Cusumsysteem tachograaftechnicus

Geldend van 15-06-2019 t/m 18-02-2020

Cusumsysteem tachograaftechnicus

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 4:83 Awb en de artikelen 5:1 en 5:3 van de Regeling tachografen;

Besluit:

Artikel 1. definities

Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling tachografen overgenomen.

Voorts wordt verstaan onder:

 • a. controle: steekproef als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van de Regeling tachografen en de second opinion als bedoeld in de Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW, bijlage Tachograaftechnicus alsmede onderzoeken door de politie, IL&T of RDW;

 • b. cusumsysteem tachograaftechnicus: het systeem van bonus- en strafpunten voor de beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden;

 • c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een controle;

 • d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van de werkzaamheden;

 • e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij werkzaamheden.

Artikel 2. toepassing

Het cusumsysteem tachograaftechnicus wordt toegepast ten behoeve van het meten van de door de tachograaftechnicus geleverde kwaliteit van de werkzaamheden aan een tachograaf.

Artikel 3. gradaties

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: manipulatie of een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onjuiste werkzaamheden dat 3 strafpunten oplevert.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

  • a. een bonuspunt van 0,4 punt na een controle zonder constateringen van gebreken;

  • b. totaal aantal strafpunten na een controle met constateringen van gebreken.

Artikel 4. startwaarde

De tachograaftechnicus wordt op een startwaarde van 3,0 punten geplaatst:

 • a. bij inwerkingtreding van deze regeling;

 • b. bij het verlenen van de bevoegdheid tachograaftechnicus;

 • c. als een cusumstand van 10 wordt bereikt of overschreden;

 • d. bij één afzonderlijke cusumbijdrage van 10 of hoger;

 • e. bij vaststellen van manipulatie tijdens de werkzaamheden;

 • f. een kritiek gebrek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Terug naar begin van de pagina