Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geldend van 07-05-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2019 nr. WJZ/6093459, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan rijksmonumenteneigenaren voor de in 2019 gemaakte drukkende onderhoudskosten in het kader van een vóór 2019 aangevangen onderhoudsproject (Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten en hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister kan aan een eigenaar subsidie verstrekken als tegemoetkoming in de drukkende onderhoudskosten voor werkzaamheden ten behoeve van een rijksmonument:

  • a. die in 2019 zijn uitgevoerd; of

  • b. die in 2018 zijn uitgevoerd, doch waarvan de kosten pas in 2019 zijn betaald.

 • 3 De subsidie bedraagt 38% van de voor subsidie in aanmerking komende drukkende onderhoudskosten.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

 • 2 Aanvragen die buiten de aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.

 • 3 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is bekendgemaakt op de website www.cultureelerfgoed.nl.

 • 4 Bij de aanvraag voegt de aanvrager bescheiden toe waaruit blijkt:

  • a. dat voor het onderhoudsproject waarvoor subsidie wordt gevraagd, vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan;

  • b. uit welke onderhoudswerkzaamheden het onderhoudsproject bestaat; en

  • c. welke onderhoudswerkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd.

 • 5 Indien de aanvraag geheel of ten dele betrekking heeft op werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, voegt de aanvrager bij zijn aanvraag ook bescheiden toe waaruit het moment van betaling blijkt. Indien de aanvraag uitsluitend op dergelijke werkzaamheden betrekking heeft, is het vierde lid, onderdeel c, niet van toepassing.

Artikel 5. Weigeringsgrond

[Vervallen per 01-01-2021]

De subsidieverstrekking kan worden geweigerd voor zover voor de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd, reeds rijkssubsidie wordt verstrekt.

Artikel 6. Vaststelling en betaling subsidie

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister beslist op een aanvraag binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 2 De minister stelt de subsidie direct vast en betaalt het subsidiebedrag ineens.

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Terug naar begin van de pagina