Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019

Geldend van 11-04-2019 t/m heden

Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 8 maart 2019, nr. MA/2019-062/UP, houdende de organisatie-inrichting van administratieve ondersteuning van de Huurcommissie aan te duiden als Dienst van de Huurcommissie (Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019)

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Hoofdstructuur en leiding dienst van de huurcommissie

 • 1 De dienst van de huurcommissie staat onder leiding van de directeur.

 • 2 De directeur geeft leiding aan de managers van de eenheden genoemd in het vijfde lid van dit artikel. Hij voorziet in een regeling voor zijn vervanging bij afwezigheid.

 • 4 De dienst van de huurcommissie heeft de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de eenheid Intake en Bemiddelen, genoemd in artikel 3 en 4;

  • b. de eenheid Onderzoek en Beslechten, genoemd in de artikelen 5 en 6, en

  • c. de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning, genoemd in de artikelen 7 en 8.

§ 2. Eenheid Intake en Bemiddelen

Artikel 3. Structuur en leiding eenheid Intake en Bemiddelen

De eenheid Intake en Bemiddelen staat onder leiding van de manager Intake en Bemiddelen (schaal 13).

Artikel 4. Functies en taken Intake en Bemiddelen

 • 1 De eenheid Intake en Bemiddelen kent, naast de manager Intake en Bemiddelen, de volgende functies:

  • a. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 10);

  • b. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 9).

 • 2 De eenheid Intake en Bemiddelen heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • a. intake van verzoeken;

  • b. informatieverstrekking;

  • c. bemiddeling;

  • d. facilitering vaststellingsovereenkomsten.

§ 3. Eenheid Onderzoek en Beslechten

Artikel 5. Structuur en leiding eenheid Onderzoek en Beslechten

De eenheid Onderzoek en Beslechten staat onder leiding van de manager Onderzoek en Beslechten (schaal 13).

Artikel 6. Functies en taken Onderzoek en Beslechten

 • 1 De eenheid Onderzoek en Beslechten kent, naast de manager Onderzoek en Beslechten, de volgende functies:

  • a. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 10);

  • b. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 9).

 • 2 De eenheid Onderzoek en Beslechten heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • a. onderzoek en rapportage;

  • b. voorbereiden uitspraken over huurprijzen, kosten nutsvoorzieningen, servicekosten en energieprestatievergoeding, bedoeld in artikel 4, tweede, derde en vierde lid, van de wet;

  • c. voorbereiden uitspraken in geschillen voortvloeiend uit klachten van huurders over handelen of nalaten verhuurders in zaken waarin de Huurcommissie bevoegd is, bedoeld in artikel 4, vijfde lid en artikel 19aa van de wet;

  • d. voorbereiden uitspraken in geschillen over bepalingen in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) en de Woningwet in zaken waarin de Huurcommissie bevoegd is, bedoeld in art. 4a van de wet;

  • e. voorbereiden en uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 5 lid 1 van de wet: het aan de rechter verstrekken van nadere inlichtingen over een door haar gedane uitspraak, alsmede, ingeval zij geen uitspraak heeft gedaan, indien de rechter geacht kan worden daarbij belang te hebben, over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit en een voor die woonruimte redelijk te achten huurprijs;

  • f. het voorbereiden en uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 5 lid 2 van de wet: het desverzocht verstrekken van verklaringen aan Onze Minister en aan publiekrechtelijke lichamen die geacht kunnen worden daarbij belang te hebben, over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit, de gebreken ten aanzien van die woonruimte en een voor die woonruimte redelijk te achten huurprijs.

§ 4. De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning

Artikel 7. Structuur en leiding eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning

De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning staat onder leiding van de manager Ontwikkeling en Ondersteuning (schaal 13).

Artikel 8. Functies en taken Ontwikkeling en Ondersteuning

 • 1 De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning kent, naast de manager Ontwikkeling en Ondersteuning, de volgende functies:

  • a. Coördinerend/specialistisch adviseur (schaal 13)

  • b. Senior Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 13);

  • c. Senior Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 12);

  • d. Senior Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 11);

  • e. Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 10);

  • f. Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 9);

  • g. Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 8);

  • h. Managementondersteuner (schaal 8):

  • i. Managementondersteuner (schaal 7).

 • 2 De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • a. Ontwikkeling richt zich op voorlichting, informatievergaring- en verstrekking, kennisoverdracht en ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsvormen, door middel van, onder meer:

   • ondersteunen van het bestuur en de directeur bij strategiebepaling, beleid, juridische zaken;

   • coördineren van beleidsvorming;

   • monitoren van klanttevredenheid;

   • coördineren van en adviseren over inzet strategische communicatie en communicatiemiddelen;

   • ondersteunen bij woordvoerderschap en persvoorlichting;

   • beoordelen van bedrijfsresultaten, periodiek en ad hoc, in het licht van de externe en interne planningcyclus en controlcyclus;

   • ontwikkelen van controlbeleid, planningsinstrumenten en controlinstrumenten;

   • adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de directeur over de bedrijfsvoering.

  • b. Ondersteuning richt zich op bedrijfsprocessen verband houdende met, onder meer:

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2019

Het bestuur van de huurcommissie,

voorzitter van de huurcommissie

J.M.L. Niederer

plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie

C.J. van Wijk

Terug naar begin van de pagina