Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’

Geraadpleegd op 25-03-2023.
Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal,

Gelet op hoofdstuk VIII en I van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

tot het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling tot de instelling van een openbaar lichaam dat de archiefbescheiden en collecties beheert die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal en in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Gelderland;

Artikel 1

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. de gemeenten: de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal;

 • c. archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Archiefwet 1995;

 • d. collecties: de verzameling historische voorwerpen, boeken en overige schriftelijke en elektronische bescheiden in de meest ruime zin des woords, niet zijnde archiefbescheiden, in eigendom van of beheer bij de Minister en de gemeenten voor zover het betreft voorwerpen of bescheiden bij de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaats van de gemeenten;

 • e. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, en

 • f. provincie: de provincie Gelderland.

Artikel 2

 • 1 De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen.

 • 2 Het Gelders Archief voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het eerste lid, het archiefbeleid van de Minister en de gemeenten mede uit.

 • 3 De Minister en de gemeenten kunnen met het Gelders Archief afspraken maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in het derde lid genoemde taken en bevoegdheden.

 • 4 De Minister en de gemeenten kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het Gelders Archief de belangen, bedoeld in het eerste lid, behartigt.

Artikel 2a

 • 1 Er is een openbaar lichaam genaamd Gelders Archief.

 • 2 Het Gelders Archief is gevestigd te Arnhem.

Artikel 2b

Aan het bestuur van het Gelders Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges en de Minister overgedragen:

Artikel 3

Het algemeen bestuur stelt de regels omtrent de kosten, bedoeld in artikel 19 Archiefwet 1995, vast bij unanimiteit en volgt daarbij zoveel mogelijk de regels die de Minister op grond van artikel 19 Archiefwet 1995 heeft vastgesteld voor het Nationaal Archief.

Artikel 4

 • 1 Het algemeen bestuur bestaat uit 6 leden.

 • 2 De Minister wijst 3 leden aan.

 • 3 Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem wijst uit zijn midden 2 leden aan.

 • 4 De colleges van burgemeester en wethouders van Renkum, Rheden en Rozendaal, wijzen uit hun midden gezamenlijk 1 lid aan.

 • 5 De Minister en de colleges kunnen voor ieder, al dan niet gezamenlijk, lid tevens één plaatsvervangend lid, voor het college uit zijn midden, aanwijzen, dat het lid bij verhindering of ontstentenis vervangt. Hetgeen in deze regeling is bepaald ten aanzien van een lid van het algemeen bestuur is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangend lid, tenzij de regeling anders bepaalt.

 • 6 Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het college van de betreffende gemeente afloopt.

 • 7 Een persoon waarvan het lidmaatschap ingevolge het zesde lid is geëindigd, kan opnieuw worden aangewezen.

 • 8 Indien tussentijds een zetel van een lid van het algemeen bestuur vacant komt, wijzen de Minister of het betreffende college van burgemeester en wethouders dan wel de betreffende colleges van burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

 • 9 Een lid van het algemeen bestuur dat zijn lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.

Artikel 5

 • 1 Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem.

 • 2 Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger in een andere hoedanigheid eveneens betrokken is en waarbij belangenspanning speelt of de integriteitsvraag aan de orde zou kunnen zijn.

 • 3 Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 • 4 Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

 • 5 Het vierde lid is niet van toepassing:

  • a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was;

  • b. voor zover het betreft onderwerpen die in een daaraan voorafgaande niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld.

 • 6 Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling niet anders bepaalt.

 • 7 Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.

Artikel 6

 • 1 Aan het algemeen bestuur behoren ter uitvoering van de aan het Gelders Archief toegekende taak alle bevoegdheden die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen.

 • 2 Het algemeen bestuur kan de directeur, bedoeld in artikel 29, tot rijksarchivaris in de provincie Gelderland en tot gemeentearchivaris van Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal benoemen.

 • 3 Aan de bevoegdheden van het algemeen bestuur worden geen beperkingen opgelegd ingevolge artikel 31 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, mits het totaal van de aangegane verplichtingen binnen de goedgekeurde begroting valt. Voor het aangaan van verplichtingen door het algemeen bestuur buiten de goedgekeurde begroting geldt de procedure van artikel 18, 18a en 19.

 • 4 Het algemeen bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan raden van de gemeenten en de Minister in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Het besluit wordt genomen bij unanimiteit.

Artikel 7

Het algemeen bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Minister, de raden van de gemeenten en de colleges de door hen gevraagde inlichtingen.

Artikel 8

 • 1 Een lid van het algemeen bestuur dat door de Minister is aangewezen verstrekt aan de Minister zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door de Minister gevraagde inlichtingen.

 • 2 Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan het betreffende college van burgemeester en wethouders of de colleges van burgemeester en wethouders die hem in gezamenlijkheid hebben aangewezen en aan de betreffende raad of raden van de gemeenten zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.

 • 3 De colleges en de Minister kunnen een lid van het algemeen bestuur dat zij hebben aangewezen, nadat de inlichtingen in een vergadering of schriftelijk zijn verstrekt of dienden te zijn verstrekt, ter verantwoording roepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

Artikel 9

De Minister en de colleges kunnen een door hen aangewezen lid van het algemeen bestuur, dat hun vertrouwen niet meer geniet, ontslag verlenen.

Artikel 10

 • 1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere door het algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen leden.

 • 2 Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur.

 • 4 Elk lid van het dagelijks bestuur heeft één stem. Besluitvorming vindt plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover niet anders bepaald in de regeling.

 • 5 In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 6 Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering.

Artikel 11

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als één of meer leden van het dagelijks bestuur dit nodig oordelen.

Artikel 13

Het dagelijks bestuur is in ieder geval belast met:

 • a. het voeren van het dagelijks bestuur van het Gelders Archief;

 • b. beslissingen van het algemeen bestuur voorbereiden en uitvoeren;

 • c. regels vaststellen over de ambtelijke organisatie van het Gelders Archief;

 • d. ambtenaren benoemen, schorsen en ontslaan;

 • e. besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het Gelders Archief, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6, vierde lid;

 • f. besluiten namens het Gelders Archief, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

 • g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring van recht of bezit;

 • h. het beheer van de activa en passiva van het Gelders Archief, en

 • i. de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van het Gelders Archief.

Artikel 14

 • 1 De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid wijst het algemeen bestuur als voorzitter bij toerbeurt voor een periode van twee jaar een lid aan dat is aangewezen door het college respectievelijk het lid dat is aangewezen de Minister. Het algemeen bestuur stelt hiertoe een rooster op.

 • 3 Uit de overige leden van het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 10, eerste lid, worden een of meerdere plaatsvervangend voorzitters aangewezen.

 • 4 De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

 • 5 De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, tenzij hij aan de directeur het tekenen van bepaalde stukken heeft opgedragen.

 • 6 De voorzitter vertegenwoordigt het Gelders archief in en buiten rechte. De vertegenwoordiging kan hij opdragen aan een door hem aan te wijzen gevolmachtigde.

Artikel 15

 • 1 Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van het algemeen of dagelijks bestuur, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeente, of als ambtenaar in rijks- of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van Gelders Archief.

 • 2 De leden van de besturen, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bijwonen van de vergaderingen van het algemeen bestuur.

 • 3 De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur vastgesteld en opgenomen in de jaarlijkse begroting.

Artikel 16

 • 1 De voor de uitvoering van deze regeling ter beschikking te stellen middelen worden verschaft door de Minister en de gemeenten, door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen, op basis van de begroting. Bij de aanvang van het Gelders Archief luiden de bijdragen zoals vastgesteld in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De Minister en de colleges dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde beschikt over voldoende middelen om zijn verplichtingen te voldoen. Dit met inachtneming van het zevende lid.

 • 3 De bijdrage van de Minister kan jaarlijks worden aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen of prijzen met een percentage, zoals dit in voorkomend geval door de Minister in de loop van het begrotingsjaar voor het geheel van zijn bijdrage wordt vastgesteld. De gemeenten volgen in deze de Minister in de aanpassing van zijn bijdrage.

 • 4 Het Gelders Archief kan bij de vaststelling van de begroting een percentage opnemen als voorlopige raming van het door de Minister en de colleges vast te stellen percentage als bedoeld in het tweede lid.

 • 5 Bij de start van het Gelders Archief en voor de uitvoering van deze regeling kunnen door de verschillende partners vermogensbestanddelen worden ingebracht waarover nadere afspraken gemaakt worden.

 • 7 Indien de Minister of de gemeenten een bijzondere taak opdraagt als bedoeld in artikel 2b, onder d, waarvan de kosten niet zijn op te vangen in de begroting, wordt daarvoor door de Minister of de gemeente opdrachtgever in aanvulling op de jaarlijkse bijdrage een tevoren overeengekomen vergoeding betaald.

Artikel 17

 • 1 Het dagelijks bestuur stelt eenmaal per vier jaar een vierjarig beleidsplan en een meerjarenbegroting op.

 • 3 Het dagelijks bestuur zendt het ontwerpbeleidsplan en de ontwerpmeerjarenbegroting aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt ze vast. Dertien maanden voorafgaand aan de periode waarop het beleidsplan en de meerjarenbegroting betrekking hebben, worden deze toegezonden aan de Minister en de raden van de gemeenten.

 • 4 De Minister en de colleges maken, binnen twee maanden na ontvangst van de in het derde lid genoemde stukken, gezamenlijk afspraken met het Gelders Archief over te behalen resultaten voor de komende vier jaren.

Artikel 18

 • 1 Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de gemeenten en de Minister.

 • 2 Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks, ten minste acht weken voor de in artikel 18a, eerste lid, bedoelde vaststelling, de raden van de gemeenten en de Minister een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van Gelders Archief en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

 • 3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de begroting, bedoeld in het eerste lid, neemt het algemeen bestuur het archiefbeleid en het cultuurbeleid, bedoeld in artikel 2, tweede lid, de algemene aanwijzingen, bedoeld in artikel 2, vierde lid in acht en daarnaast de afspraken, bedoeld in artikel 17, vierde lid.

 • 4 In de toelichting op de ontwerpbegroting worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke belangen en resultaten het Gelders Archief met de activiteiten nastreeft, op welke wijze de activiteiten zullen worden uitgevoerd en voor welke doelgroepen zij zijn bestemd.

 • 5 De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges en de Minister voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.

 • 6 De raden van de gemeenten en de Minister kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Artikel 18a

 • 1 Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. De begroting wordt vastgesteld bij unanimiteit.

 • 2 Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting aan de raden van de gemeenten en de Minister, die ter zake bij gedeputeerde staten van de provincie hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 3 Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van de provincie.

Artikel 19

 • 1 Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.

 • 2 De artikelen 18 en 18a, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van die wijzigingen, waarbij geen verandering wordt gebracht in de bijdragen, bedoeld in artikel 16, eerste lid. Het dagelijks bestuur zendt de begrotingswijziging binnen vier weken na de vaststelling aan gedeputeerde staten van de provincie.

Artikel 20

 • 1 De gemeenten en de Minister voldoen de verschuldigde bijdrage bij wijze van voorschot in twaalf maandelijkse termijnen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen de gemeenten en de Minister de bijdragen bij wijze van voorschot voldoen in door hen nader te bepalen termijnen.

Artikel 21

 • 1 Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2 Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de Minister en de raden van de gemeenten. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3 Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat medewerking wordt verleend aan door of namens de accountant(s) van de Minister en de gemeenten in te stellen onderzoeken naar de door de accountant, bedoeld in het eerste lid, verrichte (controle)werkzaamheden.

 • 4 Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks aan de Minister en de raden van de gemeenten voor 15 april een inhoudelijk verslag uit van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar.

 • 5 Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van de provincie, aan de raden van de gemeenten en de Minister.

 • 6 Het dagelijks bestuur stelt de in het eerste en derde lid bedoelde stukken algemeen verkrijgbaar.

Artikel 22

 • 1 Een batig saldo kan worden bestemd voor vorming van of toevoeging aan de reserve, of kan worden uitbetaald. De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, gehoord de Minister en de raden van de gemeenten. Voor zover een batig saldo niet wordt aangewend voor de reserve wordt het saldo naar rato van de jaarlijkse bijdrage uitgekeerd aan de Minister en de gemeenten.

 • 2 De reserve in enig jaar bedraagt niet meer dan tien procent van de gezamenlijke bijdragen van de Minister en de gemeenten van dat jaar.

Artikel 23

Bij het jaarverslag stelt het algemeen bestuur de definitieve bijdragen van de Minister en de gemeenten vast.

Artikel 24

 • 1 Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer en de boekhouding van het Gelders Archief. Bij deze regels wordt bepaald welke ambtenaren van het Gelders Archief met het doen van ontvangsten en betalingen worden belast.

 • 2 Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer.

 • 3 Het algemeen bestuur neemt de besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 25

De Minister en de gemeenten kunnen, binnen het kader van de onderhavige regeling, gezamenlijk nadere regels stellen over het financieel en materieel beheer, over de inrichting van de begroting, het financieel verslag, jaarverslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole.

Artikel 26

 • 1 Overeenkomstig door het algemeen bestuur met inachtneming van de Archiefwet 1995 vast te stellen regels, die aan gedeputeerde staten van de provincie worden medegedeeld, draagt het dagelijks bestuur zorg voor de archiefbescheiden van het Gelders Archief.

 • 2 De archiefbescheiden van het Gelders Archief die op grond van de Archiefwet 1995 moeten worden overgebracht, komen te berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie.

Artikel 27

 • 1 De colleges, de Minister en het Gelders Archief verstrekken elkaar desgevraagd inlichtingen en gegevens welke zij nodig achten voor de uitoefening van hun taak. De Minister en de colleges kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 Het Gelders Archief stelt de Minister en de colleges te allen tijde in de gelegenheid toezicht te houden op het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 ten aanzien van de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten.

Artikel 28

 • 1 De colleges en de Minister doen het dagelijks bestuur mededeling van de bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen en plannen die voor de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2, voor het Gelders archief van belang zijn.

 • 2 De colleges en de Minister kunnen, bij de in het eerste lid bedoelde mededeling, het gevoelen vragen van het dagelijks bestuur. Ook ongevraagd kan het dagelijks bestuur zijn zienswijze daaromtrent aan de gemeenten of Minister kenbaar maken.

Artikel 29

Het dagelijks bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur van het Gelders Archief.

Artikel 30

 • 1 Het dagelijks bestuur stelt voor de directeur een instructie vast.

 • 2 Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur.

Artikel 31

 • 1 De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak terzijde. Hij is in de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur aanwezig en heeft daarin een adviserende stem.

 • 2 Met inachtneming van artikel 14, vijfde lid, worden alle stukken, die van het algemeen of het dagelijks bestuur uitgaan door de directeur mede ondertekend.

Artikel 32

Het overige personeel wordt in dienst genomen, geschorst of ontslagen door het dagelijks bestuur.

Artikel 33

 • 1 Het dagelijks bestuur stelt de rechtspositie- en arbeidsvoorwaardenregeling vast.

 • 2 Het dagelijks bestuur volgt bij de vaststelling van de regelingen, bedoeld in het eerste lid, zoveel mogelijk de rechtspositieregeling van de gemeente Arnhem.

 • 3 Een regeling die afwijkt van de in het tweede lid bedoelde regeling, behoeft de instemming van de regionale vakbondsbestuurders.

Artikel 34

Toetreding tot de regeling kan geschieden bij daartoe strekkende besluiten van de Minister, het college, na verkregen toestemming van de raad van de gemeente, alsmede de toe te treden bestuursorganen of rechtspersonen.

Artikel 35

 • 1 Uittreding uit de regeling kan geschieden door toezending van een daartoe strekkend besluit van de Minister en de colleges. De colleges overleggen daarbij ook het besluit tot toestemming van de raad van de gemeente.

 • 2 Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding. De uittreding gaat in op de eerste dag van het jaar volgend op dat waarin door de zorg van het dagelijks bestuur de bekendmaking van de uittreding in de Nederlandse Staatscourant is geschied.

 • 3 De kosten van uittreding komen voor rekening van het uittredend college van burgemeester van wethouders van een gemeente of, in geval van uittreding van de Minister, voor rekening van de Minister.

Artikel 36

 • 1 Deze regeling kan worden gewijzigd bij besluit van de Minister en van de colleges.

 • 2 De colleges hebben voor het besluit tot wijziging van de regeling de toestemming van de raden van hun gemeenten nodig.

Artikel 37

Deze regeling kan worden opgeheven bij besluit van de Minister en van de colleges. Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de Minister en van de gemeenten om alle rechten en plichten van het openbaar lichaam over de Minister en de gemeenten te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

Artikel 38

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de bekendmaking in de Staatscourant door de Minister.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem zendt de regeling in aan gedeputeerde staten van de provincie.

Artikel 39

Deze regeling kan worden aangehaald als: gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

.........................................................

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem,

De burgemeester,

.........................................................

de secretaris,

.........................................................

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

De burgemeester,

.........................................................

de secretaris,

.........................................................

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden,

De burgemeester,

.........................................................

de secretaris,

.........................................................

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal,

De burgemeester,

.........................................................

de secretaris,

.........................................................

Financiële bijlage bij de Regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’ (status 2003)

Specificatie van de structurele en incidentele bijdragen (art. 16 lid 1)

Structurele bijdragen

De jaarlijkse structurele bijdragen van de partners zijn, inclusief huurlasten, als volgt:

– het Rijk

€ 1.634.000,– (prijspeil 2001)

– gemeente Arnhem

€ 685.000,– (prijspeil 2001)

– gemeente Renkum

€ 110.000,– (prijspeil 2002)

– gemeente Rheden

€ 140.000,– (prijspeil 2002)

– gemeente Rozendaal

€ 2.750,– (prijspeil 2002)

De bijdragen van het Rijk en de gemeente Arnhem worden in 2002 nog verhoogd met een nader te bepalen percentage voor loon- en prijscompensatie.

De bijdrage vangt aan op het moment dat de Regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’ in werking treedt. Indien dit niet samenvalt met het begin van een kalenderjaar, wordt de bijdrage naar evenredigheid toegekend met ingang van de eerste dag van de maand, waarin de regeling in werking treedt.

Het Rijk en de gemeenten zullen er voor zorgdragen dat de bovengenoemde bijdragen in hun respectievelijke begrotingen worden opgenomen.

Het Rijk bepaalt met betrekking tot de bovengenoemde bijdrage het volgende:

 • de huurcomponent is in de bijdrage van het Rijk bepaald op € 424.000,– voor het pand Markt 1 te Arnhem en € 68.000,– voor het depot in Schaarsbergen (prijspeil 2001). Er wordt een voorbehoud gemaakt op de hoogte van deze component in verband met de stelselherziening huisvesting en, voor wat betreft het depot in Schaarsbergen, het aantal m2 en lopend overleg over de hoogte van de huur. Deze stelselherziening huisvesting is voor de archiefsector nog niet geheel afgerond en het aantal m2 en de huurprijs zijn nog niet definitief bepaald. Na afronding hiervan wordt de huurcomponent definitief vastgesteld overeenkomstig de vastgestelde huursommen.

De gemeente Rheden bepaalt met betrekking tot de bovengenoemde bijdrage het volgende:

 • in de bijdrage van de gemeente Rheden is een bedrag van € 45.000,– (prijspeil 2002) opgenomen voor de huur van het depot van de gemeente.

De gemeenten Renkum en Rheden bepalen met betrekking tot de bovengenoemde bijdragen het volgende:

 • de bijdragen van € 110.000,– resp. € 140.000,– zijn van toepassing met ingang van het begrotingsjaar 2003. Voor 2002 worden bijdragen verstrekt op basis van de in dit jaar in de gemeentebegrotingen opgenomen budgetten. Deze bijdragen worden nog nader vastgesteld.

De jaarlijkse aanpassing van de structurele bijdragen van de partners aan de loon- en prijsontwikkelingen vindt plaats op de volgende wijzen:

 • de bijdrage van het Rijk in enig jaar is primair gelijk aan de bijdrage in het jaar, voorafgaande aan het begrotingsjaar. Een eventuele aanpassing vindt plaats in de loop van het begrotingsjaar met een percentage dat door de Minister wordt vastgesteld.

 • de bijdragen van de gemeente Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de aanpassing van de bijdrage van het Rijk.

Incidentele bijdragen

Naast de structurele bijdragen verstrekken de partners de volgende incidentele bijdragen (alle bedragen op prijspeil 2001, tenzij anders vermeld):

Het Rijk

 • een bijdrage van € 68.000,– per jaar gedurende 6 jaar (2002-2007) voor het wegwerken van achterstanden in het inventariseren;

 • een bijdrage van € 59.000,– per jaar t/m 2004 voor materiële kosten in verband met het wegwerken van achterstanden; deze bijdrage vloeit voort uit het Deltaplan;

 • een bijdrage van € 106.600,– in 2002 ten behoeve van verhuizing van archieven en functies, aanpassing van de ICT-infrastructuur, conversie van bestanden en sjablonen, extra opleidingen automatisering, ontwikkeling van de huisstijl en communicatie in verband met de integratie van de archieven;

 • een bijdrage van € 7.400,– in 2002 ten behoeve van het cultuurtraject in het kader van de vorming van de nieuwe organisatie;

 • de werkelijke kosten van de bouwkundige aanpassing van het pand Markt 1 te Arnhem, begroot op maximaal € 90.750,–, in de vorm van jaarlijkse rente en afschrijving over een periode van 8 jaar (2002 t/m 2009);

 • de werkelijke kosten in verband met de uitvoering van een eventuele FPU+ regeling zoals op-genomen in de rechtspositieregeling van de gemeente Arnhem, voor zover het betreft het huidige personeel van het Rijksarchief in Gelderland en op het moment dat het feitelijk aan de orde is.

De gemeente Arnhem

 • 2 medewerkers voor het wegwerken van achterstanden in het inventariseren, c.q. 0,8 fte (tot juni 2006) en 1,0 fte (tot november 2004);

 • een bijdrage van € 52.200,– in 2002 voor materiële kosten in verband met het wegwerken van achterstanden;

 • een bijdrage van € 50.000,– in 2002 ten behoeve van verhuizing van archieven en functies, aanpassing van de ICT-infrastructuur, conversie van bestanden en sjablonen, extra opleidingen automatisering, ontwikkeling van de huisstijl en communicatie in verband met de integratie van de archieven;

 • een bijdrage van € 2.850,– in 2002 ten behoeve van het cultuurtraject in het kader van de vorming van de nieuwe organisatie;

 • de werkelijke kosten van de bouwkundige aanpassing van het pand Westervoortsedijk te Arnhem, begroot op € 68.000,–; het pand wordt door en voor rekening van de gemeente aangepast;

 • de werkelijke kosten in verband met de uitvoering van een eventuele FPU+ regeling zoals opgenomen in de rechtspositieregeling van de gemeente Arnhem, voor zover het betreft het huidige personeel van het Gemeentearchief Arnhem en op het moment dat het feitelijk aan de orde is.

De gemeente Renkum

 • een bijdrage van € 48.000,– per jaar (prijspeil 2002) gedurende 8 jaar (2003-2010) voor het wegwerken van achterstanden in het inventariseren en in de materiële verzorging van archieven;

 • een bijdrage van € 6.350,– (prijspeil 2002) in 2002 ten behoeve van verhuizing van archieven, conversie van bestanden en sjablonen en extra opleidingen automatisering;

 • de werkelijke kosten in verband met de uitvoering van een eventuele FPU+ regeling zoals opgenomen in de rechtspositieregeling van de gemeente Arnhem, voor zover het betreft het huidige personeel van de gemeente Renkum en op het moment dat het feitelijk aan de orde is.

De gemeente Rheden

 • een bijdrage van € 6.950,– (prijspeil 2002) in 2002 ten behoeve van verhuizing van archieven, conversie van bestanden en sjablonen en extra opleidingen automatisering;

 • de werkelijke kosten in verband met de uitvoering van een eventuele FPU+ regeling zoals opgenomen in de rechtspositieregeling van de gemeente Arnhem, voor zover het betreft het huidige personeel van de gemeente Rheden en op het moment dat het feitelijk aan de orde is

 • De achterstanden in het inventariseren en in de materiële verzorging van archieven worden in 2002 weggewerkt.

Naar boven