Cusumsysteem erkenninghouder tachografen

Geldend van 15-06-2019 t/m heden

Cusumsysteem erkenninghouders tachografen

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 4:83 Awb en de artikelen 5:1 en 5:2 van de Regeling tachografen;

Besluit:

Artikel 1. definities

Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling tachografen overgenomen. Voorts wordt verstaan onder:

 • a. controle: steekproef als bedoeld in artikel 5:1 van de Regeling tachografen en de second opinion als bedoeld in de Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW, bijlage Erkenninghouder Tachografen alsmede onderzoeken door de politie, IL&T of RDW;

 • b. cusumsysteem erkenninghouder: het systeem van bonus- en strafpunten voor de erkenninghouder per werkplaats of mobiele onderzoekseenheid;

 • c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een controle;

 • d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van de controles;

 • e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij werkzaamheden.

Artikel 2. toepassing

Het cusumsysteem wordt toegepast bij controles ten behoeve van het meten van de kwaliteit van de werkzaamheden aan tachografen.

Artikel 3. gradaties

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: manipulatie of een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onjuiste werkzaamheden dat 3 strafpunten oplevert.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

  • a. een bonuspunt van 0,4 punt na een controle zonder constateringen van gebreken;

  • b. totaal aantal strafpunten na een controle met constateringen van gebreken.

Artikel 4. startwaarde

De erkenninghouder wordt geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten:

 • a. na het verlenen van een erkenning;

 • b. als een cusumstand van 12 wordt bereikt of overschreden;

 • c. bij één afzonderlijke cusumbijdrage van 10 of hoger;

 • d. bij een kritiek gebrek;

 • d. bij vaststellen manipulatie.

Artikel 6. historie

De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand.

Artikel 8. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem erkenninghouder tachografen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Terug naar begin van de pagina