Bestuursreglement Kansspelautoriteit

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 05-04-2019 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot vaststelling van een bestuursreglement (kenmerk 01.053.735)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gezien de goedkeuring van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 maart 2019;

Gelet op artikel 33d, eerste lid, van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

 • a. afdelingshoofden: functionarissen belast met de leiding van een dienstonderdeel van de Kansspelautoriteit;

 • b. bestuurslid: lid van de raad als bedoeld in artikel 33c, eerste lid, van de wet;

 • c. bestuurssecretaris: de secretaris van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit;

 • d. dienstonderdeel: onderdeel van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 2 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019;

 • e. Kansspelautoriteit: de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de wet;

 • f. Minister: de Minister voor Rechtsbescherming;

 • g. plaatsvervangend voorzitter: degene die als plaatsvervangend voorzitter van de raad is benoemd door de Minister;

 • h. raad: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a van de wet;

 • i. reglement: het onderhavige bestuursreglement;

 • j. voorzitter: de voorzitter, bedoeld in artikel 33c, eerste lid, van de wet;

 • k. wet: de Wet op de kansspelen.

Artikel 2. Vervanging

De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid of ontstentenis vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 3. Taken

 • 1 De raad verdeelt diens werkzaamheden in portefeuilles voor elk bestuurslid.

 • 2 De verdeling van werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wordt op de website van de Kansspelautoriteit bekendgemaakt.

 • 3 De raad stelt een bestuurssecretaris aan.

 • 4 De bestuurssecretaris is belast met ondersteuning van de raad.

Artikel 4. Vergaderingen

 • 1 De voorzitter:

  • a. roept de raad in vergadering bijeen;

  • b. stelt de agenda vast;

  • c. leidt de vergaderingen van de raad.

 • 2 De raad vergadert tenminste tien maal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter dat nodig acht, dan wel het andere bestuurslid dat onder opgaaf van redenen verlangt.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Communicatie, Internationale Zaken en Bestuursondersteuning neemt deel aan de vergaderingen van de raad en heeft daarbij een adviserende stem.

 • 4 De bestuurssecretaris stelt, met instemming van de voorzitter, de agenda samen en draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.

 • 5 De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij de raad anders beslist.

 • 6 De raad kan zich tijdens de gehele of gedeeltelijke vergadering laten bijstaan door medewerkers van de Kansspelautoriteit of externen.

 • 7 De raad neemt zijn besluiten bij voorkeur in de vergadering van de raad. De raad is gerechtigd buiten de vergadering gedocumenteerd besluiten te nemen. De desbetreffende besluiten worden ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad.

Artikel 5. Het verslag

 • 1 De bestuurssecretaris draagt zorg voor verslaglegging van de vergaderingen. Het verslag van een vergadering behoeft de goedkeuring van de raad.

 • 2 Het verslag bevat ten minste:

  • a. een opgave van de ter vergadering aanwezige personen;

  • b. een vermelding van de datum, de plaats en de behandelde aangelegenheden;

  • c. zo nodig een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;

  • d. een lijst van de genomen besluiten.

 • 2 Een bestuurslid dat zich niet kan verenigen met een genomen besluit, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag doen opnemen.

 • 3 Het verslag wordt de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 6. Besluiten

 • 1 De conceptbesluiten die aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd worden door één van de leden of door één van de afdelingshoofden voorbereid, dan wel onder hun verantwoordelijkheid door een medewerker van de Kansspelautoriteit.

 • 2 Bij afwezigheid of ontstentenis van een bestuurslid kan de (plaatsvervangend) voorzitter een besluit nemen.

 • 3 Ieder bestuurslid heeft één stem.

 • 4 Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 7. Verschoning

 • 1 Een bestuurslid heeft het recht van verschoning indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn. Indien hij van het recht van verschoning gebruik maakt, doet hij hiervan mededeling aan het andere bestuurslid.

 • 2 Indien een bestuurslid van mening is dat de onpartijdigheid van het andere bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van de raad met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan de raad besluiten een bestuurslid ongevraagd verschoning te verlenen.

 • 3 Indien de in het tweede lid beschreven situatie zich voordoet worden de afdelingshoofden door de raad in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen ten aanzien van de ongevraagde verschoning van het bestuurslid. Dit advies is bindend voor de raad.

 • 4 Indien de in het eerste of tweede lid beschreven situatie zich voordoet, neemt het desbetreffende bestuurslid geen deel aan de behandeling van en de besluitvorming overde desbetreffende aangelegenheid. Daarvan wordt mededeling gedaan in het in artikel 5 bedoelde verslag.

Artikel 8. Overleg met de personeelsvertegenwoordiging

De raad wijst uit zijn midden de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden aan. Deze bestuurder voert overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

Artikel 9. Slotbepaling

 • 1 De voorzitter beslist in alle geschillen over de uitleg van dit reglement.

 • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 februari 2019.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

R.J.P. Jansen

voorzitter

Naar boven