Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-07-2019

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 juli 2019, kenmerk 2583709 betreffende de digitale vervanging van archiefbescheiden van het bestuursdepartement van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, de artikelen 2 en 6 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 43107, datum inwerkingtreding 31-07-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

Artikel 1. Begripsbepaling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. archiefbescheiden:

  • 1. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

  • 2. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;

 • b. bestuursdepartement: de departementsleiding alsmede de beleids-, staf- en bedrijfsvoeringonderdelen ter ondersteuning van de departementsleiding;

 • c. vervanging: het vervangen van archiefbescheiden door digitale reproducties, teneinde de aldus vervangen archiefbescheiden te vernietigen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 43107, datum inwerkingtreding 31-07-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

Artikel 2. Reikwijdte

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Dit besluit is van toepassing op archiefbescheiden zoals bedoeld in artikel 1 onder a van dit besluit.

 • 2 Dit besluit is niet van toepassing op:

  • a. archiefbescheiden die in verband met de aard, inhoud, vorm of fysieke toestand van de bescheiden niet geschikt zijn om te worden vervangen door digitale reproducties;

  • b. archiefbescheiden die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 43107, datum inwerkingtreding 31-07-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

Artikel 3. Vervangen en vernietigen van de archiefbescheiden

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De ontvangen of opgemaakte archiefbescheiden en naar hun aard bestemd te berusten onder het bestuursdepartement, het hoofdkantoor Immigratie- en Naturalisatie Dienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen en Justis worden vervangen door digitale reproducties.

 • 2 De digitale reproducties worden in goede, geordende, toegankelijke en duurzame staat beheerd.

 • 3 Vernietiging van de vervangen archiefbescheiden vindt één maal per kwartaal plaats.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 43107, datum inwerkingtreding 31-07-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 43107, datum inwerkingtreding 31-07-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

Artikel 5. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 43107, datum inwerkingtreding 31-07-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

De Secretaris-Generaal,

S. Riedstra

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 43107, datum inwerkingtreding 31-07-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

Terug naar begin van de pagina