Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen

Geraadpleegd op 08-08-2022.
Geldend van 24-07-2019 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juli 2019, (kenmerk 2019-116721), houdende instelling van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen bij de Belastingdienst (Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen)

De Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 3. Taak

 • 1 De commissie heeft tot taak: het uitbrengen van advies over de wijze waarop de Belastingdienst/ Toeslagen in het algemeen, en bij kinderopvangtoeslag in het bijzonder, beter rekening kan houden met de gerechtvaardigde belangen van de toeslaggerechtigden, alsmede het uitbrengen van advies over de mogelijkheden voor de Belastingdienst/Toeslagen om binnen de wettelijke kaders en de grenzen van de uitvoerbaarheid – waar nodig – maatwerk te bieden aan burgers.

 • 2 De adviesaanvraag valt uiteen in drie deelvragen:

  • a. Welke beleids- en beoordelingsruimte heeft Toeslagen naar het oordeel van de commissie in de verdere afhandeling van de zogenoemde CAF 11-zaken en in aanverwante zaken, mede in het licht van recente jurisprudentie;

  • b. Wat is het oordeel van de commissie in meer algemene zin over het handelen van Toeslagen in andere zaken waarin vermoedens van georganiseerde fraude aan de orde zijn;

  • c. Hoe is het volgens de commissie in algemene zin met de praktische rechtsbescherming van de toeslaggerechtigden gesteld;

 • 3 Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies is de commissie bevoegd aanbevelingen te doen.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming

 • 1 De commissie bestaat uit de voorzitter, de heer mr. J.P.H. Donner, en twee leden, mevrouw prof. mr. drs. W. den Ouden en mevrouw drs. J. Klijnsma.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de adviescommissie.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van de voorzitter of een lid kan de Staatssecretaris een andere voorzitter of lid benoemen.

Artikel 5. Instellingsduur

 • 1 De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 juli 2019.

 • 2 De commissie brengt ten aanzien van deelvraag 1 in oktober 2019 advies uit; ten aanzien van het overige brengt de commissie uiterlijk 31 december 2019 advies uit.

Artikel 6. Secretariaat

 • 1 De Staatssecretaris voorziet in het secretariaat van de commissie, bestaande uit twee secretarissen.

 • 2 Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan (de voorzitter van) de commissie.

 • 3 Aan het secretariaat kunnen medewerkers worden toegevoegd.

 • 4 De ambtenaren, in dienst van het Ministerie van Financiën, die tot secretaris worden benoemd, zijn tegenover anderen dan de commissie verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het verband van de werkzaamheden van de adviescommissie bekend is geworden.

 • 5 De Staatssecretaris draagt, op verzoek van de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 7. Werkwijze

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie verstrekt desgevraagd aan de Staatssecretaris de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De Staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 3 De commissie verantwoordt haar werkwijze in het eindrapport.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2019. Dit besluit vervalt met ingang van de dag na de datum waarop de commissie ten aanzien van alle deelvragen advies heeft uitgebracht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Naar boven