Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021

Geldend van 04-07-2020 t/m heden

Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2 lid 6, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. Afnameperiode centrale eindtoets po

De afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2. Tijdsduur

Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toetstaken taal en rekenen op de eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen worden op de eerste, tweede of derde afnamedag.

Artikel 3. Bekendmaking

De vaststelling van de afnameperiode centrale eindtoets po schooljaar 2020–2021, als opgenomen in de bijlage bij dit collegebesluit, wordt geplaatst in de Staatscourant. De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.centraleeindtoetspo.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant ten behoeve van het schooljaar 2020–2021.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Afnameperiodes centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021 als bedoeld in artikel 1 van het Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021, van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00901

Afnameperiodes centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021

De afnameperiodes van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2020–2021 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode papieren centrale eindtoets 2020–2021

Week 16

20–22 april

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2020–2021

Week 16

19–23 april

Week 17

26–30 april

Week 19

10–14 mei

Inhaalperiode centrale eindtoets 2020–2021

Week 17

26–30 april

Week 19

10–14 mei

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op dinsdag 20 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 19 tot en met 30 april en in de periode 10 tot en met 14 mei.

Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toetstaken taal en rekenen op de eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen worden op de eerste, tweede of derde afnamedag.

De wijze van afname van de centrale eindtoets po is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.

Terug naar begin van de pagina