Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/62573, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer;

Gezien de schriftelijke instemming van het bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer van 23 oktober 2018;

BESLUIT:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder bestuur: bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer.

Artikel 2

Artikel 3

Het bestuur wordt gevolmachtigd en gemachtigd om ter voorbereiding en uitvoering van de in artikel 2 bedoelde bevoegdheden de benodigde handelingen te verrichten. Hieronder worden in ieder geval begrepen:

  • a. het ontwikkelen van examenprogramma’s;

  • b. het voorzien in en uitvoering geven aan een examenreglement en het behandelen en nemen van beslissingen krachtens het examenreglement, waaronder beslissingen omtrent ingediende verzoeken om herziening en ingediende klachten.

Artikel 4

  • 1 Het bestuur kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Van de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging doet het bestuur schriftelijke mededeling aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van afgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Terug naar begin van de pagina