Besluit instelling en bezoldiging adviescommissie SDG Partnerschapfaciliteit

[Regeling vervalt per 01-07-2027.]
Geraadpleegd op 01-12-2022.
Geldend van 24-06-2020 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 juni 2019, MINBUZA-2019.347107, tot instelling en bezoldiging van de adviescommissie SDG Partnerschapfaciliteit

Artikel 1

 • 1 Er is een adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit.

 • 2 De adviescommissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van voorstellen voor samenwerkingsverbanden in het kader van de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP). De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over alle zaken betreffende de uitvoering van de SDG Partnerschapfaciliteit.

Artikel 2

 • 1 De adviescommissie toetst de beoordeling van voorstellen op kwaliteit en consistentie met de SDG Partnerschapfaciliteit.

 • 2 De toetsing van de adviescommissie resulteert in instemming met of afwijking van de voorgenomen uitkomst van de beoordeling van een voorstel. In het advies van de adviescommissie worden de argumenten bij een afwijkend oordeel duidelijk aangegeven.

 • 3 Een lid van de adviescommissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediend projectvoorstel.

Artikel 3

 • 1 De adviescommissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en tenminste twee en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de overige leden worden door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking benoemd.

 • 3 De voorzitter en overige leden kunnen op eigen verzoek of wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden worden geschorst en ontslagen door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • 4 Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de adviescommissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.

 • 5 De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de adviescommissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.

Artikel 4

 • 1 Voor het tijdvak van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 worden benoemd tot lid van de Adviescommissie SDGP:

  • a. De heer Paulus Verschuren te Rijswijk, tevens voorzitter,

  • b. Mevrouw Wilma Roozenboom te Broek in Waterland,

  • c. Mevrouw Annelies Zoomers te Odijk,

  • d. De heer Mark Hillen te Amsterdam.

 • 2 Voor het tijdvak van 1 mei 2020 tot en met 31 maart 2021 wordt de heer Albert Boogaard te Utrecht, benoemd tot lid van de Adviescommissie SDGP.

 • 3 Voor het tijdvak van 1 juni 2020 tot en met 31 maart 2021 wordt mevrouw Marleen Dekker te Oudekerk aan de Amstel, benoemd tot lid van de Adviescommissie SDGP.

 • 4 De leden van de adviescommissie zijn te allen tijde herbenoembaar.

Artikel 5

 • 3 Geen vergoeding is verschuldigd indien de commissie in het benoemingstijdvak geen werkzaamheden in het kader van dit besluit heeft verricht.

Artikel 6

 • 1 De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.

 • 2 De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 3 De adviescommissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 7

 • 1 De adviescommissie verstrekt desgevraagd aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 Het beheer door de adviescommissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

de plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking,

B. Tazelaar

 1. Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 27 mei 2018, nummer Min-BuZa.2018.1211-42, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit), Stcrt. 2018, nr. 32302. ^ [1]
Naar boven