Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen

Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 17-12-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juni 2019, nr. IENW/BSK- 2019/122715, houdende nadere implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44) en van richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102) (Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op richtlijn 2016/797/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn 2016/798/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102) en de artikelen 3a, 16f, zevende lid, 26b onderdelen a tot en met f, 26d, 26e, onderdelen c en d, 26g, 26j, onderdelen a, b en d, 26o, onderdeel b, 26t, onderdelen a en c, 26z, onderdelen a tot en met g, 26cc, onderdelen a, b en d, 35, onderdelen a tot en met c, artikel 38, eerste lid, onderdelen a tot en met d, en derde lid, artikel 81, eerste en tweede lid, en 91, eerste lid, van de Spoorwegwet, artikel 16b, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen, de artikelen 29, 44, 45, zesde lid, 55, vijfde lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, en artikel 13 van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • accreditatie: accreditatie, bedoeld in artikel 2, tiende lid, van verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218);

 • besluit nr. 768/2008/EG: besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PbEU 2008, L 218);

 • besluit 2010/713/EU: besluit nr. 2010/713/EU van de Commissie van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van de conformiteit, de geschiktheid voor gebruik en de EG-keuring die moet worden toegepast in het kader van de overeenkomstig richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde technische specificaties inzake interoperabiliteit (PbEU 2010, L 319);

 • EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik: EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • ERTMS: European Rail Traffic Management System;

 • gedelegeerde verordening (EU) 2018/761: gedelegeerde verordening (EU) 2018/761 van de Commissie van 16 februari 2018 tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor toezicht door nationale veiligheidsinstanties na de afgifte van een uniek veiligheidscertificaat of een veiligheidsvergunning overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2012 (PbEU 2018, L 129/16);

 • gedelegeerde verordening (EU) 2018/762: gedelegeerde verordening (EU) 2018/762 van de Commissie van 8 maart 2018 tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en (EU) nr. 1169/2010 (PbEU 2018, L 129/26);

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • Raad voor Accreditatie: de Stichting Raad voor Accreditatie, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie;

 • soort vervoer: soort vervoer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 31, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn;

 • uitvoeringsverordening (EU) 402/2013: uitvoeringsverordening (EU) 402/2013 van de Commissie van 30 april 2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 352/2009 (PbEU 2013, L 121/8);

 • uitvoeringsverordening (EU) 2018/763: uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie van 9 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten aan spoorwegondernemingen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 653/2007 van de Commissie (PbEU 2018, L 129/49);

 • uitvoeringsverordening (EU) 2019/250: uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie van 12 februari 2019 inzake de modellen voor EG-verklaringen en certificaten voor interoperabiliteitsonderdelen en -subsystemen, het model voor de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype en de EG-keuringsprocedures voor subsystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 201/2011 van de Commissie (PbEU 2019, L 42/9);

 • Verordening (EG) nr. 765/2008: Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218);

 • Verordening (EU) nr. 1158/2010: Verordening (EU) nr. 1158/2010 van de Commissie van 9 december 2010 betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode ter beoordeling van de conformiteit met de vereisten voor de verkrijging van veiligheidscertificaten voor spoorwegen (PbEU 2010, L 326);

 • wet: Spoorwegwet.

Hoofdstuk 2. Interoperabiliteit

§ 1. Interoperabiliteitsonderdelen

Artikel 2. Voorwaarden voor het afgeven van een EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik

 • 1 Een EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik wordt afgegeven indien:

  • a. de interoperabiliteitsonderdelen voldoen aan de daaraan in de toepasselijke TSI gestelde eisen; en

  • b. de conformiteit of geschiktheid voor gebruik blijkt uit een certificaat van een aangemelde instantie, indien een toepasselijke TSI een dergelijke toetsing voorschrijft.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik ook worden opgesteld indien:

  • a. het Europees Spoorwegbureau ten aanzien van de toepasselijke TSI een advies als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn heeft vastgesteld;

  • b. het interoperabiliteitsonderdeel voldoet aan de eisen opgenomen in het advies, bedoeld in onderdeel a; en

  • c. nog geen herziene TSI is vastgesteld.

Artikel 3. Eisen aan de EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik

 • 1 Een EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik voldoet qua structuur aan bijlage I bij uitvoeringsverordening (EU) 2019/250.

 • 2 Onverminderd de gegevens, bedoeld in bijlage I bij uitvoeringsverordening (EU) 2019/250, vermeldt de EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik in elk geval:

  • a. de procedures van de TSI’s waaraan de interoperabiliteitsonderdelen zijn beoordeeld;

  • b. indien met betrekking tot de interoperabiliteitsonderdelen, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, van de wet, een of meerdere andere rechtshandelingen van de Europese Unie bestaan ten aanzien van andere aspecten dan geregeld in bedoelde TSI’s, een vermelding of deze interoperabiliteitsonderdelen al dan niet aan die andere rechtshandeling of rechtshandelingen voldoen; en

  • c. een door de fabrikant of zijn gemachtigde aangebrachte datering en ondertekening.

 • 3 In een geval als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, worden bij de EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik een of meerdere certificaten gevoegd van een aangemelde instantie waaruit de conformiteit of geschiktheid voor gebruik blijkt.

§ 2. Subsystemen

Artikel 5. EG-keuringsverklaring en keuringsprocedure

 • 1 Een EG-keuringsverklaring als bedoeld in artikel 26c, tweede lid, van de wet wordt opgesteld in overeenstemming met artikel 15, eerste tot en met zevende lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn en voldoet qua structuur aan bijlage II of III van uitvoeringsverordening (EU) 2019/250.

 • 2 Een conformiteitsbeoordelingsinstantie keurt een subsysteem volgens de procedure van bijlage IV van de interoperabiliteitsrichtlijn, en indien van toepassing met inachtneming van artikel 6, derde lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn.

Artikel 6. Ontheffing TSI’s

 • 1 Een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 26f, eerste lid, van de wet bevat de volgende gegevens:

  • a. het subsysteem waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b. de TSI’s of gedeelten daarvan ten aanzien waarvan ontheffing wordt gevraagd;

  • c. de redenen voor de aanvraag van een ontheffing; en

  • d. de omschrijving van het belang dat de aanvrager heeft om een TSI of een gedeelte daarvan buiten toepassing te laten.

 • 2 De voorschriften, bedoeld in artikel 26f, eerste lid, van de wet kunnen in elk geval bestaan uit alternatieve voorschriften die worden toegepast in plaats van een TSI of een gedeelte daarvan.

§ 3. Vergunning voor het in dienst stellen van subsystemen die deel uitmaken van hoofdspoorweginfrastructuur

Artikel 7. Technische compatibiliteit en veilige integratie

 • 2 De veilige integratie, bedoeld in artikel 26h, tweede lid, onderdeel c, van de wet, wordt aangetoond op basis van:

  • a. de toepasselijke TSI’s en, voor zover van toepassing op het desbetreffend subsysteem, de nationale voorschriften; en

  • b. gemeenschappelijke veiligheidsmethoden als bedoeld in artikel 6 van de spoorwegveiligheidsrichtlijn die op het desbetreffende subsysteem van toepassing zijn.

Artikel 8. Vernieuwing of verbetering van de hoofdspoorweginfrastructuur

 • 1 De minister hanteert bij een beoordeling als bedoeld in artikel 26i, eerste lid, van de wet, de volgende beoordelingscriteria:

  • a. de geplande werkzaamheden kunnen het algehele veiligheidsniveau van de bij de vernieuwing of verbetering betrokken subsystemen niet ongunstig beïnvloeden;

  • b. op grond van de toepasselijke TSI of het nationale implementatieplan, bedoeld in artikel 18, zesde lid, onderdeel c, van de interoperabiliteitsrichtlijn, is voor de desbetreffende vernieuwing of verbetering geen nieuwe vergunning voor indienststelling als bedoeld in artikel 26h, tweede lid, van de wet vereist; en

  • c. de waarden van de parameters op basis waarvan een vergunning voor indienststelling als bedoeld in artikel 26h, tweede lid, van de wet is verleend, wijzigen niet door de voorgenomen vernieuwing of verbetering.

 • 2 Indien bij de vernieuwing of verbetering van het subsysteem voor besturing en seingeving een ERTMS-baanuitrustingsproject betrokken is, werkt de minister bij een beoordeling als bedoeld in artikel 26i, eerste lid, van de wet, samen met het Europees Spoorwegbureau.

§ 4. Conformiteitsbeoordelingsinstanties

Artikel 9. Eisen aan te melden instantie

 • 1 Om te worden aangemeld als bedoeld in artikel 26u, eerste lid, van de wet, voldoet een instantie aan de volgende eisen van de interoperabiliteitsrichtlijn:

  • a. artikel 30, tweede tot en met zevende lid;

  • b. artikel 31; en

  • c. artikel 32.

 • 2 Met een accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, op voorwaarde dat dit certificaat deze eisen omvat.

 • 3 Een instantie als bedoeld in het eerste lid beschikt uiterlijk met ingang van 1 juli 2020 over een accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10. Aanmeldingsprocedure

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 26u, eerste lid, van de wet gaat vergezeld van:

  • a. een beschrijving van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de conformiteitsbeoordelingsmodules en de producten waarvoor de instantie verklaart bekwaam te zijn; en

  • b. indien van toepassing, een accreditatiecertificaat dat is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, waarin wordt verklaard dat de instantie voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 2 De minister meldt een instantie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, aan overeenkomstig artikel 37, tweede lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn.

Artikel 11. Eisen aan te wijzen instantie

 • 1 Om te worden aangewezen als bedoeld in artikel 26v, eerste lid, van de wet voldoet een instantie aan de volgende eisen van de interoperabiliteitsrichtlijn met inachtneming van artikel 45, eerste lid, onderdeel a, van de interoperabiliteitsrichtlijn:

  • a. artikel 30, tweede tot en met zevende lid;

  • b. artikel 31; en

  • c. artikel 32.

 • 2 Met een accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, op voorwaarde dat dit certificaat deze eisen omvat.

 • 3 Een instantie als bedoeld in het eerste lid beschikt met ingang van 1 juli 2020 over een certificaat van de Raad voor Accreditatie waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Wanneer een instantie als bedoeld in het eerste lid aantoont dat zij voldoet aan de criteria in de toepasselijke geharmoniseerde normen of delen ervan waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, wordt zij geacht aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, te voldoen, op voorwaarde dat de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen deze eisen dekken.

Artikel 12. Aanvraag aanwijzing

Een aanvraag als bedoeld in artikel 26v, eerste lid, van de wet gaat vergezeld van:

 • a. een beschrijving van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de conformiteitsbeoordelingsmodules en de producten waarvoor de instantie verklaart bekwaam te zijn; en

 • b. indien van toepassing, een accreditatiecertificaat dat is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, waarin wordt verklaard dat de instantie voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 13. Uitbesteden van werkzaamheden

 • 1 Een aangemelde instantie die taken uitbesteedt of door dochterondernemingen laat uitvoeren, voldoet aan artikel 34 van de interoperabiliteitsrichtlijn.

 • 2 Een aangewezen instantie die taken uitbesteedt of door dochterondernemingen laat uitvoeren, voldoet aan artikel 34 van de interoperabiliteitsrichtlijn met inachtneming van artikel 45, eerste lid, onderdeel a, van de interoperabiliteitsrichtlijn.

Artikel 14. Eisen geaccrediteerde interne instantie

 • 1 Een geaccrediteerde interne instantie als bedoeld in artikel 26y kan ten aanzien van de volgende modules conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verrichten:

  • a. de in bijlage II bij besluit nr. 768/2008/EG uiteengezette modules A1, A2, C1 of C2; en

  • b. de in bijlage I bij besluit 2010/713/EU gedefinieerde modules CA1 en CA2.

 • 2 Een geaccrediteerde interne instantie als bedoeld in artikel 26y van de wet voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn.

 • 3 Op verzoek van de minister verstrekt de onderneming waar de geaccrediteerde interne instantie deel van uitmaakt, of de Raad voor Accreditatie, informatie over de accreditatie van de interne instantie.

Artikel 15. Operationele verplichtingen van conformiteitsbeoordelingsinstanties

 • 1 Aangemelde instanties voeren conformiteitsbeoordelingen uit volgens de conformiteitsbeoordelingsprocedures van de toepasselijke TSI.

 • 2 De conformiteitsbeoordelingen worden op evenredige wijze uitgevoerd met inachtneming van artikel 41, tweede lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn.

 • 3 Een aangemelde instantie voldoet aan artikel 41, derde tot en met vijfde lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn.

 • 4 De operationele verplichtingen, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op aangewezen instanties met dien verstande dat de verplichtingen verband houden met nationale voorschriften en niet met TSI's.

Artikel 16. Informatieverplichtingen van conformiteitsbeoordelingsinstanties

 • 1 Aangemelde instanties brengen de minister op de hoogte van:

  • a. elke weigering, beperking, schorsing of intrekking van door de desbetreffende aangemelde instantie behandelde of verleende certificaten in het kader van de interoperabiliteitsrichtlijn;

  • b. alle omstandigheden die van invloed zijn op de werkingssfeer van en de voorwaarden voor hun aanmelding; en

  • c. alle informatieverzoeken over conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die zij van markttoezichtautoriteiten ontvangen.

 • 2 Op verzoek van de minister brengen aangemelde instanties de minister op de hoogte van de binnen de werkingssfeer van hun aanmelding verrichte conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en andere activiteiten, waaronder grensoverschrijdende activiteiten en activiteiten die door de aangemelde instantie zijn uitbesteed.

 • 3 Aangemelde instanties verstrekken de andere uit hoofde van de interoperabiliteitsrichtlijn aangemelde instanties die vergelijkbare conformiteitsbeoordelingsactiviteiten voor dezelfde subsystemen of interoperabiliteitsonderdelen verrichten, relevante informatie over negatieve conformiteitsbeoordelingsresultaten en, op verzoek, ook over positieve conformiteitsbeoordelingsresultaten.

 • 4 Aangemelde instanties verstrekken het Europees Spoorwegbureau keuringscertificaten betreffende de keuring van subsystemen, de conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen of de geschiktheid voor gebruik van interoperabiliteitsonderdelen.

 • 5 De informatieverplichtingen uit het eerste en tweede lid gelden ook voor aangewezen instanties, met dien verstande dat het eerste lid, onderdeel a, betrekking heeft op nationale voorschriften.

§ 5. Infrastructuurregister

Artikel 17. Het infrastructuurregister

 • 1 Het register, bedoeld in artikel 26bb, van de wet, bevat in elk geval de volgende gegevens:

  • a. de waarden van de netwerkparameters van elk betrokken subsysteem of een gedeelte daarvan indien dit in de toepasselijke TSI is omschreven;

  • b. voor zover van toepassing, de voorwaarden voor en beperkingen aan het gebruik van subsystemen als bedoeld in artikel 26h, eerste lid, van de wet; en

  • c. voor zover van toepassing, voorschriften en beperkingen van plaatselijke aard als bedoeld in artikel 14, elfde lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn.

 • 2 Indien het register, bedoeld in artikel 26bb van de wet, niet volledig is, verstrekt een beheerder de voor de uitvoering van de controles, bedoeld in artikel 26p, onderdeel c, van de wet, relevante informatie als bedoeld in het eerste lid gratis en binnen een redelijke termijn aan de spoorwegonderneming.

Hoofdstuk 3. Spoorwegveiligheid

§ 1. Veiligheidsvergunning

Artikel 21. Melden van wijzigingen door beheerder

De houder van een veiligheidsvergunning informeert de minister onverwijld over elke ingrijpende wijziging van:

 • a. het subsysteem infrastructuur, het subsysteem seingeving of het subsysteem energie, bedoeld in bijlage II van de interoperabiliteitsrichtlijn; of

 • b. de beginselen van de exploitatie en onderhoud van een subsysteem als bedoeld in onderdeel a.

§ 2. Spoorwegondernemingen

Artikel 23. Eisen veiligheidsbeheersysteem spoorwegonderneming

Onverminderd bijlage I bij gedelegeerde verordening (EU) 2018/762, voldoet het veiligheidsbeheersysteem van een spoorwegonderneming die over een geldig veiligheidscertificaat beschikt en met een exploitatiegebied dat de hoofdspoorweginfrastructuur binnen Nederland of een gedeelte daarvan omvat, aan de eisen, bedoeld in artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn.

Artikel 24. Aanvraag veiligheidscertificaat

 • 1 Onverminderd bijlage I bij uitvoeringsverordening (EU) 2018/763, bevat een aanvraag voor een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. het soort vervoer;

  • b. de omvang van het vervoer;

  • c. het exploitatiegebied; en

  • d. de informatie, bedoeld in artikel 10, derde lid, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn.

 • 2 Op een aanvraag tot uitbreiding van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de wet is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat alleen gegevens en bescheiden behoeven te worden verstrekt die betrekking hebben op de uitbreiding van het exploitatiegebied.

 • 3 Een aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt ingediend via het éénloketsysteem, bedoeld in artikel 12 van de spoorwegbureauverordening.

Artikel 27. Meldingen door spoorwegonderneming

 • 1 De houder van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet meldt elke geplande nieuwe spoorwegvervoersactiviteit uiterlijk twee maanden voor aanvang daarvan, aan de minister. In deze melding worden de volgende gegevens opgenomen:

  • a. informatie over de nieuwe spoorwegvervoersactiviteit;

  • b. een overzicht van personeelscategorieën voor de spoorwegvervoersactiviteit; en

  • c. een overzicht van de typen spoorvoertuigen die gebruikt worden ter uitvoering van de spoorwegvervoersactiviteit.

  • d. belangrijke wijzigingen van de gegevens, bedoeld in de onderdelen a tot en met c.

 • 2 De houder van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet maakt aan de minister zo spoedig mogelijk melding van wijzigingen ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij gevolgen hebben voor het afgegeven veiligheidscertificaat of voor de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.

 • 3 In elk geval wordt een melding als bedoeld in het tweede lid gemaakt, indien:

  • a. het soort vervoer wijzigt; of

  • b. de omvang van het vervoer ingrijpend wijzigt.

§ 3. Jaarlijks verslag over spoorwegveiligheid

Artikel 29. Jaarlijks verslag over spoorwegveiligheid

 • 1 De houder van een veiligheidscertificaat, met uitzondering van een beheerder als bedoeld in artikel 32, zesde lid, van de wet, stelt jaarlijks een verslag op met betrekking tot de spoorwegveiligheid en zendt dat jaarlijks voor 31 mei aan de minister.

 • 2 Een verslag als bedoeld in het eerste lid bevat in elk geval de in artikel 9, zesde lid, onderdelen a tot en met e, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn bedoelde informatie.

 • 3 Het jaarlijks verslag van de beheerder als bedoeld in artikel 16f, zesde lid van de wet bevat in elk geval de in artikel 9, zesde lid, onderdelen a tot en met e, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn bedoelde informatie.

§ 4. Veiligheidsbeheersysteem in geval van vrijstelling

Artikel 30. Eisen veiligheidsbeheersysteem in geval van vrijstelling

 • 1 Met een veiligheidsbeheersysteem als bedoeld in de artikelen 16b, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen wordt gewaarborgd dat de spoorwegonderneming:

  • a. bij de normale bedrijfsvoering en bij voorzienbare afwijkingen daarvan geen schade berokkent en niemand onnodig hindert of in gevaar brengt en zorgt dat het spoorverkeer zo veel mogelijk zonder verstoringen kan worden afgewikkeld;

  • b. rekening houdt met de specifieke vereisten wanneer de normale bedrijfsvoering raakt aan die van andere gebruikers van de spoorweg of van de beheerder;

  • c. de aan de bedrijfsvoering verbonden risico's onderkent en passende maatregelen neemt om deze afdoende te beheersen en daarbij rekening houdt met de stand der techniek en de binnen de bedrijfstak aanwezige kennis en richtsnoeren voor een veilige bedrijfsvoering;

  • d. procedures vaststelt en hanteert voor het nemen van corrigerende maatregelen bij afwijkingen en incidenten, alsmede voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is voor het voortdurend verbeteren van het veiligheidsniveau met het oog op zich wijzigende omstandigheden en op grond van opgedane ervaringen;

  • e. ervoor zorg draagt dat werknemers met een veiligheidsfunctie met het oog op het behouden van hun geschiktheid, kennis en bekwaamheid voor de desbetreffende functie de noodzakelijke oefening hebben en de noodzakelijke nadere of aanvullende scholing, opleiding en studie volgen.

 • 2 Een veiligheidsbeheersysteem als bedoeld in het eerste lid, is passend voor de aard en de omvang van de spoorwegonderneming.

 • 3 Een veiligheidsbeheersysteem als bedoeld in het eerste lid, bevat:

  • a. een beschrijving van het beleid inzake spoorwegveiligheid waarbij voortdurend wordt gestreefd naar verbetering van de spoorwegveiligheid;

  • b. een registratie van ongevallen en incidenten;

  • c. een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s die kunnen bestaan binnen de normale bedrijfsvoering en bij voorzienbare afwijkingen daarvan met daarbij een risicoanalyse die in overeenstemming is met de aard en de omvang van de bedrijfsactiviteiten en de aard van de risico’s;

  • d. een interne beoordeling van de werking van het veiligheidsbeheersysteem en van de non-conformiteiten, alsmede van de wijze waarop en wanneer corrigerende maatregelen bij non-conformiteiten zijn vastgesteld en geïmplementeerd; en

  • e. procedures voor het samenwerken met andere partijen aan spoorveiligheid en in het geval van calamiteiten.

Artikel 31. Maatregelen

 • 2 De uit het eerste lid voortvloeiende maatregelen worden door de spoorwegonderneming uitgevoerd, zo nodig in samenwerking met andere partijen.

§ 5. Beoordelingsinstanties als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) 402/2013

Artikel 32. Eisen aan beoordelingsinstanties

 • 1 Een in Nederland gevestigde beoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 3, onderdeel 14, van uitvoeringsverordening (EU) 402/2013 beschikt, overeenkomstig die uitvoeringsverordening, over een accreditatiecertificaat, verleend door de Raad voor Accreditatie.

 • 2 Erkenningen van beoordelingsinstanties als bedoeld in artikel 3, onderdeel 14, van uitvoeringsverordening (EU) 402/2013, die zijn verleend voor 16 juni 2019, blijven geldig onder de voorwaarden waaronder zij zijn verleend.

§ 6. Veiligheid en risicobeheersing van, op en rond spoorwegen

Artikel 34. Veiligheid en risicobeheersing

 • 1 Spoorwegondernemingen en een beheerder voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn.

 • 2 Een met onderhoud belaste entiteit en elke andere actor met een potentiële invloed op de veiligheid van, op en rond de spoorwegen, voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn.

 • 3 Spoorwegondernemingen, een beheerder en elke actor, bedoeld in het tweede lid, voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn.

 • 4 Bij de uitwisseling van spoorvoertuigen tussen spoorwegondernemingen voldoen alle betrokken actoren aan de eisen, bedoeld in artikel 4, zesde lid, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn.

Hoofdstuk 4. Handhaving

Artikel 35. Handhaving uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen

 • 1 Met het toezicht op de naleving van de gedelegeerde handelingen die overeenkomstig artikel 27 van de spoorwegveiligheidsrichtlijn of artikel 50 van de interoperabiliteitsrichtlijn zijn vastgesteld en de uitvoeringshandelingen die overeenkomstig artikel 28, derde lid van de spoorwegveiligheidsrichtlijn of artikel 51 van de interoperabiliteitsrichtlijn zijn vastgesteld, zijn belast de bij besluit van de minister daartoe aangewezen personen.

 • 2 Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de verplichtingen die voortvloeien uit de in het eerste lid bedoelde handelingen.

 • 3 Het tweede lid geldt niet ten aanzien van overtreding van de volgende punten van de bijlage van Uitvoeringsverordening 2019/773 van de Commissie van 16 mei 2019 betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en verkeersleiding van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2012/757/EU (PbEU 2019, L 139I):

  • a. 4.2.1.2. en 4.2.3.4.3.;

  • b. 4.2.1.4.;

  • c. 4.2.1.5.;

  • d. 4.2.2.1.;

  • e. 4.2.2.2.2.;

  • f. 4.2.2.7.2.;

  • g. 4.2.3.6.1.;

  • h. aanhangsel B, onderdeel 4.

Hoofdstuk 5. Wijziging van andere ministeriële regelingen

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-Van der Meer

Naar boven