik foar it krijen fan myn oanstelling oan gjinien jeften jûn ha of tasein ha en dat ik dit ek net dwaan sil.

 • Ik swar/ûnthjit dit ik plichtsgetrou en sekuer, de oan my opdroegen taken neikomme sil en dat ik derby de Grûnwet en alle oare wetlike regelings fan ús lân en fan ..................... earbiedigje sil.

 • Ik swar/ûnthjit dat ik de saken dy’t my op de grûn fan myn funksje fertroulik ûnder eagen komme of wêrfan ik it fertroulike aard ynsjen moat, geheim hâlde sil foar oare persoanen dan dy oan hwa’t ik op grûn fan myn amt ta meidieling ferplichte bin.

 • Ik swar/ûnthjit dat ik my gedrage sil sa as it in goed amtner takomt, dat ik sekuer, ynteger en betrouber wêze sil en dat ik neat dwaan sil dat it oansjen fan it amt skea dwaan sil.

«Sa wierlik helpe my God Almachtich!» / «Dat ferklearje en ûnthjit ik!»

Eed van de gemeente Dalfsen

Ik zweer/beloof (keuze maken) dat ik:

 • geen valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • kennis heb genomen van de regels van ............................ over integriteit en het gebruik van internet en dat ik me daaraan zal houden.

 • mij zal houden aan de Grondwet en overige wetten en regels die voor de uitoefening van mijn functie van belang zijn.

  • plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen

  • zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn

  • mij niet laat omkopen

  • geen belofte doe, gunst verricht of iets aanneem dat onbehoorlijk is

  • mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt

  • niets zal doen dat het aanzien van ....................... schaadt.

 • geen misbruik zal maken van de overheidsmacht.

 • zorgvuldig om zal gaan met de, soms vertrouwelijke, informatie.

 • zorgvuldig om zal gaan met de .............................. eigendommen en deze niet voor privédoeleinden gebruik.

 • loyaal zal zijn aan de bestuursorganen van ........................ en de door hen genomen besluiten.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»/ «Dat verklaar en beloof ik»!

Eed van de gemeente De Bilt

Ik zweer/verklaar, dat ik in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband geen valse informatie in welke zin dan ook heb gegeven;

Ik zweer/verklaar, dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd in financiële en/of materiële zin;

Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstverband iets te doen of na te laten;

Ik zweer/beloof, dat ik deze dienstverband in het belang van .......................................... nauwgezet zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal uitvoeren;

Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn dienstverband kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, geheim zal houden voor anderen, dan die personen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/beloof, dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen; dat ik regelgeving en beleidsregels, waaronder het Integriteitbeleid, van ..............., niet zal schenden en dat ik niets zal doen dat het aanzien van ................................. zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Eed van de gemeente De Fryske Marren

Zweert:

 • kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals vastgelegd in de toepasselijke bepalingen van de Ambtenarenwet, de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst, het integriteitsbeleid van .................. en de «Gedragscode medewerkers ..................»;

 • zich te zullen houden aan deze regels en zich te gedragen overeenkomstig de «Gedragscode medewerkers .....................» door:

  • a. in doen en laten professioneel te zijn en ................................. belang in zijn/haar functioneren centraal te stellen;

  • b. op een correcte manier en op basis van wederzijds respect met de inwoners en collega’s om te gaan; rekening mee te houden dat normen en waarden onderling kunnen verschillen;

  • c. transparant te handelen, zodat optimale verantwoording mogelijk is en handelingen -indien van toepassing- gecontroleerd kunnen worden;

  • d. kennis en informatie waarover wordt beschikt, alleen voor de doelen te gebruiken waarvoor zij bestemd zijn;

  • e. zaken op relevante feiten en niet op personen te beoordelen; geen vooringenomen standpunten te hebben en de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan; afspraken en toezeggingen na te komen;

  • f. inwoners en bedrijven onpartijdig, onbevooroordeeld en met respect te behandelen; beslissingen te nemen op objectieve gronden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Belofte van de gemeente De Fryske Marren

Belooft:

 • zich te zullen houden aan deze regels en zich te gedragen overeenkomstig de «Gedragscode medewerkers ....................................» door:

  • a. in doen en laten professioneel te zijn en het ................................. belang in zijn/haar functioneren centraal te stellen;

  • b. op een correcte manier en op basis van wederzijds respect met de inwoners en collega’s om te gaan; rekening mee te houden dat normen en waarden onderling kunnen verschillen;

  • c. transparant te handelen, zodat optimale verantwoording mogelijk is en handelingen -indien van toepassing- gecontroleerd kunnen worden;

  • d. kennis en informatie waarover wordt beschikt, alleen voor de doelen te gebruiken waarvoor zij bestemd zijn;

  • e. zaken op relevante feiten en niet op personen te beoordelen; geen vooringenomen standpunten te hebben en de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan; afspraken en toezeggingen na te komen;

  • f. inwoners en bedrijven onpartijdig, onbevooroordeeld en met respect te behandelen; beslissingen te nemen op objectieve gronden.

Dat verklaar en beloof ik.

Eed en belofte van de gemeente De Ronde Venen

 • 1. "Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 4. lk zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Zo waarlijk helpe mij God almachtig of dit verklaar en beloof ik».

Eed van de gemeente De Wolden

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • Ik zal me inzetten voor het algemeen belang van .................. en werken voor alle burgers van ........................................

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.

 • Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van .............................. zijn.

 • Ik ben loyaal ten opzichte van het bestuursorgaan van ........................ en het door hen vastgestelde beleid.

 • Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik.

 • Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met de eigendommen van ...................

 • Ik zal de geloofwaardigheid van mijn overheidsfunctie niet schaden.

 • Ik zal me houden aan de integriteitregels, zoals zijn vastgelegd in de Gedragscode voor ambtenaren van .....................................

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» / «Dat beloof ik»

Eed van de gemeente Delfzijl

Ten overstaan van de burgemeester van .........verklaar ik kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit, zoals respectievelijk vastgelegd in:

 • de toepasselijke wetsbepalingen;

 • bepalingen van de CAR/UWO;

 • en de gedragscode voor ambtenaren ....................., welke mij in het kader van de dienstverhouding met ..................... ter hand en/of ter inzage zijn gesteld.

Ik zweer dat ik me aan deze regels zal houden en me zal gedragen volgens de Gedragscode.

Verder verklaar ik als ambtenaar het volgende:

 • ik heb noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt in verband met

 • het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd en dat zal ik ook niet gaan doen;

 • ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten;

 • ik zal me inzetten voor het algemeen belang en werken voor alle burgers van ........................;

 • ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren;

 • ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van ..............................zijn;

 • ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ........................... en het door hen vastgestelde beleid;

 • ik zal geen misbruik maken van mijn positie;

 • ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ..................... eigendommen;

 • ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig»

Belofte van de gemeente Delfzijl

Ten overstaan van de burgemeester van .............................. verklaar ik kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit, zoals respectievelijk vastgelegd in:

 • de toepasselijke wetsbepalingen;

 • bepalingen van de CAR/UWO;

 • en de gedragscode voor ambtenaren ........................, welke mij in het kader van de dienstverhouding met ........................... ter hand en/of ter inzage zijn gesteld.

Ik beloof dat ik me aan deze regels zal houden en me zal gedragen volgens de Gedragscode.

Verder verklaar ik als ambtenaar het volgende:

 • ik heb noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd en dat zal ik ook niet gaan doen

 • ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten;

 • ik zal me inzetten voor het algemeen belang en werken voor alle burgers van ..................;

 • ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren;

 • ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van .............................. zijn;

 • ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ........................... en het door hen vastgestelde beleid;

 • ik zal geen misbruik maken van mijn positie;

 • ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ........................... eigendommen;

 • ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

«Dit verklaar en beloof ik»

Belofte van de gemeente Den Bosch

 • Ik zal me houden aan de gedragscode en de integriteitregels «..................(titel)» van ..........

 • Ik heb geen valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband – overplaatsing, stageplaats of overeengekomen werkzaamheden.

 • Ik zal in contacten met burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van ............... zijn en het vertrouwen niet beschamen.

 • Ik zal van niemand een gunst of geschenk aannemen om in mijn werk iets te doen of na te laten.

 • Ik zal onpartijdig, open en eerlijk handelen en de democratische beginselen respecteren.

 • Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en geheim te houden persoonsgegevens waarmee ik in aanraking kom. Ik ben mij ervan bewust dat dit ook geldt als ik thuis werk.

  Ik neem hierbij de wettelijke voorschriften en de binnen ........................ geldende afspraken in acht. Ik ga zorgvuldig om met ........................ eigendommen.

 • Ik verstrek nimmer vertrouwelijke gegevens aan derden, niet tijdens en niet na het beëindigen van mijn dienstverband, tenzij dit voortvloeit uit de uitoefening van mijn functie bij ........................ en voor zover dit niet in strijd is met de geldige wet- en regelgeving.

Dat verklaar en beloof ik.

Eed en belofte van de gemeente Den Haag

 • 1. Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 4. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Eed:

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig», of

«Zo waarlijk helpe Allah de Erbarmer, de Barmhartige», of andere godsdienstige verwijzing (bv Hindoeïstisch/ Boedistisch)

Belofte:

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Deurne

 • 1. Ik zweer/ verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen

 • 4. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» of «Dit verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Deventer

Ik zweer of beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten en regelingen zal eerbiedigen en naleven.

Ik zweer of beloof dat ik geen misbruik zal maken van de overheidsmacht, die mij is toevertrouwd en dat ik het vertrouwen, dat anderen in mij mogen stellen, niet zal beschamen.

Ik zweer of beloof dat ik zorgvuldig zal omgaan met informatie.

Ik zweer of verklaar en beloof dat ik voor het verkrijgen van mijn dienstverband geen valse informatie heb gegeven en aan niemand iets heb gegeven of beloofd of zal geven of beloven.

Ik zweer of beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in verband met mijn werk bij ....................................... iets te doen of na te laten.

Ik zweer of beloof, dat ik in de voor ........................ uit te voeren werkzaamheden integriteit betrek en hierop aangesproken kan worden.

Ik zweer of beloof, dat ik integriteitskwesties waar ik tijdens het werk mee word geconfronteerd bespreekbaar maak met collega’s en/of leidinggevende met als doel tot een oordeel te komen.

Ik zweer of beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van mijn functie als ambtenaar zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig.»

of

«Dat verklaar en beloof ik.»

Eed van de gemeente Diemen

 • Ik verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige (wettelijke) regelingen van ons land en van ........................ zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ................................. als leidraad zal hanteren.

«Dat verklaar en beloof ik!»

Eed ambtenaren gemeente Doesburg

Ik zweer, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

Ik zweer, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik zweer, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik zweer, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Eed: «Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Eed en belofte van de gemeente Doetinchem

Ik zweer/ beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

 • 1. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • 2. Ik zal mij inzetten voor het welzijn en de rechten van alle burgers van ......................

 • 3. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • 4. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van .............................. en het door hen vastgestelde beleid.

 • 5. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

 • 6. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • 7. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

 • 8. Ik zal het vertrouwen, dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

 • 9. Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

 • 10. Ik zal me houden aan de integriteitsregels van ...................

«Dat verklaar en beloof ik» of «Zo waarlijk helpe mij God Almachtig».

Eed van de gemeente Dongen

Hiertoe zweer ik voor ...... (naam organisatie) het volgende:

 • Ik zweer dat ik noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband. (Geldt voor nieuwe medewerkers).

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen. (Geldt voor nieuwe medewerkers).

 • Ik zweer dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren.

 • Ik zweer dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van .................. zal zijn.

 • Ik zweer dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ........................... of het ambt zal schaden, en hierbij de gedragscode van ...... (naam organisatie) als uitgangspunt zal nemen.

 • Ik zweer dat ik zorgvuldig zal omgaan met eigendommen van .................. (naam organisatie).

 • Ik zweer dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren.

 • Ik zweer dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het Rijk en ............ (naam organisatie).

Antwoord: «Zo waarlijk helpe mij God almachtig».

Belofte van de gemeente Dongen

Hierbij verklaar ik voor ............ (naam organisatie) het volgende:

 • Ik verklaar dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband. (Geldt voor nieuwe medewerkers).

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen. (Geldt voor nieuwe medewerkers).

 • Ik verklaar dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen.

 • Ik verklaar dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen.

 • Ik verklaar dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik verklaar dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren.

 • Ik verklaar dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van ............ (naam organisatie) zal zijn.

 • Ik verklaar dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ..................... of het ambt zal schaden en hierbij de gedragscode van ............... (naam organisatie) als uitgangspunt zal nemen.

 • Ik verklaar dat ik zorgvuldig zal omgaan met eigendommen van ......... (naam organisatie).

 • Ik verklaar dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren.

 • Ik verklaar dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het Rijk en ........................ (naam organisatie).

«Dat verklaar en beloof ik!»

Eed van de gemeente Dordrecht

 • a. Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik alle overige wettelijke regelingen van ons land en van .................. zal eerbiedigen;

 • b. Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt of relevante informatie heb verzwegen in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • c. Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • d. Ik zweer/beloof dat ik mij in de uitoefening van mijn functie bewust zal zijn van het publieke karakter hiervan;

 • e. Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik beroepshalve tot mededeling verplicht ben;

 • f. Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van mijn functie zal schaden;

 • g. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Dat verklaar en beloof ik!

Eed van de gemeente Drimmelen

«Ik zweer dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van ........................, zoveel als in mijn vermogen is, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden;

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!»

Belofte van de gemeente Drimmelen

«Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik beloof dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van ........................, zoveel als in mijn vermogen is, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden;

Dat verklaar en beloof ik!»

Eed van de gemeente Dronten

 • Ik zal mij inzetten voor de algemene belangen van alle burgers, instellingen en bedrijven die een beroep doen op ........................;

 • Ik zal onpartijdig, rechtvaardig en integer handelen en de democratische beginselen respecteren;

 • Ik zal in contacten met burgers, instellingen en bedrijven een betrouwbare, zorgvuldige en respectvolle vertegenwoordiger van ..................... zijn;

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van .................. en het door hen vastgestelde beleid;

 • Ik maak van mijn ambtelijke positie geen misbruik;

 • Ik zal mij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Belofte van de gemeente Dronten

 • Ik zal mij inzetten voor de algemene belangen van alle burgers, instellingen en bedrijven die een beroep doen op .................................;

 • Ik zal onpartijdig, rechtvaardig en integer handelen en de democratische beginselen respecteren;

 • Ik zal in contacten met burgers, instellingen en bedrijven een betrouwbare, zorgvuldige en respectvolle vertegenwoordiger van .................. zijn;

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van .............................. en het door hen vastgestelde beleid;

 • Ik maak van mijn ambtelijke positie geen misbruik;

 • Ik zal mij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Dat verklaar en beloof ik.

Eed van de gemeente Dronten (Islamitisch)

 • Ik zal mij inzetten voor de algemene belangen van alle burgers, instellingen en bedrijven die een beroep doen op .....................;

 • Ik zal onpartijdig, rechtvaardig en integer handelen en de democratische beginselen respecteren;

 • Ik zal in contacten met burgers, instellingen en bedrijven een betrouwbare, zorgvuldige en respectvolle vertegenwoordiger van ........................... zijn;

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van .................................... en het door hen vastgestelde beleid;

 • Ik maak van mijn ambtelijke positie geen misbruik;

 • Ik zal mij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige.

Eed van de gemeente Druten

 • 1. Ik zweer, dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • 2. Ik zweer, dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • 3. Ik zweer, dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

 • 4. Ik zweer, dat ik zaken, die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • 5. Ik zweer, dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................ als leidraad zal hanteren.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Belofte van de gemeente Druten

 • 1. Ik verklaar, dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • 2. Ik verklaar, dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • 3. Ik beloof, dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

 • 4. Ik beloof, dat ik zaken, die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • 5. Ik beloof, dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................ als leidraad zal hanteren.

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Echt-Susteren

«Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetsbepalingen en regelingen in ....................., inclusief de gedragscode voor ambtenaren welke als bijlage is toegevoegd aan dit document.

Ik zweer dat ik me aan deze regels zal houden en me zal gedragen volgens deze gedragscode.

Ik ben me ervan bewust de publieke belangen te dienen en erken dat het werken bij de overheid een extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt aangezien ik werk met publieke middelen en de overheid beschikt over publiekrechtelijke bevoegdheden.

Ik zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot die zaken die mij uit hoofde van mijn functie ter kennis zijn gekomen.»

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»

Belofte van de gemeente Echt-Susteren

«Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetsbepalingen en regelingen in ....................., inclusief de gedragscode voor ambtenaren welke als bijlage is toegevoegd aan dit document.

Ik beloof dat ik me aan deze regels zal houden en me zal gedragen volgens deze gedragscode.

Ik ben me ervan bewust de publieke belangen te dienen en erken dat het werken bij de overheid een extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt aangezien ik werk met publieke middelen en de overheid beschikt over publiekrechtelijke bevoegdheden.

Ik zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot die zaken die mij uit hoofde van mijn functie ter kennis zijn gekomen.»

«Dat verklaar en beloof ik.»

Eed en belofte van de gemeente Edam-Volendam

Ik zweer als ambtenaar plechtig het volgende: /

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ..................... en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen (Ambtenarenwet, CAR-UWO, gedragscode en eventueel andere regelingen omtrent integriteit).

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. /

Dat verklaar en beloof ik.

Eed van de gemeente Ede

Daartoe zweer ik als ambtenaar het volgende:

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk;

 • Ik zal me inzetten voor het algemeen belang van ................................. en werken voor alle burgers van .....................;

 • Ik zal onpartijdig handelen en eenieder gelijk behandelen in gelijke gevallen;

 • Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van ................................. zijn;

 • Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik;

 • Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ........................ eigendommen;

 • Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

 • Ik zal me houden aan de gedragscode Integriteit van ...............................

Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Belofte van de gemeente Ede

Daartoe beloof ik als ambtenaar het volgende:

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk;

 • Ik zal me inzetten voor het algemeen belang van ..................... en werken voor alle burgers van ..............................;

 • Ik zal onpartijdig handelen en eenieder gelijk behandelen in gelijke gevallen;

 • Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van .............................. zijn;

 • Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik;

 • Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ........................... eigendommen;

 • Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

 • Ik zal me houden aan de gedragscode Integriteit van ........................................

Dit verklaar en beloof ik

Eed of belofte van de gemeenten (Blaricum,) Eemnes (en Laren)

Ik, , medewerker van ....................., zweer of beloof het volgende:

 • 1. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en aan de overige wetten van het Rijk.

 • 2. Ik zal me inzetten voor de rechten en het welzijn van burgers.

 • 3. Ik zal onpartijdig handelen, dus ik zal niet discrimineren en geen voorkeursbehandelingen verlenen.

 • 4. Ik zal mijn taken plichtsgetrouw en nauwgezet vervullen.

 • 5. Ik zal vertrouwelijk omgaan met politiek gevoelige en vertrouwelijke informatie.

 • 6. Ik zal zorgvuldig en integer omgaan met mijn werkomgeving, mijn collega’s en ............... eigendommen.

 • 7. Ik zal mij steeds een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Dit verklaar en beloof ik

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig

Eed van de gemeente Eemsmond

 • Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ............ zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ..................... als leidraad zal hanteren.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Belofte van de gemeente Eemsmond

 • Ik verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ........................ zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................... als leidraad zal hanteren.

Dat verklaar en beloof ik!

Eed van de gemeente Eijsden-Margraten

Ik zweer als ambtenaar plechtig het volgende: Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ........................... en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Belofte van de gemeente Eijsden-Margraten

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende: Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ........................... en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen.

Dat verklaar en beloof ik.

Eed van de gemeente Eindhoven

Als ambtenaar van .............. beloof ik het volgende:

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk;

Ik zal onpartijdig handelen en me inzetten voor het algemeen belang van ............ en haar burgers;

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ................ en het door hen vastgestelde beleid;

Ik zal zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie die mij ambtshalve bekend is;

Ik zal geen misbruik maken van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd;

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» of

«Zo waarlijk helpe Allah de Erbarmer, de Barmhartige»

Belofte van de gemeente Eindhoven

Als ambtenaar van .............. beloof ik het volgende:

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk;

Ik zal onpartijdig handelen en me inzetten voor het algemeen belang van ............ en haar burgers;

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ................ en het door hen vastgestelde beleid;

Ik zal zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie die mij ambtshalve bekend is;

Ik zal geen misbruik maken van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd;

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Emmen

Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer/beloof, dat ik de aan mij uitgereikte gedragscode zal naleven.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» of

«Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige» of Hindoeïstische/ Boeddhistische tekst, of

«Dit verklaar en beloof ik».

Eed en belofte van de gemeente Enschede

(voor ambtelijke medewerkers)

Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen; Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband/ arbeidsovereenkomst; Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband/ arbeidsovereenkomst aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen; Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband/ arbeidsovereenkomst van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen; Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben; Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar/goed werknemer betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Eed en belofte van de gemeente Epe

 • 1. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van ons land.

 • 2. Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets gegeven of beloofd, noch zal ik iemand iets geven of beloven.

 • 3. Ik verricht mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet en zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

 • 4. Ik zal mij inzetten voor het algemeen belang van .................. en werken voor alle burgers van .............

 • 5. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.

 • 6. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ....................................... en het door hen vastgestelde beleid.

 • 7. Ik ga zorgvuldig om met zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien. Ik zal dit geheim houden voor anderen behalve voor die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • 8. Ik ga zorgvuldig om met .............................. eigendommen.

 • 9. Ik zal me houden aan de integriteitregels zoals deze zijn opgenomen in de gedragscode voor ambtenaren en bestuurders van .........................

Zo waarlijk helpe mij God almachtig/ Dat verklaar en beloof ik!

Eed en Belofte van de gemeente Ermelo

Zuiveringseed en belofte

Ik zweer/Ik beloof dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer/Ik beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/Ik beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Eed en belofte

Ik zweer/Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer /Ik beloof dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van ........................... zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig/Dat verklaar en beloof ik.

Belofte gemeente Etten-Leur

«Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik beloof dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen ..............., zoveel in mijn vermogen ligt, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die persoon aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!»

Eed van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel,) Ferwerderadeel (en Kollumerland) (Nederlands)

 • Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ............... zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»

Eed van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel,) Ferwerderadeel (en Kollumerland) (Fries)

 • Ik swar dat ik, noch rjochtstreeks noch midlik, ûnder hokfoar foarm dan ek, falske ynformaasje jûn ha yn ferbân mei it krijen fan myn oanstelling.

 • Ik swar dat ik foar it krijen fan myn oanstelling oan gjinien jeften jûn ha of tasein ha en dat ik dit ek net dwaan sil.

 • Ik swar dit ik plichtsgetrou en sekuer, de oan my opdroegen taken neikomme sil en dat ik derby de Grûnwet en alle oare wetlike regelings fan ús lân en fan ......................... earbiedigje sil.

 • Ik swar dat ik de saken dy’t my op de grûn fan myn funksje fertroulik ûnder eagen komme of wêrfan ik it fertroulike aard ynsjen moat, geheim hâlde sil foar oare persoanen dan dy oan hwa’t ik op grûn fan myn amt ta meidieling ferplichte bin.

 • Ik swar dat ik my gedrage sil sa as it in goed amtner takomt, dat ik sekuer, ynteger en betrouber wêze sil en dat ik neat dwaan sil dat it oansjen fan it amt skea dwaan sil.

«Sa wierlik helpe my God Almachtich!»

Belofte van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel,) Ferwerderadeel (en Kollumerland) (Nederlands)

Ik verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

«Dat verklaar en beloof ik!»

Eed en belofte van de gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel,) Ferwerderadeel, (Kollumerland) Frysk

Ik swar/ferklearje dat ik, noch rjochtstreeks noch midlik, ûnder hokfoar foarm dan ek, falske ynformaasje jûn ha yn ferbân mei it krijen fan myn oanstelling

 • Ik swar/ ferklearje dat ik foar it krijen fan myn oanstelling oan gjinien jeften jûn ha of tasein ha en dat ik dit ek net dwaan sil.

 • Ik swar/ûnthjit dit ik plichtsgetrou en sekuer, de oan my opdroegen taken neikomme sil en dat ik derby de Grûnwet en alle oare wetlike regelings fan ús lân en fan ...................... earbiedigje sil.

 • Ik swar/ûnthjit dat ik de saken dy’t my op de grûn fan myn funksje fertroulik ûnder eagen komme of wêrfan ik it fertroulike aard ynsjen moat, geheim hâlde sil foar oare persoanen dan dy oan hwa’t ik op grûn fan myn amt ta meidieling ferplichte bin.

 • Ik swar/ûnthjit dat ik my gedrage sil sa as it in goed amtner takomt, dat ik sekuer, ynteger en betrouber wêze sil en dat ik neat dwaan sil dat it oansjen fan it amt skea dwaan sil.

«Sa wierlik helpe my God Almachtich!» / «Dat ferklearje en ûnthjit ik!»

Eed of belofte van de gemeente Geldrop (Mierlo)

Ik zweer/beloof

dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen; Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn werkzaamheden.

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn werkzaamheden aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn werkzaamheden van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed medewerker betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Eed van de gemeente Gennep

Ik zweer, dat ik direct of indirect, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb gegeven of beloofd.

Ik zweer, dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, direct of indirect, enige beloften of geschenken zal aannemen.

Ik zweer trouw aan het staatshoofd, de Grondwet en aan de wetten van ons land.

Ik zweer dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!

Belofte van de gemeente Gennep

Ik verklaar en beloof, dat ik direct of indirect, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof, dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, direct of indirect, enige beloften of geschenken zal aannemen.

Ik beloof trouw aan het staatshoofd, de Grondwet en aan de wetten van ons land.

Ik verklaar en beloof dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik verklaar en beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!

Eed en belofte van de gemeente Giessenlanden

 • 1. Ik zweer/ beloof, dat ik mij zal houden aan de regels en mij zal gedragen volgens de gedragscode. In mijn handelen staat integriteit voorop en ik ben hierop aanspreekbaar.

 • 2. Ik zweer/ beloof, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets gegeven of beloofd heb noch zal geven of beloven.

 • 3. Ik zweer/ beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 4. Ik zweer/ beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de aan mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 5. Ik zweer/ beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die aan mij zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» of

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Goeree-Overflakkee

Ik (naam) zweer Ik beloof als ambtenaar van ........................... het volgende:

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk;

 • Ik zal mij inzetten voor de belangen van ................... Ik stel mij daarbij dienstbaar op en handel integer, zonder aanziens des persoons;

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren;

 • Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van .................. zijn;

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ..................... en het door hen vastgestelde beleid;

 • Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik;

 • Ik ga zorgvuldig om met ........................ eigendommen;

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • Ik zal zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheimhouden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • Ik voorkom dat mijn gedrag ........................... op enigerlei wijze schaadt;

 • Ik zal mijn betrekking nauwgezet en ijverig vervullen en ik zal mij gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt;

 • Ik vorm een zelfstandig oordeel over de morele juistheid van mijn handelen.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig» I «Dat verklaar en beloof ik»

Eed en belofte van de gemeente Goes

Ik zweer/verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal doen

Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ........................ zal eerbiedigen.

Ik zweer/beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen als een goed ambtenaar betaamt, dat ik onkreukbaar, open en eerlijk zal zijn, en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ..................... als leidraad zal hanteren.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig»/ «Dat verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Gooise Meren

Ik zweer, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik mijn plichten als ambtenaar vermeld in de Arbeidsvoorwaardenregelingen .................................... naar eer en geweten zal vervullen.

Ik zweer, dat ik mijn functie nauwgezet en adequaat invul en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik maak geen misbruik van mijn positie.

Ik zweer, dat ik geen enkele belofte, gunst of geschenk zal accepteren in ruil voor het verrichten of nalaten van enige handeling in het kader van mijn dienstbetrekking.

Ik zweer, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet openbaar aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer, dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van ........................ en het door hen vastgesteld beleid.

Ik zweer, dat ik mij zal houden aan het opgestelde integriteitsbeleid van ...................

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Belofte van de gemeente Gooise Meren

Ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik mijn plichten als ambtenaar vermeld in de Arbeidsvoorwaardenregelingen ........................... naar eer en geweten zal vervullen.

Ik beloof, dat ik mijn functie nauwgezet en adequaat invul en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik maak geen misbruik van mijn positie.

Ik beloof, dat ik geen enkele belofte, gunst of geschenk zal accepteren in ruil voor het verrichten of nalaten van enige handeling in het kader van mijn dienstbetrekking.

Ik beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet openbaar aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik beloof, dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van ........................ en het door hen vastgesteld beleid.

Ik beloof, dat ik mij zal houden aan het opgestelde integriteitsbeleid van ..................................

«Dit verklaar en beloof ik»

Eed van de gemeente Gooise Meren (Allah)

Ik zweer, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik mijn plichten als ambtenaar vermeld in de Arbeidsvoorwaardenregelingen ........................ naar eer en geweten zal vervullen.

Ik zweer, dat ik mijn functie nauwgezet en adequaat invul en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik maak geen misbruik van mijn positie.

Ik zweer, dat ik geen enkele belofte, gunst of geschenk zal accepteren in ruil voor het verrichten of nalaten van enige handeling in het kader van mijn dienstbetrekking.

Ik zweer, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet openbaar aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer, dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van ..................... en het door hen vastgesteld beleid.

Ik zweer, dat ik mij zal houden aan het opgestelde integriteitsbeleid van .........................

«Zo waarlijk helpe mij Allah de Barmhartige»

Eed en belofte van de gemeente Haaksbergen

Ik verklaar:

 • dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen;

 • dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ..................... als leidraad zal hanteren

Eed en belofte van de gemeente Haaren

Ik verklaar dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik verklaar dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen.

Ik verklaar dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen.

Ik verklaar dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik verklaar dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren. Ik verklaar dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van ............... zal zijn.

Ik verklaar dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ..................... of het ambt zal schaden, en hierbij de gedragscode van .............................. als uitgangspunt zal nemen.

Ik verklaar dat ik zorgvuldig zal omgaan met .................. eigendommen.

Ik verklaar dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren.

Ik verklaar dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het Rijk en ...................

«Dat verklaar en beloof ik!»

Eed van de gemeente Haarlemmermeer

 • Ik zweer dat ik noch direct nog indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt of zal verstrekken in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ....................... zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................... als leidraad zal hanteren.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!

Belofte van de gemeente Haarlemmermeer

 • Ik verklaar dat ik noch direct nog indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt of zal verstrekken in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ..................... zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................... als leidraad zal hanteren.

Dat verklaar en beloof ik!

Eed van de gemeente Halderberge

Ik zweer dat ik, om tot ............ benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als ............ naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Belofte van de gemeente Halderberge

Ik verklaar dat ik, om tot ........................... benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als .......................................... naar eer en geweten zal vervullen.

Dat verklaar en beloof ik!

Eed en belofte van de gemeente Harderwijk

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels over integriteit die zijn vastgelegd in:

De bepalingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling en de gedragscode voor ambtenaren van .........................

Ik zweer/ beloof dat ik mij aan deze regels houd en me zal gedragen volgens de gedragscode van ..................................

Ik zweer/ beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken vervul en me gedraag zoals een goed ambtenaar betaamt. Ik zal zorgvuldig, verantwoordelijk en betrouwbaar handelen. Ik zal niets doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig/ Dat verklaar en beloof ik

Eed en belofte van de gemeente Hilvarenbeek

Ik verklaar/zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik verklaar/zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik beloof/zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en de wettelijke regelingen van ons land en van ......................... zal eerbiedigen.

Ik beloof/zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik beloof/zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van ........................ als leidraad zal hanteren.

«Dat verklaar en beloof ik!» / «Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»

Eed van de gemeende Hardinxveld-Giessendam

 • Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van ................................. zal eerbiedigen;

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor ander